Wago Heizung Log-File

close

Übertragen von Raspberry 4

jump to the end

04.08.2022 14:15:44: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 61 04.08.2022 14:17:12: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 62 04.08.2022 14:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 63 04.08.2022 14:20:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 64 04.08.2022 14:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 65 04.08.2022 14:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 66 04.08.2022 14:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 67 04.08.2022 14:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 68 04.08.2022 14:45:42: Taster Dusche "I" gedrückt (Hand-Öffnen Rolladen) 69 04.08.2022 14:46:30: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 70 04.08.2022 14:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 71 04.08.2022 14:50:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 72 04.08.2022 14:56:05: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 73 04.08.2022 14:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 74 04.08.2022 14:58:35: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 75 04.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.382 Tagesmenge: 115 l 76 04.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.156 Tagesmenge: 0.140 m³ 77 04.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64158.7 Tagesmenge: 7.1 KWh 78 04.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 79 04.08.2022 15:00:11: ## 4KW-Stab OFF 46.0 80 04.08.2022 15:00:19: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 81 04.08.2022 15:01:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 82 04.08.2022 15:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 83 04.08.2022 15:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 84 04.08.2022 15:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 85 04.08.2022 15:18:04: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 86 04.08.2022 15:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 87 04.08.2022 15:23:51: ## 4KW-Stab OFF 46.0 88 04.08.2022 15:25:10: Es hat am Tor geklingelt 89 04.08.2022 15:25:11: 90 04.08.2022 15:28:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 91 04.08.2022 15:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 92 04.08.2022 15:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 93 04.08.2022 15:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 94 04.08.2022 15:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 95 04.08.2022 15:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 96 04.08.2022 15:49:02: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 97 04.08.2022 15:49:39: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 98 04.08.2022 15:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 99 04.08.2022 15:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 100 04.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.395 Tagesmenge: 128 l 101 04.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.156 Tagesmenge: 0.140 m³ 102 04.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64159.4 Tagesmenge: 7.7 KWh 103 04.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 104 04.08.2022 16:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 105 04.08.2022 16:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 106 04.08.2022 16:12:30: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 107 04.08.2022 16:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 108 04.08.2022 16:16:24: ## 4KW-Stab OFF 46.0 109 04.08.2022 16:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 110 04.08.2022 16:21:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 111 04.08.2022 16:25:54: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 112 04.08.2022 16:27:48: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 113 04.08.2022 16:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 114 04.08.2022 16:30:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 115 04.08.2022 16:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 116 04.08.2022 16:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 117 04.08.2022 16:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 118 04.08.2022 16:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 119 04.08.2022 16:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 120 04.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.395 Tagesmenge: 128 l 121 04.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.156 Tagesmenge: 0.140 m³ 122 04.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64159.9 Tagesmenge: 8.1 KWh 123 04.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 124 04.08.2022 17:00:00: Zeitplan: AUF Eltako_8 Schlafzi./Toil. Sonne 125 04.08.2022 17:00:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 126 04.08.2022 17:00:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 127 04.08.2022 17:01:15: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)128 04.08.2022 17:01:46: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 129 04.08.2022 17:01:47: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 130 04.08.2022 17:02:59: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)131 04.08.2022 17:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 132 04.08.2022 17:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 133 04.08.2022 17:11:10: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 134 04.08.2022 17:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 135 04.08.2022 17:13:09: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 136 04.08.2022 17:18:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 137 04.08.2022 17:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 138 04.08.2022 17:18:04: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 139 04.08.2022 17:22:32: ## 4KW-Stab OFF 46.0 140 04.08.2022 17:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 141 04.08.2022 17:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 142 04.08.2022 17:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 143 04.08.2022 17:35:00: Öffnen Rolladen Schlafzi. ( Sonneneinstrahlung) . 144 04.08.2022 17:35:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 145 04.08.2022 17:35:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 146 04.08.2022 17:35:27: Öffnen Rolladen FS-Zi. ( Sonneneinstrahlung) . 147 04.08.2022 17:35:27: Öffnen Rolladen Garage ( Sonneneinstrahlung) . 148 04.08.2022 17:35:27: Öffnen Rolladen Boden. ( Sonneneinstrahlung) . 149 04.08.2022 17:35:27: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. OFF/AUF 150 04.08.2022 17:35:27: >>SENDEN: Rolladen Garage OFF/AUF 151 04.08.2022 17:35:27: >>SENDEN: Rolladen Boden OFF/AUF 152 04.08.2022 17:35:28: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 153 04.08.2022 17:35:31: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 154 04.08.2022 17:35:32: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 155 04.08.2022 17:36:23: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 156 04.08.2022 17:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 157 04.08.2022 17:39:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 158 04.08.2022 17:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 159 04.08.2022 17:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 160 04.08.2022 17:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 161 04.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.406 Tagesmenge: 139 l 162 04.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.156 Tagesmenge: 0.140 m³ 163 04.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64160.5 Tagesmenge: 8.6 KWh 164 04.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 165 04.08.2022 18:01:16: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 166 04.08.2022 18:02:53: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 167 04.08.2022 18:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 168 04.08.2022 18:07:00: Zeitplan: AUF Dig.I/O Boden_Roll. 169 04.08.2022 18:07:00: >>SENDEN: Rolladen Boden OFF/AUF 170 04.08.2022 18:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 171 04.08.2022 18:11:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 172 04.08.2022 18:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 173 04.08.2022 18:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 174 04.08.2022 18:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 175 04.08.2022 18:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 176 04.08.2022 18:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 177 04.08.2022 18:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 178 04.08.2022 18:43:02: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 179 04.08.2022 18:43:28: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 180 04.08.2022 18:44:29: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 181 04.08.2022 18:48:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 182 04.08.2022 18:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 183 04.08.2022 18:48:15: ## 4KW-Stab OFF 46.0 184 04.08.2022 18:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 185 04.08.2022 18:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15455.wag 186 04.08.2022 18:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 187 04.08.2022 18:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 188 04.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.407 Tagesmenge: 140 l 189 04.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.156 Tagesmenge: 0.140 m³ 190 04.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64161.1 Tagesmenge: 9.2 KWh 191 04.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 192 04.08.2022 19:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 193 04.08.2022 19:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 194 04.08.2022 19:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 195 04.08.2022 19:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 196 04.08.2022 19:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 197 04.08.2022 19:27:09: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 198 04.08.2022 19:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 199 04.08.2022 19:28:26: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 200 04.08.2022 19:32:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 201 04.08.2022 19:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 202 04.08.2022 19:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 203 04.08.2022 19:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 204 04.08.2022 19:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 205 04.08.2022 19:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 206 04.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.409 Tagesmenge: 142 l 207 04.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.156 Tagesmenge: 0.140 m³ 208 04.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64161.4 Tagesmenge: 9.4 KWh 209 04.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 210 04.08.2022 20:02:00: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 211 04.08.2022 20:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 212 04.08.2022 20:03:53: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 213 04.08.2022 20:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 214 04.08.2022 20:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 215 04.08.2022 20:08:37: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 216 04.08.2022 20:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 217 04.08.2022 20:13:13: ## 4KW-Stab OFF 46.0 218 04.08.2022 20:14:03: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster ON/ZU 219 04.08.2022 20:14:05: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster ON/ZU 220 04.08.2022 20:18:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 221 04.08.2022 20:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 222 04.08.2022 20:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 223 04.08.2022 20:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 224 04.08.2022 20:30:00: Zeitplan: ZU Dig.I/O Garage_Roll. 225 04.08.2022 20:30:00: >>SENDEN: Rolladen Garage ON/ZU 226 04.08.2022 20:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 227 04.08.2022 20:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 228 04.08.2022 20:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 229 04.08.2022 20:44:33: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 230 04.08.2022 20:46:33: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 231 04.08.2022 20:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 232 04.08.2022 20:49:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 233 04.08.2022 20:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 234 04.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.412 Tagesmenge: 145 l 235 04.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.156 Tagesmenge: 0.140 m³ 236 04.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64161.9 Tagesmenge: 9.9 KWh 237 04.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 238 04.08.2022 21:01:00: Zeitplan: ZU Eltako_2 Dusche 239 04.08.2022 21:01:00: >>SENDEN: Rolladen Dusche ON/ZU 240 04.08.2022 21:01:00: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 241 04.08.2022 21:01:47: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 242 04.08.2022 21:02:00: Zeitplan: EIN LED Wohnzimmer 243 04.08.2022 21:02:00: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster ON/ZU 244 04.08.2022 21:02:02: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster ON/ZU 245 04.08.2022 21:02:46: >>SENDEN: Rolladen Dusche ON/ZU 246 04.08.2022 21:02:47: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 247 04.08.2022 21:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 248 04.08.2022 21:03:33: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 249 04.08.2022 21:07:00: Zeitplan: ZU Eltako_7 FS-Zi. 250 04.08.2022 21:07:00: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. ON/ZU 251 04.08.2022 21:07:00: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 252 04.08.2022 21:07:54: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 253 04.08.2022 21:08:00: Zeitplan: ZU Eltako_8 Schlafzi./Toil. 254 04.08.2022 21:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 255 04.08.2022 21:08:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 256 04.08.2022 21:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 257 04.08.2022 21:08:19: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 258 04.08.2022 21:08:46: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. ON/ZU 259 04.08.2022 21:08:47: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 260 04.08.2022 21:09:00: Zeitplan: ZU Eltako_1 Küche 261 04.08.2022 21:09:00: >>SENDEN: Rolladen Küche ON/ZU 262 04.08.2022 21:09:00: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 263 04.08.2022 21:09:01: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 264 04.08.2022 21:09:14: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)265 04.08.2022 21:09:41: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 266 04.08.2022 21:09:46: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 267 04.08.2022 21:09:47: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 268 04.08.2022 21:10:46: >>SENDEN: Rolladen Küche ON/ZU 269 04.08.2022 21:10:46: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 270 04.08.2022 21:10:47: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 271 04.08.2022 21:11:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)272 04.08.2022 21:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 273 04.08.2022 21:13:10: ## 4KW-Stab OFF 46.0 274 04.08.2022 21:18:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 275 04.08.2022 21:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 276 04.08.2022 21:23:00: Zeitplan: EIN LED Nachtlicht Hof 277 04.08.2022 21:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 278 04.08.2022 21:23:00: >>SENDEN: LED Hofseite ON/ZU 279 04.08.2022 21:23:03: >>SENDEN: LED Hofseite ON/ZU 280 04.08.2022 21:28:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 281 04.08.2022 21:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 282 04.08.2022 21:31:18: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 283 04.08.2022 21:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 284 04.08.2022 21:33:04: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 285 04.08.2022 21:38:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 286 04.08.2022 21:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 287 04.08.2022 21:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 288 04.08.2022 21:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 289 04.08.2022 21:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 290 04.08.2022 21:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 291 04.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.429 Tagesmenge: 162 l 292 04.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.156 Tagesmenge: 0.140 m³ 293 04.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64163.7 Tagesmenge: 11.4 KWh 294 04.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 295 04.08.2022 22:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 296 04.08.2022 22:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 297 04.08.2022 22:10:01: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 298 04.08.2022 22:11:59: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 299 04.08.2022 22:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 300 04.08.2022 22:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 301 04.08.2022 22:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 302 04.08.2022 22:23:21: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 303 04.08.2022 22:27:45: ## 4KW-Stab OFF 46.0 304 04.08.2022 22:28:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 305 04.08.2022 22:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 306 04.08.2022 22:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 307 04.08.2022 22:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 308 04.08.2022 22:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 309 04.08.2022 22:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 310 04.08.2022 22:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 311 04.08.2022 22:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 312 04.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.438 Tagesmenge: 171 l 313 04.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.156 Tagesmenge: 0.140 m³ 314 04.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64165.3 Tagesmenge: 12.7 KWh 315 04.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 316 04.08.2022 23:00:00: Zeitplan: AUS LED Nachtlicht Hof 317 04.08.2022 23:00:00: >>SENDEN: LED Hofseite OFF/AUF 318 04.08.2022 23:00:03: >>SENDEN: LED Hofseite OFF/AUF 319 04.08.2022 23:01:46: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 320 04.08.2022 23:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 321 04.08.2022 23:03:48: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 322 04.08.2022 23:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 323 04.08.2022 23:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 324 04.08.2022 23:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 325 04.08.2022 23:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 326 04.08.2022 23:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 327 04.08.2022 23:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 328 04.08.2022 23:31:00: Geblaese Gaestezimmer ON. 329 04.08.2022 23:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 330 04.08.2022 23:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 331 04.08.2022 23:40:00: Zeitplan: ZU Therm._4 Terrassen-Fenst. 332 04.08.2022 23:40:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster ON/ZU 333 04.08.2022 23:40:00: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts 334 04.08.2022 23:40:01: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 335 04.08.2022 23:40:14: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster ON/ZU 336 04.08.2022 23:40:14: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts 337 04.08.2022 23:40:15: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 338 04.08.2022 23:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 339 04.08.2022 23:45:00: Zeitplan: ZU Thermokon_3 Terrassentür 340 04.08.2022 23:45:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür ON/ZU 341 04.08.2022 23:45:00: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts (80)342 04.08.2022 23:45:01: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 343 04.08.2022 23:46:09: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 344 04.08.2022 23:46:46: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür ON/ZU 345 04.08.2022 23:46:46: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts (80)346 04.08.2022 23:46:47: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 347 04.08.2022 23:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 348 04.08.2022 23:48:11: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 349 04.08.2022 23:49:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 350 04.08.2022 23:57:00: Zeitplan: AUS LED Wohnzimmer 351 04.08.2022 23:57:00: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster OFF/AUF 352 04.08.2022 23:57:02: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster OFF/AUF 353 04.08.2022 23:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 354 04.08.2022 23:58:24: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 355 05.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.440 Tagesmenge: 173 l 356 05.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.156 Tagesmenge: 0.140 m³ 357 05.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64166.2 Tagesmenge: 13.5 KWh 358 05.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 359 05.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Wasserzähler: 152.4401 360 05.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Gaszähler: 12798.15 361 05.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Stromzähler: 64166.19 362 05.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Tauchpumpenschaltungen: 0 363 05.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Störungsanzahl Gastherme: 0 364 05.08.2022 00:00:00: Neuberechnung: Sonnenaufgang: 0520 365 05.08.2022 00:00:00: Neuberechnung: Sonnenuntergang: 2110 366 05.08.2022 00:00:01: Saved_Parameter_READ durchlaufen. 367 05.08.2022 00:00:01: ### Lese Parameterfile par_neu.txt >> Aktion OK 368 05.08.2022 00:01:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 369 05.08.2022 00:03:00: ## 4KW-Stab OFF 46.0 370 05.08.2022 00:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 371 05.08.2022 00:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 372 05.08.2022 00:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 373 05.08.2022 00:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 374 05.08.2022 00:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 375 05.08.2022 00:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 376 05.08.2022 00:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 377 05.08.2022 00:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 378 05.08.2022 00:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 379 05.08.2022 00:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 380 05.08.2022 00:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 381 05.08.2022 00:54:54: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 382 05.08.2022 00:57:00: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 383 05.08.2022 00:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15456.wag 384 05.08.2022 00:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 385 05.08.2022 00:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 386 05.08.2022 00:59:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 387 05.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.444 Tagesmenge: 4 l 388 05.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.156 Tagesmenge: 0.000 m³ 389 05.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64166.6 Tagesmenge: 0.3 KWh 390 05.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 391 05.08.2022 01:04:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 392 05.08.2022 01:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 393 05.08.2022 01:10:00: ## Zirkulation Planzeit OFF. 394 05.08.2022 01:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 395 05.08.2022 01:17:22: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 396 05.08.2022 01:17:23: Schuppen-LED seitlich ON 397 05.08.2022 01:17:23: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 398 05.08.2022 01:17:25: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 399 05.08.2022 01:17:36: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 400 05.08.2022 01:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 401 05.08.2022 01:18:02: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 402 05.08.2022 01:19:02: Schuppen-LED seitlich OFF 403 05.08.2022 01:19:02: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 404 05.08.2022 01:19:05: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 405 05.08.2022 01:22:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 406 05.08.2022 01:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 407 05.08.2022 01:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 408 05.08.2022 01:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 409 05.08.2022 01:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 410 05.08.2022 01:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 411 05.08.2022 01:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 412 05.08.2022 01:53:05: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 413 05.08.2022 01:57:33: ## 4KW-Stab OFF 46.0 414 05.08.2022 01:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 415 05.08.2022 01:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 416 05.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.446 Tagesmenge: 6 l 417 05.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.156 Tagesmenge: 0.000 m³ 418 05.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64167.1 Tagesmenge: 0.8 KWh 419 05.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 420 05.08.2022 02:00:00: Zeitplan: EIN LED Nachtlicht Giebel 421 05.08.2022 02:00:00: >>SENDEN: LED Giebelseite ON/ZU 422 05.08.2022 02:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 423 05.08.2022 02:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 424 05.08.2022 02:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 425 05.08.2022 02:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 426 05.08.2022 02:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 427 05.08.2022 02:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 428 05.08.2022 02:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 429 05.08.2022 02:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 430 05.08.2022 02:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 431 05.08.2022 02:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 432 05.08.2022 02:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 433 05.08.2022 02:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 434 05.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.446 Tagesmenge: 6 l 435 05.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.156 Tagesmenge: 0.000 m³ 436 05.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64167.5 Tagesmenge: 1.1 KWh 437 05.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 438 05.08.2022 03:01:19: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 439 05.08.2022 03:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 440 05.08.2022 03:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 441 05.08.2022 03:10:00: Boilerpumpe Sommerbetrieb ON. 442 05.08.2022 03:12:00: Boilerpumpe Sommerbetrieb OFF 443 05.08.2022 03:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 444 05.08.2022 03:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 445 05.08.2022 03:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 446 05.08.2022 03:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 447 05.08.2022 03:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 448 05.08.2022 03:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 449 05.08.2022 03:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 450 05.08.2022 03:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 451 05.08.2022 03:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 452 05.08.2022 03:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 453 05.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.451 Tagesmenge: 11 l 454 05.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.156 Tagesmenge: 0.000 m³ 455 05.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64167.9 Tagesmenge: 1.4 KWh 456 05.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 457 05.08.2022 04:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 458 05.08.2022 04:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 459 05.08.2022 04:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 460 05.08.2022 04:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 461 05.08.2022 04:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 462 05.08.2022 04:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 463 05.08.2022 04:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 464 05.08.2022 04:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 465 05.08.2022 04:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 466 05.08.2022 04:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 467 05.08.2022 04:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 468 05.08.2022 04:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 469 05.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.451 Tagesmenge: 11 l 470 05.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.156 Tagesmenge: 0.000 m³ 471 05.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64168.0 Tagesmenge: 1.5 KWh 472 05.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 473 05.08.2022 05:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 474 05.08.2022 05:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 475 05.08.2022 05:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 476 05.08.2022 05:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 477 05.08.2022 05:20:31: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 478 05.08.2022 05:20:33: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 479 05.08.2022 05:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 480 05.08.2022 05:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 481 05.08.2022 05:30:00: Zeitplan: AUS LED Nachtlicht Giebel 482 05.08.2022 05:30:00: >>SENDEN: LED Giebelseite OFF/AUF 483 05.08.2022 05:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 484 05.08.2022 05:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 485 05.08.2022 05:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 486 05.08.2022 05:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 487 05.08.2022 05:51:00: ## Zirkulation Planzeit ON 488 05.08.2022 05:51:00: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 28.0 489 05.08.2022 05:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 490 05.08.2022 05:53:28: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 491 05.08.2022 05:56:44: ## Schutzbetrieb-Verbot-Start (Grund: Warmwassererz.) 492 05.08.2022 05:56:44: 3-Wegeventil Thision Heizkreis OFF ! 493 05.08.2022 05:56:44: 3-Wegeventil Thision Warmwasser ON ! 494 05.08.2022 05:56:44: GW-Warmwassertemp akt.: 0.0 495 05.08.2022 05:56:44: Therme: Wärmeanforderung ON. 496 05.08.2022 05:56:44: 3-Wegeventil Thision Heizkreis ON ! 497 05.08.2022 05:56:49: 3-Wegeventil Thision Heizkreis OFF ! 498 05.08.2022 05:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 499 05.08.2022 05:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 500 05.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.451 Tagesmenge: 11 l 501 05.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.224 Tagesmenge: 0.070 m³ 502 05.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64168.1 Tagesmenge: 1.6 KWh 503 05.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 504 05.08.2022 06:00:00: Geblaese Gaestezimmer OFF 505 05.08.2022 06:02:28: Therme: Wärmeanforderung OFF 506 05.08.2022 06:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 507 05.08.2022 06:06:25: 3-Wegeventil Thision Heizkreis ON ! 508 05.08.2022 06:06:25: 3-Wegeventil Thision Warmwasser OFF ! 509 05.08.2022 06:06:25: 3-Wegeventil Thision Warmwasser ON ! 510 05.08.2022 06:06:25: GW-Warmwassertemp akt.: 0.0 511 05.08.2022 06:06:33: 3-Wegeventil Thision Warmwasser OFF ! 512 05.08.2022 06:06:43: STop Warmwasserbereitung, Mindestlaufzeit Therme starten 513 05.08.2022 06:06:43: THERME HALT: STAT. Schutzbetr. START!! ( Planzeit ON ) 514 05.08.2022 06:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 515 05.08.2022 06:11:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 516 05.08.2022 06:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 517 05.08.2022 06:21:14: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 518 05.08.2022 06:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 519 05.08.2022 06:23:12: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 520 05.08.2022 06:28:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 521 05.08.2022 06:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 522 05.08.2022 06:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 523 05.08.2022 06:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 524 05.08.2022 06:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 525 05.08.2022 06:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 526 05.08.2022 06:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 527 05.08.2022 06:55:13: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 528 05.08.2022 06:57:13: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 529 05.08.2022 06:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15457.wag 530 05.08.2022 06:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 531 05.08.2022 06:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 532 05.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.451 Tagesmenge: 11 l 533 05.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.130 m³ 534 05.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64168.2 Tagesmenge: 1.7 KWh 535 05.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 536 05.08.2022 07:00:00: Zeitplan: AUF Eltako_1 Küche 537 05.08.2022 07:00:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 538 05.08.2022 07:00:00: >>SENDEN: Rolladen Küche OFF/AUF 539 05.08.2022 07:00:00: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 540 05.08.2022 07:00:01: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 541 05.08.2022 07:01:46: >>SENDEN: Rolladen Küche OFF/AUF 542 05.08.2022 07:01:46: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 543 05.08.2022 07:01:47: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 544 05.08.2022 07:02:00: Zeitplan: AUF Eltako_2 Dusche 545 05.08.2022 07:02:00: >>SENDEN: Rolladen Dusche OFF/AUF 546 05.08.2022 07:02:00: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 547 05.08.2022 07:02:48: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 548 05.08.2022 07:03:46: >>SENDEN: Rolladen Dusche OFF/AUF 549 05.08.2022 07:03:47: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 550 05.08.2022 07:04:33: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 551 05.08.2022 07:05:00: Zeitplan: AUF Thermokon_3 Terrassentür 552 05.08.2022 07:05:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 553 05.08.2022 07:05:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür OFF/AUF 554 05.08.2022 07:05:00: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts (112555 05.08.2022 07:05:01: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 556 05.08.2022 07:06:46: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür OFF/AUF 557 05.08.2022 07:06:46: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts (112558 05.08.2022 07:06:47: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 559 05.08.2022 07:07:00: Zeitplan: AUF Therm._4 Terrassen-Fenst. 560 05.08.2022 07:07:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster OFF/AUF 561 05.08.2022 07:07:00: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts 562 05.08.2022 07:07:01: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 563 05.08.2022 07:08:00: Zeitplan: AUF Eltako_7 FS-Zi. 564 05.08.2022 07:08:00: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. OFF/AUF 565 05.08.2022 07:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 566 05.08.2022 07:08:00: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 567 05.08.2022 07:08:46: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster OFF/AUF 568 05.08.2022 07:08:46: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts 569 05.08.2022 07:08:47: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 570 05.08.2022 07:08:53: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 571 05.08.2022 07:09:00: Zeitplan: AUF Eltako_8 Schlafzi./Toil. 572 05.08.2022 07:09:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 573 05.08.2022 07:09:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 574 05.08.2022 07:09:46: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. OFF/AUF 575 05.08.2022 07:10:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 576 05.08.2022 07:10:13: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)577 05.08.2022 07:10:46: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 578 05.08.2022 07:10:47: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 579 05.08.2022 07:11:00: Zeitplan: AUF Dig.I/O Garage_Roll. 580 05.08.2022 07:11:00: >>SENDEN: Rolladen Garage OFF/AUF 581 05.08.2022 07:12:01: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)582 05.08.2022 07:15:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 583 05.08.2022 07:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 584 05.08.2022 07:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 585 05.08.2022 07:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 586 05.08.2022 07:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 587 05.08.2022 07:33:56: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 588 05.08.2022 07:34:47: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 589 05.08.2022 07:38:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 590 05.08.2022 07:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 591 05.08.2022 07:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 592 05.08.2022 07:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 593 05.08.2022 07:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 594 05.08.2022 07:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 595 05.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.462 Tagesmenge: 22 l 596 05.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.130 m³ 597 05.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64168.3 Tagesmenge: 1.8 KWh 598 05.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 599 05.08.2022 08:02:10: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 600 05.08.2022 08:02:25: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 601 05.08.2022 08:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 602 05.08.2022 08:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 603 05.08.2022 08:09:41: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 604 05.08.2022 08:10:02: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG ON, Temp. Mitte: 572 605 05.08.2022 08:11:19: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 606 05.08.2022 08:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 607 05.08.2022 08:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 608 05.08.2022 08:21:34: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG OFF, Temp. Mitte: 621 609 05.08.2022 08:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 610 05.08.2022 08:24:32: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 611 05.08.2022 08:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 612 05.08.2022 08:29:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 613 05.08.2022 08:30:42: ## 4KW-Stab OFF 46.0 614 05.08.2022 08:35:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 615 05.08.2022 08:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 616 05.08.2022 08:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 617 05.08.2022 08:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 618 05.08.2022 08:50:06: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 619 05.08.2022 08:51:25: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 620 05.08.2022 08:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 621 05.08.2022 08:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 622 05.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.495 Tagesmenge: 54 l 623 05.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.130 m³ 624 05.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64170.3 Tagesmenge: 3.5 KWh 625 05.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 626 05.08.2022 09:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 627 05.08.2022 09:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 628 05.08.2022 09:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 629 05.08.2022 09:15:03: << EMPFANG : Doppeltaster Haustür Front-Schuppen (ID:317306): Schalter betätigt, Lampe630 05.08.2022 09:15:03: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 631 05.08.2022 09:15:04: << EMPFANG : Doppeltaster Haustür Front-Schuppen (ID:317306): Schalter losgelassen (0)632 05.08.2022 09:15:06: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 633 05.08.2022 09:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 634 05.08.2022 09:20:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 635 05.08.2022 09:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 636 05.08.2022 09:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 637 05.08.2022 09:35:45: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 638 05.08.2022 09:37:28: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 639 05.08.2022 09:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 640 05.08.2022 09:40:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 641 05.08.2022 09:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 642 05.08.2022 09:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 643 05.08.2022 09:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 644 05.08.2022 09:58:37: ## Schutzbetrieb-Verbot-Start (Grund: Warmwassererz.) 645 05.08.2022 09:58:37: 3-Wegeventil Thision Heizkreis OFF ! 646 05.08.2022 09:58:37: 3-Wegeventil Thision Warmwasser ON ! 647 05.08.2022 09:58:37: GW-Warmwassertemp akt.: 0.0 648 05.08.2022 09:58:37: 3-Wegeventil Thision Heizkreis ON ! 649 05.08.2022 09:58:41: 3-Wegeventil Thision Heizkreis OFF ! 650 05.08.2022 09:59:27: 3-Wegeventil Thision Heizkreis ON ! 651 05.08.2022 09:59:27: 3-Wegeventil Thision Warmwasser OFF ! 652 05.08.2022 09:59:28: 3-Wegeventil Thision Warmwasser ON ! 653 05.08.2022 09:59:28: GW-Warmwassertemp akt.: 0.0 654 05.08.2022 09:59:35: 3-Wegeventil Thision Warmwasser OFF ! 655 05.08.2022 09:59:45: STop Warmwasserbereitung, Mindestlaufzeit Therme starten 656 05.08.2022 09:59:45: THERME HALT: STAT. Schutzbetr. START!! ( Planzeit ON ) 657 05.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.495 Tagesmenge: 54 l 658 05.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.130 m³ 659 05.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64170.6 Tagesmenge: 3.7 KWh 660 05.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 661 05.08.2022 10:00:00: Zeitplan: ZU Eltako_8 Schlafzi./Toil. Sonne 662 05.08.2022 10:00:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 663 05.08.2022 10:00:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 664 05.08.2022 10:00:16: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 665 05.08.2022 10:00:17: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 666 05.08.2022 10:01:00: Zeitplan: ZU Dig.I/O Boden_Roll. 667 05.08.2022 10:01:00: >>SENDEN: Rolladen Boden ON/ZU 668 05.08.2022 10:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 669 05.08.2022 10:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 670 05.08.2022 10:08:01: Schließen Rollläden Schlafzi. wegen Sonnen einstrahlung. 671 05.08.2022 10:08:01: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 672 05.08.2022 10:08:01: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 673 05.08.2022 10:08:08: Schließen Rolladen FS-Zi. ( Sonneneinstrahlung) . 674 05.08.2022 10:08:08: Schließen Rolladen Garage ( Sonneneinstrahlung) . 675 05.08.2022 10:08:08: Schließen Boden ( Sonneneinstrahlung) . 676 05.08.2022 10:08:08: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. ON/ZU 677 05.08.2022 10:08:08: >>SENDEN: Rolladen Garage ON/ZU 678 05.08.2022 10:08:08: >>SENDEN: Rolladen Boden ON/ZU 679 05.08.2022 10:08:09: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 680 05.08.2022 10:09:03: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 681 05.08.2022 10:09:15: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)682 05.08.2022 10:12:59: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 683 05.08.2022 10:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 684 05.08.2022 10:17:53: ## 4KW-Stab OFF 46.0 685 05.08.2022 10:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 686 05.08.2022 10:21:48: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG ON, Temp. Mitte: 590 687 05.08.2022 10:22:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 688 05.08.2022 10:24:23: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 689 05.08.2022 10:25:02: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 690 05.08.2022 10:26:42: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG OFF, Temp. Mitte: 621 691 05.08.2022 10:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 692 05.08.2022 10:29:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 693 05.08.2022 10:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 694 05.08.2022 10:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 695 05.08.2022 10:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 696 05.08.2022 10:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 697 05.08.2022 10:53:26: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 698 05.08.2022 10:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 699 05.08.2022 10:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 700 05.08.2022 10:58:47: ## 4KW-Stab OFF 46.0 701 05.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.516 Tagesmenge: 75 l 702 05.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.130 m³ 703 05.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64172.3 Tagesmenge: 5.2 KWh 704 05.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 705 05.08.2022 11:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 706 05.08.2022 11:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 707 05.08.2022 11:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 708 05.08.2022 11:13:25: Taster Dusche "I" gedrückt (Hand-Öffnen Rolladen) 709 05.08.2022 11:13:25: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 710 05.08.2022 11:13:31: Taster Dusche "I" gedrückt (Hand-Öffnen Rolladen) 711 05.08.2022 11:13:31: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 712 05.08.2022 11:18:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 713 05.08.2022 11:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 714 05.08.2022 11:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 715 05.08.2022 11:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 716 05.08.2022 11:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 717 05.08.2022 11:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 718 05.08.2022 11:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 719 05.08.2022 11:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 720 05.08.2022 11:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 721 05.08.2022 11:56:33: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 722 05.08.2022 11:57:45: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 723 05.08.2022 11:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 724 05.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.531 Tagesmenge: 90 l 725 05.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.130 m³ 726 05.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64172.5 Tagesmenge: 5.4 KWh 727 05.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 728 05.08.2022 12:00:32: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 729 05.08.2022 12:01:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 730 05.08.2022 12:05:11: ## 4KW-Stab OFF 46.0 731 05.08.2022 12:05:49: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 732 05.08.2022 12:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 733 05.08.2022 12:10:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 734 05.08.2022 12:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 735 05.08.2022 12:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 736 05.08.2022 12:27:33: Taster Dusche "I" gedrückt (Hand-Öffnen Rolladen) 737 05.08.2022 12:27:33: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 738 05.08.2022 12:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 739 05.08.2022 12:28:19: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 740 05.08.2022 12:32:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 741 05.08.2022 12:33:34: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 742 05.08.2022 12:36:29: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 743 05.08.2022 12:37:26: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 744 05.08.2022 12:38:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 745 05.08.2022 12:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 746 05.08.2022 12:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 747 05.08.2022 12:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 748 05.08.2022 12:49:01: ## 4KW-Stab OFF 46.0 749 05.08.2022 12:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 750 05.08.2022 12:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15458.wag 751 05.08.2022 12:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 752 05.08.2022 12:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 753 05.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.592 Tagesmenge: 151 l 754 05.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.130 m³ 755 05.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64174.2 Tagesmenge: 6.9 KWh 756 05.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 757 05.08.2022 13:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 758 05.08.2022 13:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 759 05.08.2022 13:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 760 05.08.2022 13:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 761 05.08.2022 13:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 762 05.08.2022 13:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 763 05.08.2022 13:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 764 05.08.2022 13:37:59: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 765 05.08.2022 13:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 766 05.08.2022 13:40:21: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 767 05.08.2022 13:40:40: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 768 05.08.2022 13:42:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 769 05.08.2022 13:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 770 05.08.2022 13:48:52: ## 4KW-Stab OFF 46.0 771 05.08.2022 13:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 772 05.08.2022 13:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 773 05.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.609 Tagesmenge: 168 l 774 05.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.130 m³ 775 05.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64175.1 Tagesmenge: 7.6 KWh 776 05.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 777 05.08.2022 14:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 778 05.08.2022 14:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 779 05.08.2022 14:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 780 05.08.2022 14:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 781 05.08.2022 14:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 782 05.08.2022 14:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 783 05.08.2022 14:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 784 05.08.2022 14:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 785 05.08.2022 14:39:16: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 786 05.08.2022 14:41:15: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 787 05.08.2022 14:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 788 05.08.2022 14:45:19: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 789 05.08.2022 14:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 790 05.08.2022 14:49:54: ## 4KW-Stab OFF 46.0 791 05.08.2022 14:50:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 792 05.08.2022 14:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 793 05.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.609 Tagesmenge: 168 l 794 05.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.130 m³ 795 05.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64175.7 Tagesmenge: 8.1 KWh 796 05.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 797 05.08.2022 15:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 798 05.08.2022 15:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 799 05.08.2022 15:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 800 05.08.2022 15:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 801 05.08.2022 15:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 802 05.08.2022 15:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 803 05.08.2022 15:31:56: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 804 05.08.2022 15:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 805 05.08.2022 15:33:52: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 806 05.08.2022 15:38:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 807 05.08.2022 15:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 808 05.08.2022 15:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 809 05.08.2022 15:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 810 05.08.2022 15:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 811 05.08.2022 15:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 812 05.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.618 Tagesmenge: 177 l 813 05.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.130 m³ 814 05.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64175.7 Tagesmenge: 8.1 KWh 815 05.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 816 05.08.2022 16:01:11: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 817 05.08.2022 16:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 818 05.08.2022 16:05:16: ## 4KW-Stab OFF 46.0 819 05.08.2022 16:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 820 05.08.2022 16:10:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 821 05.08.2022 16:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 822 05.08.2022 16:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 823 05.08.2022 16:24:02: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 824 05.08.2022 16:26:00: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 825 05.08.2022 16:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 826 05.08.2022 16:29:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 827 05.08.2022 16:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 828 05.08.2022 16:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 829 05.08.2022 16:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 830 05.08.2022 16:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 831 05.08.2022 16:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 832 05.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.618 Tagesmenge: 177 l 833 05.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.130 m³ 834 05.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64176.2 Tagesmenge: 8.5 KWh 835 05.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 836 05.08.2022 17:00:00: Zeitplan: AUF Eltako_8 Schlafzi./Toil. Sonne 837 05.08.2022 17:00:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 838 05.08.2022 17:00:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 839 05.08.2022 17:01:14: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)840 05.08.2022 17:01:46: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 841 05.08.2022 17:01:47: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 842 05.08.2022 17:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 843 05.08.2022 17:03:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)844 05.08.2022 17:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 845 05.08.2022 17:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 846 05.08.2022 17:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 847 05.08.2022 17:13:09: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 848 05.08.2022 17:15:08: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 849 05.08.2022 17:18:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 850 05.08.2022 17:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 851 05.08.2022 17:20:13: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 852 05.08.2022 17:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 853 05.08.2022 17:24:53: ## 4KW-Stab OFF 46.0 854 05.08.2022 17:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 855 05.08.2022 17:29:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 856 05.08.2022 17:35:00: Öffnen Rolladen Schlafzi. ( Sonneneinstrahlung) . 857 05.08.2022 17:35:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 858 05.08.2022 17:35:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 859 05.08.2022 17:35:27: Öffnen Rolladen FS-Zi. ( Sonneneinstrahlung) . 860 05.08.2022 17:35:27: Öffnen Rolladen Garage ( Sonneneinstrahlung) . 861 05.08.2022 17:35:27: Öffnen Rolladen Boden. ( Sonneneinstrahlung) . 862 05.08.2022 17:35:27: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. OFF/AUF 863 05.08.2022 17:35:27: >>SENDEN: Rolladen Garage OFF/AUF 864 05.08.2022 17:35:27: >>SENDEN: Rolladen Boden OFF/AUF 865 05.08.2022 17:35:28: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 866 05.08.2022 17:35:31: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 867 05.08.2022 17:35:32: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 868 05.08.2022 17:36:22: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 869 05.08.2022 17:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 870 05.08.2022 17:39:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 871 05.08.2022 17:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 872 05.08.2022 17:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 873 05.08.2022 17:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 874 05.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.625 Tagesmenge: 184 l 875 05.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.130 m³ 876 05.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64176.8 Tagesmenge: 9.0 KWh 877 05.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 878 05.08.2022 18:00:11: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 879 05.08.2022 18:02:10: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 880 05.08.2022 18:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 881 05.08.2022 18:07:00: Zeitplan: AUF Dig.I/O Boden_Roll. 882 05.08.2022 18:07:00: >>SENDEN: Rolladen Boden OFF/AUF 883 05.08.2022 18:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 884 05.08.2022 18:11:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 885 05.08.2022 18:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 886 05.08.2022 18:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 887 05.08.2022 18:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 888 05.08.2022 18:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 889 05.08.2022 18:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 890 05.08.2022 18:42:38: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (8891 05.08.2022 18:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 892 05.08.2022 18:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 893 05.08.2022 18:49:59: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 894 05.08.2022 18:51:12: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 895 05.08.2022 18:52:24: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 896 05.08.2022 18:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 897 05.08.2022 18:57:10: ## 4KW-Stab OFF 46.0 898 05.08.2022 18:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15459.wag 899 05.08.2022 18:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 900 05.08.2022 18:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 901 05.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.632 Tagesmenge: 191 l 902 05.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.130 m³ 903 05.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64177.3 Tagesmenge: 9.5 KWh 904 05.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 905 05.08.2022 19:02:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 906 05.08.2022 19:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 907 05.08.2022 19:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 908 05.08.2022 19:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 909 05.08.2022 19:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 910 05.08.2022 19:25:26: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 911 05.08.2022 19:27:21: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 912 05.08.2022 19:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 913 05.08.2022 19:30:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 914 05.08.2022 19:36:15: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter betätigt, Lampe OFF (112) 915 05.08.2022 19:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 916 05.08.2022 19:41:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 917 05.08.2022 19:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 918 05.08.2022 19:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 919 05.08.2022 19:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 920 05.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.637 Tagesmenge: 195 l 921 05.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.130 m³ 922 05.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64177.4 Tagesmenge: 9.5 KWh 923 05.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 924 05.08.2022 20:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 925 05.08.2022 20:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 926 05.08.2022 20:12:31: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 927 05.08.2022 20:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 928 05.08.2022 20:14:28: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 929 05.08.2022 20:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 930 05.08.2022 20:19:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 931 05.08.2022 20:19:59: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 932 05.08.2022 20:21:17: Markise einfahren. Pulse/7s > Grenzwert: 78.66666 75 933 05.08.2022 20:24:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 934 05.08.2022 20:24:37: ## 4KW-Stab OFF 46.0 935 05.08.2022 20:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 936 05.08.2022 20:29:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 937 05.08.2022 20:30:00: Zeitplan: ZU Dig.I/O Garage_Roll. 938 05.08.2022 20:30:00: >>SENDEN: Rolladen Garage ON/ZU 939 05.08.2022 20:34:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 940 05.08.2022 20:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 941 05.08.2022 20:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 942 05.08.2022 20:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 943 05.08.2022 20:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 944 05.08.2022 20:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 945 05.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.646 Tagesmenge: 204 l 946 05.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.130 m³ 947 05.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64177.9 Tagesmenge: 10.0 KWh 948 05.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 949 05.08.2022 21:00:00: Zeitplan: EIN LED Wohnzimmer 950 05.08.2022 21:00:00: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster ON/ZU 951 05.08.2022 21:00:02: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster ON/ZU 952 05.08.2022 21:00:42: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 953 05.08.2022 21:01:00: Zeitplan: ZU Eltako_2 Dusche 954 05.08.2022 21:01:00: >>SENDEN: Rolladen Dusche ON/ZU 955 05.08.2022 21:01:00: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 956 05.08.2022 21:01:27: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 957 05.08.2022 21:01:47: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 958 05.08.2022 21:02:46: >>SENDEN: Rolladen Dusche ON/ZU 959 05.08.2022 21:02:47: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 960 05.08.2022 21:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 961 05.08.2022 21:03:34: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 962 05.08.2022 21:05:00: Zeitplan: ZU Eltako_7 FS-Zi. 963 05.08.2022 21:05:00: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. ON/ZU 964 05.08.2022 21:05:00: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 965 05.08.2022 21:05:54: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 966 05.08.2022 21:06:00: Zeitplan: ZU Eltako_8 Schlafzi./Toil. 967 05.08.2022 21:06:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 968 05.08.2022 21:06:46: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. ON/ZU 969 05.08.2022 21:06:47: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 970 05.08.2022 21:07:00: Zeitplan: ZU Eltako_1 Küche 971 05.08.2022 21:07:00: >>SENDEN: Rolladen Küche ON/ZU 972 05.08.2022 21:07:00: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 973 05.08.2022 21:07:01: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 974 05.08.2022 21:07:14: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)975 05.08.2022 21:07:41: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 976 05.08.2022 21:07:46: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 977 05.08.2022 21:07:47: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 978 05.08.2022 21:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 979 05.08.2022 21:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 980 05.08.2022 21:08:46: >>SENDEN: Rolladen Küche ON/ZU 981 05.08.2022 21:08:46: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 982 05.08.2022 21:08:47: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 983 05.08.2022 21:09:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)984 05.08.2022 21:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 985 05.08.2022 21:17:06: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 986 05.08.2022 21:17:18: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 987 05.08.2022 21:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 988 05.08.2022 21:21:00: Zeitplan: EIN LED Nachtlicht Hof 989 05.08.2022 21:21:00: >>SENDEN: LED Hofseite ON/ZU 990 05.08.2022 21:21:03: >>SENDEN: LED Hofseite ON/ZU 991 05.08.2022 21:22:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 992 05.08.2022 21:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 993 05.08.2022 21:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 994 05.08.2022 21:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 995 05.08.2022 21:38:06: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 996 05.08.2022 21:40:05: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 997 05.08.2022 21:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 998 05.08.2022 21:47:46: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 999 05.08.2022 21:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1000 05.08.2022 21:52:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1001 05.08.2022 21:52:17: ## 4KW-Stab OFF 46.0 1002 05.08.2022 21:57:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1003 05.08.2022 21:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1004 05.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.648 Tagesmenge: 206 l 1005 05.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.130 m³ 1006 05.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64178.5 Tagesmenge: 10.5 KWh 1007 05.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 1008 05.08.2022 22:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1009 05.08.2022 22:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1010 05.08.2022 22:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1011 05.08.2022 22:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1012 05.08.2022 22:19:05: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 1013 05.08.2022 22:21:05: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1014 05.08.2022 22:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1015 05.08.2022 22:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1016 05.08.2022 22:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1017 05.08.2022 22:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1018 05.08.2022 22:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1019 05.08.2022 22:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1020 05.08.2022 22:51:29: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 1021 05.08.2022 22:51:31: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 1022 05.08.2022 22:51:49: << EMPFANG : Doppeltaster Haustür Front-Schuppen (ID:317306): Schalter betätigt, Lampe1023 05.08.2022 22:51:49: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 1024 05.08.2022 22:51:50: << EMPFANG : Doppeltaster Haustür Front-Schuppen (ID:317306): Schalter losgelassen (0)1025 05.08.2022 22:51:52: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 1026 05.08.2022 22:51:57: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 1027 05.08.2022 22:51:59: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 1028 05.08.2022 22:52:38: << EMPFANG : Doppeltaster Haustür Front-Schuppen (ID:317306): Schalter betätigt, Lampe1029 05.08.2022 22:52:38: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 1030 05.08.2022 22:52:41: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 1031 05.08.2022 22:52:41: << EMPFANG : Doppeltaster Haustür Front-Schuppen (ID:317306): Schalter betätigt, Roll1032 05.08.2022 22:52:42: HOF/Garten-LED auf ON. rMODBUS_R1_Binaer_0.1 : FALSE 1033 05.08.2022 22:52:42: HOF/Garten-LED auf ON. ON_HOF : TRUE 1034 05.08.2022 22:52:42: >>SENDEN: Scheinwerferlicht Hof/Garten ON/ZU 1035 05.08.2022 22:52:42: << EMPFANG : Doppeltaster Haustür Front-Schuppen (ID:317306): Schalter losgelassen (0)1036 05.08.2022 22:52:44: >>SENDEN: Scheinwerferlicht Hof/Garten ON/ZU 1037 05.08.2022 22:52:53: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 1038 05.08.2022 22:52:53: Schuppen-LED seitlich ON 1039 05.08.2022 22:52:53: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 1040 05.08.2022 22:52:56: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 1041 05.08.2022 22:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1042 05.08.2022 22:53:05: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 1043 05.08.2022 22:53:15: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 1044 05.08.2022 22:53:42: << EMPFANG : Doppeltaster Haustür Front-Schuppen (ID:317306): Schalter betätigt, Roll.1045 05.08.2022 22:53:42: >>SENDEN: Scheinwerferlicht Hof/Garten OFF/AUF 1046 05.08.2022 22:53:42: << EMPFANG : Doppeltaster Haustür Front-Schuppen (ID:317306): Schalter losgelassen (0)1047 05.08.2022 22:53:44: >>SENDEN: Scheinwerferlicht Hof/Garten OFF/AUF 1048 05.08.2022 22:54:13: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 1049 05.08.2022 22:54:15: Schuppen-LED seitlich OFF 1050 05.08.2022 22:54:15: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 1051 05.08.2022 22:54:17: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 1052 05.08.2022 22:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1053 05.08.2022 22:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1054 05.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.656 Tagesmenge: 214 l 1055 05.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.130 m³ 1056 05.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64178.6 Tagesmenge: 10.6 KWh 1057 05.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 1058 05.08.2022 23:00:00: Zeitplan: AUS LED Nachtlicht Hof 1059 05.08.2022 23:00:00: >>SENDEN: LED Hofseite OFF/AUF 1060 05.08.2022 23:00:03: >>SENDEN: LED Hofseite OFF/AUF 1061 05.08.2022 23:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1062 05.08.2022 23:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1063 05.08.2022 23:11:50: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 1064 05.08.2022 23:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1065 05.08.2022 23:13:45: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1066 05.08.2022 23:14:03: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 1067 05.08.2022 23:16:58: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 1068 05.08.2022 23:18:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1069 05.08.2022 23:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1070 05.08.2022 23:18:11: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)1071 05.08.2022 23:19:05: ## 4KW-Stab OFF 46.0 1072 05.08.2022 23:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1073 05.08.2022 23:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1074 05.08.2022 23:31:00: Geblaese Gaestezimmer ON. 1075 05.08.2022 23:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1076 05.08.2022 23:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1077 05.08.2022 23:40:00: Zeitplan: ZU Therm._4 Terrassen-Fenst. 1078 05.08.2022 23:40:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster ON/ZU 1079 05.08.2022 23:40:00: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts 1080 05.08.2022 23:40:01: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 1081 05.08.2022 23:40:14: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster ON/ZU 1082 05.08.2022 23:40:14: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts 1083 05.08.2022 23:40:15: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 1084 05.08.2022 23:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1085 05.08.2022 23:45:00: Zeitplan: ZU Thermokon_3 Terrassentür 1086 05.08.2022 23:45:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür ON/ZU 1087 05.08.2022 23:45:00: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts (80)1088 05.08.2022 23:45:01: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 1089 05.08.2022 23:46:46: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür ON/ZU 1090 05.08.2022 23:46:46: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts (80)1091 05.08.2022 23:46:47: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 1092 05.08.2022 23:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1093 05.08.2022 23:49:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1094 05.08.2022 23:57:00: Zeitplan: AUS LED Wohnzimmer 1095 05.08.2022 23:57:00: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster OFF/AUF 1096 05.08.2022 23:57:02: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster OFF/AUF 1097 05.08.2022 23:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1098 06.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.663 Tagesmenge: 221 l 1099 06.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.130 m³ 1100 06.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64179.2 Tagesmenge: 11.1 KWh 1101 06.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 1102 06.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Wasserzähler: 152.6627 1103 06.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Gaszähler: 12798.28 1104 06.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Stromzähler: 64179.19 1105 06.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Tauchpumpenschaltungen: 0 1106 06.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Störungsanzahl Gastherme: 0 1107 06.08.2022 00:00:00: Neuberechnung: Sonnenaufgang: 0522 1108 06.08.2022 00:00:00: Neuberechnung: Sonnenuntergang: 2108 1109 06.08.2022 00:00:00: Saved_Parameter_READ durchlaufen. 1110 06.08.2022 00:00:00: ### Lese Parameterfile par_neu.txt >> Aktion OK 1111 06.08.2022 00:01:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1112 06.08.2022 00:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1113 06.08.2022 00:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1114 06.08.2022 00:13:32: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 1115 06.08.2022 00:15:37: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1116 06.08.2022 00:18:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1117 06.08.2022 00:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1118 06.08.2022 00:21:53: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 1119 06.08.2022 00:21:53: Schuppen-LED seitlich ON 1120 06.08.2022 00:21:53: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 1121 06.08.2022 00:21:56: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 1122 06.08.2022 00:22:17: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 1123 06.08.2022 00:22:23: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 1124 06.08.2022 00:22:32: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 1125 06.08.2022 00:22:40: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 1126 06.08.2022 00:22:50: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 1127 06.08.2022 00:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1128 06.08.2022 00:23:20: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 1129 06.08.2022 00:23:29: Tauchpumpe Regenwasser gestartet 1130 06.08.2022 00:23:47: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 1131 06.08.2022 00:23:49: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 1132 06.08.2022 00:23:59: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 1133 06.08.2022 00:24:01: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 1134 06.08.2022 00:24:16: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 1135 06.08.2022 00:24:17: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 1136 06.08.2022 00:24:27: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 1137 06.08.2022 00:24:29: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 1138 06.08.2022 00:24:31: Tauchpumpe Regenwasser gestoppt 1139 06.08.2022 00:24:42: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 1140 06.08.2022 00:25:01: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 1141 06.08.2022 00:26:03: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 1142 06.08.2022 00:26:14: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 1143 06.08.2022 00:26:26: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 1144 06.08.2022 00:26:32: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 1145 06.08.2022 00:27:14: Schuppen-LED seitlich OFF 1146 06.08.2022 00:27:14: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 1147 06.08.2022 00:27:17: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 1148 06.08.2022 00:28:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1149 06.08.2022 00:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1150 06.08.2022 00:30:05: Tauchpumpe Regenwasser gestartet 1151 06.08.2022 00:30:47: ## 4KW-Stab OFF 46.0 1152 06.08.2022 00:31:07: Tauchpumpe Regenwasser gestoppt 1153 06.08.2022 00:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1154 06.08.2022 00:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1155 06.08.2022 00:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1156 06.08.2022 00:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1157 06.08.2022 00:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1158 06.08.2022 00:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15460.wag 1159 06.08.2022 00:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 1160 06.08.2022 00:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1161 06.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.664 Tagesmenge: 1 l 1162 06.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 1163 06.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64179.7 Tagesmenge: 0.4 KWh 1164 06.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 1165 06.08.2022 01:00:58: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 1166 06.08.2022 01:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1167 06.08.2022 01:03:03: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1168 06.08.2022 01:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1169 06.08.2022 01:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1170 06.08.2022 01:10:00: ## Zirkulation Planzeit OFF. 1171 06.08.2022 01:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1172 06.08.2022 01:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1173 06.08.2022 01:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1174 06.08.2022 01:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1175 06.08.2022 01:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1176 06.08.2022 01:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1177 06.08.2022 01:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1178 06.08.2022 01:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1179 06.08.2022 01:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1180 06.08.2022 01:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1181 06.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.664 Tagesmenge: 1 l 1182 06.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 1183 06.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64179.8 Tagesmenge: 0.5 KWh 1184 06.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 1185 06.08.2022 02:00:00: Zeitplan: EIN LED Nachtlicht Giebel 1186 06.08.2022 02:00:00: >>SENDEN: LED Giebelseite ON/ZU 1187 06.08.2022 02:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1188 06.08.2022 02:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1189 06.08.2022 02:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1190 06.08.2022 02:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1191 06.08.2022 02:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1192 06.08.2022 02:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1193 06.08.2022 02:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1194 06.08.2022 02:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1195 06.08.2022 02:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1196 06.08.2022 02:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1197 06.08.2022 02:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1198 06.08.2022 02:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1199 06.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.670 Tagesmenge: 7 l 1200 06.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 1201 06.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64179.9 Tagesmenge: 0.6 KWh 1202 06.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 1203 06.08.2022 03:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1204 06.08.2022 03:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1205 06.08.2022 03:10:00: Boilerpumpe Sommerbetrieb ON. 1206 06.08.2022 03:12:00: Boilerpumpe Sommerbetrieb OFF 1207 06.08.2022 03:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1208 06.08.2022 03:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1209 06.08.2022 03:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1210 06.08.2022 03:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1211 06.08.2022 03:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1212 06.08.2022 03:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1213 06.08.2022 03:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1214 06.08.2022 03:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1215 06.08.2022 03:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1216 06.08.2022 03:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1217 06.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.670 Tagesmenge: 7 l 1218 06.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 1219 06.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64180.0 Tagesmenge: 0.7 KWh 1220 06.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 1221 06.08.2022 04:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1222 06.08.2022 04:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1223 06.08.2022 04:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1224 06.08.2022 04:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1225 06.08.2022 04:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1226 06.08.2022 04:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1227 06.08.2022 04:29:11: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 1228 06.08.2022 04:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1229 06.08.2022 04:34:10: ## 4KW-Stab OFF 46.0 1230 06.08.2022 04:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1231 06.08.2022 04:39:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1232 06.08.2022 04:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1233 06.08.2022 04:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1234 06.08.2022 04:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1235 06.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.670 Tagesmenge: 7 l 1236 06.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 1237 06.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64180.6 Tagesmenge: 1.2 KWh 1238 06.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 1239 06.08.2022 05:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1240 06.08.2022 05:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1241 06.08.2022 05:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1242 06.08.2022 05:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1243 06.08.2022 05:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1244 06.08.2022 05:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1245 06.08.2022 05:30:00: Zeitplan: AUS LED Nachtlicht Giebel 1246 06.08.2022 05:30:00: >>SENDEN: LED Giebelseite OFF/AUF 1247 06.08.2022 05:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1248 06.08.2022 05:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1249 06.08.2022 05:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1250 06.08.2022 05:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1251 06.08.2022 05:51:00: ## Zirkulation Planzeit ON 1252 06.08.2022 05:51:00: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 28.0 1253 06.08.2022 05:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1254 06.08.2022 05:53:30: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1255 06.08.2022 05:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1256 06.08.2022 05:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1257 06.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.670 Tagesmenge: 7 l 1258 06.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 1259 06.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64180.7 Tagesmenge: 1.3 KWh 1260 06.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 1261 06.08.2022 06:00:00: Geblaese Gaestezimmer OFF 1262 06.08.2022 06:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1263 06.08.2022 06:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1264 06.08.2022 06:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1265 06.08.2022 06:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1266 06.08.2022 06:18:41: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 1267 06.08.2022 06:20:39: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1268 06.08.2022 06:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1269 06.08.2022 06:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1270 06.08.2022 06:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1271 06.08.2022 06:33:21: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 1272 06.08.2022 06:38:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1273 06.08.2022 06:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1274 06.08.2022 06:38:26: ## 4KW-Stab OFF 46.0 1275 06.08.2022 06:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1276 06.08.2022 06:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1277 06.08.2022 06:48:45: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 1278 06.08.2022 06:50:46: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1279 06.08.2022 06:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1280 06.08.2022 06:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15461.wag 1281 06.08.2022 06:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 1282 06.08.2022 06:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1283 06.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.670 Tagesmenge: 7 l 1284 06.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 1285 06.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64181.3 Tagesmenge: 1.8 KWh 1286 06.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 1287 06.08.2022 07:00:00: Zeitplan: AUF Eltako_1 Küche 1288 06.08.2022 07:00:00: >>SENDEN: Rolladen Küche OFF/AUF 1289 06.08.2022 07:00:00: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 1290 06.08.2022 07:00:01: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 1291 06.08.2022 07:01:46: >>SENDEN: Rolladen Küche OFF/AUF 1292 06.08.2022 07:01:46: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 1293 06.08.2022 07:01:47: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 1294 06.08.2022 07:02:00: Zeitplan: AUF Eltako_2 Dusche 1295 06.08.2022 07:02:00: >>SENDEN: Rolladen Dusche OFF/AUF 1296 06.08.2022 07:02:00: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 1297 06.08.2022 07:02:48: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 1298 06.08.2022 07:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1299 06.08.2022 07:03:46: >>SENDEN: Rolladen Dusche OFF/AUF 1300 06.08.2022 07:03:47: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 1301 06.08.2022 07:04:34: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 1302 06.08.2022 07:05:00: Zeitplan: AUF Thermokon_3 Terrassentür 1303 06.08.2022 07:05:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür OFF/AUF 1304 06.08.2022 07:05:00: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts (1121305 06.08.2022 07:05:01: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 1306 06.08.2022 07:06:46: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür OFF/AUF 1307 06.08.2022 07:06:46: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts (1121308 06.08.2022 07:06:47: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 1309 06.08.2022 07:07:00: Zeitplan: AUF Therm._4 Terrassen-Fenst. 1310 06.08.2022 07:07:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster OFF/AUF 1311 06.08.2022 07:07:00: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts 1312 06.08.2022 07:07:01: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 1313 06.08.2022 07:08:00: Zeitplan: AUF Eltako_7 FS-Zi. 1314 06.08.2022 07:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1315 06.08.2022 07:08:00: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. OFF/AUF 1316 06.08.2022 07:08:00: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 1317 06.08.2022 07:08:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1318 06.08.2022 07:08:46: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster OFF/AUF 1319 06.08.2022 07:08:46: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts 1320 06.08.2022 07:08:47: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 1321 06.08.2022 07:08:54: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 1322 06.08.2022 07:09:00: Zeitplan: AUF Eltako_8 Schlafzi./Toil. 1323 06.08.2022 07:09:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 1324 06.08.2022 07:09:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 1325 06.08.2022 07:09:01: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 1326 06.08.2022 07:09:02: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 1327 06.08.2022 07:09:02: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 1328 06.08.2022 07:09:46: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. OFF/AUF 1329 06.08.2022 07:09:47: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 1330 06.08.2022 07:10:41: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 1331 06.08.2022 07:10:46: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 1332 06.08.2022 07:10:48: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 1333 06.08.2022 07:11:00: Zeitplan: AUF Dig.I/O Garage_Roll. 1334 06.08.2022 07:11:00: >>SENDEN: Rolladen Garage OFF/AUF 1335 06.08.2022 07:12:01: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)1336 06.08.2022 07:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1337 06.08.2022 07:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1338 06.08.2022 07:22:53: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 1339 06.08.2022 07:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1340 06.08.2022 07:24:34: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1341 06.08.2022 07:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1342 06.08.2022 07:29:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1343 06.08.2022 07:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1344 06.08.2022 07:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1345 06.08.2022 07:44:10: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 1346 06.08.2022 07:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1347 06.08.2022 07:48:59: ## 4KW-Stab OFF 46.0 1348 06.08.2022 07:49:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1349 06.08.2022 07:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1350 06.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.683 Tagesmenge: 20 l 1351 06.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 1352 06.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64181.9 Tagesmenge: 2.3 KWh 1353 06.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 1354 06.08.2022 08:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1355 06.08.2022 08:06:19: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 1356 06.08.2022 08:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1357 06.08.2022 08:09:08: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1358 06.08.2022 08:10:02: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG ON, Temp. Mitte: 570 1359 06.08.2022 08:11:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1360 06.08.2022 08:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1361 06.08.2022 08:20:08: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 1362 06.08.2022 08:21:46: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG OFF, Temp. Mitte: 621 1363 06.08.2022 08:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1364 06.08.2022 08:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1365 06.08.2022 08:29:05: ## 4KW-Stab OFF 46.0 1366 06.08.2022 08:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1367 06.08.2022 08:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1368 06.08.2022 08:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1369 06.08.2022 08:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1370 06.08.2022 08:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1371 06.08.2022 08:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1372 06.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.718 Tagesmenge: 55 l 1373 06.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 1374 06.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64184.1 Tagesmenge: 4.2 KWh 1375 06.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 1376 06.08.2022 09:00:51: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 1377 06.08.2022 09:01:59: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1378 06.08.2022 09:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1379 06.08.2022 09:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1380 06.08.2022 09:08:38: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 1381 06.08.2022 09:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1382 06.08.2022 09:14:06: ## 4KW-Stab OFF 46.0 1383 06.08.2022 09:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1384 06.08.2022 09:19:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1385 06.08.2022 09:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1386 06.08.2022 09:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1387 06.08.2022 09:36:15: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 1388 06.08.2022 09:37:35: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1389 06.08.2022 09:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1390 06.08.2022 09:41:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1391 06.08.2022 09:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1392 06.08.2022 09:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1393 06.08.2022 09:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1394 06.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.735 Tagesmenge: 72 l 1395 06.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 1396 06.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64184.7 Tagesmenge: 4.7 KWh 1397 06.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 1398 06.08.2022 10:00:00: Zeitplan: ZU Eltako_8 Schlafzi./Toil. Sonne 1399 06.08.2022 10:00:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 1400 06.08.2022 10:00:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 1401 06.08.2022 10:00:16: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 1402 06.08.2022 10:00:17: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 1403 06.08.2022 10:01:00: Zeitplan: ZU Dig.I/O Boden_Roll. 1404 06.08.2022 10:01:00: >>SENDEN: Rolladen Boden ON/ZU 1405 06.08.2022 10:01:17: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (81406 06.08.2022 10:01:32: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter losgelassen (0) 1407 06.08.2022 10:02:41: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter betätigt, Roll.Abw. / Lamp1408 06.08.2022 10:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1409 06.08.2022 10:03:04: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter losgelassen (0) 1410 06.08.2022 10:03:12: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter betätigt, Roll.Abw. / Lamp1411 06.08.2022 10:03:14: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter betätigt, Roll. Aufw. / Lam1412 06.08.2022 10:03:17: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter betätigt, Roll.Abw. / Lamp1413 06.08.2022 10:03:17: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter losgelassen (0) 1414 06.08.2022 10:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1415 06.08.2022 10:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1416 06.08.2022 10:12:37: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 1417 06.08.2022 10:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1418 06.08.2022 10:14:03: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1419 06.08.2022 10:15:26: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 1420 06.08.2022 10:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1421 06.08.2022 10:19:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1422 06.08.2022 10:20:15: ## 4KW-Stab OFF 46.0 1423 06.08.2022 10:25:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1424 06.08.2022 10:25:55: Schließen Rollläden Schlafzi. wegen Sonnen einstrahlung. 1425 06.08.2022 10:25:55: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 1426 06.08.2022 10:25:55: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 1427 06.08.2022 10:26:02: Schließen Rolladen FS-Zi. ( Sonneneinstrahlung) . 1428 06.08.2022 10:26:02: Schließen Rolladen Garage ( Sonneneinstrahlung) . 1429 06.08.2022 10:26:02: Schließen Boden ( Sonneneinstrahlung) . 1430 06.08.2022 10:26:02: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. ON/ZU 1431 06.08.2022 10:26:02: >>SENDEN: Rolladen Garage ON/ZU 1432 06.08.2022 10:26:02: >>SENDEN: Rolladen Boden ON/ZU 1433 06.08.2022 10:26:02: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 1434 06.08.2022 10:26:57: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 1435 06.08.2022 10:27:09: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)1436 06.08.2022 10:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1437 06.08.2022 10:30:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1438 06.08.2022 10:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1439 06.08.2022 10:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1440 06.08.2022 10:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1441 06.08.2022 10:48:13: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 1442 06.08.2022 10:49:54: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1443 06.08.2022 10:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1444 06.08.2022 10:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1445 06.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.739 Tagesmenge: 76 l 1446 06.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 1447 06.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64185.3 Tagesmenge: 5.2 KWh 1448 06.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 1449 06.08.2022 11:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1450 06.08.2022 11:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1451 06.08.2022 11:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1452 06.08.2022 11:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1453 06.08.2022 11:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1454 06.08.2022 11:27:16: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 1455 06.08.2022 11:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1456 06.08.2022 11:29:02: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1457 06.08.2022 11:32:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1458 06.08.2022 11:36:33: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 1459 06.08.2022 11:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1460 06.08.2022 11:41:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1461 06.08.2022 11:41:01: ## 4KW-Stab OFF 46.0 1462 06.08.2022 11:46:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1463 06.08.2022 11:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1464 06.08.2022 11:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1465 06.08.2022 11:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1466 06.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.739 Tagesmenge: 76 l 1467 06.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 1468 06.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64185.8 Tagesmenge: 5.6 KWh 1469 06.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 1470 06.08.2022 12:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1471 06.08.2022 12:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1472 06.08.2022 12:08:27: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 1473 06.08.2022 12:10:16: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1474 06.08.2022 12:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1475 06.08.2022 12:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1476 06.08.2022 12:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1477 06.08.2022 12:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1478 06.08.2022 12:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1479 06.08.2022 12:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1480 06.08.2022 12:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1481 06.08.2022 12:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1482 06.08.2022 12:50:10: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 1483 06.08.2022 12:52:01: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1484 06.08.2022 12:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1485 06.08.2022 12:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15462.wag 1486 06.08.2022 12:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 1487 06.08.2022 12:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1488 06.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.739 Tagesmenge: 76 l 1489 06.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 1490 06.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64185.9 Tagesmenge: 5.7 KWh 1491 06.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 1492 06.08.2022 13:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1493 06.08.2022 13:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1494 06.08.2022 13:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1495 06.08.2022 13:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1496 06.08.2022 13:22:44: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 1497 06.08.2022 13:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1498 06.08.2022 13:27:06: ## 4KW-Stab OFF 46.0 1499 06.08.2022 13:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1500 06.08.2022 13:31:24: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 1501 06.08.2022 13:32:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1502 06.08.2022 13:33:15: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1503 06.08.2022 13:38:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1504 06.08.2022 13:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1505 06.08.2022 13:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1506 06.08.2022 13:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1507 06.08.2022 13:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1508 06.08.2022 13:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1509 06.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.739 Tagesmenge: 76 l 1510 06.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 1511 06.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64186.4 Tagesmenge: 6.1 KWh 1512 06.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 1513 06.08.2022 14:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1514 06.08.2022 14:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1515 06.08.2022 14:12:05: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 1516 06.08.2022 14:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1517 06.08.2022 14:13:57: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1518 06.08.2022 14:18:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1519 06.08.2022 14:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1520 06.08.2022 14:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1521 06.08.2022 14:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1522 06.08.2022 14:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1523 06.08.2022 14:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1524 06.08.2022 14:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1525 06.08.2022 14:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1526 06.08.2022 14:51:49: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 1527 06.08.2022 14:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1528 06.08.2022 14:53:42: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1529 06.08.2022 14:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1530 06.08.2022 14:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1531 06.08.2022 14:58:03: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 1532 06.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.739 Tagesmenge: 76 l 1533 06.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 1534 06.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64186.7 Tagesmenge: 6.4 KWh 1535 06.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 1536 06.08.2022 15:02:48: ## 4KW-Stab OFF 46.0 1537 06.08.2022 15:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1538 06.08.2022 15:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1539 06.08.2022 15:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1540 06.08.2022 15:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1541 06.08.2022 15:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1542 06.08.2022 15:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1543 06.08.2022 15:31:04: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 1544 06.08.2022 15:32:57: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1545 06.08.2022 15:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1546 06.08.2022 15:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1547 06.08.2022 15:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1548 06.08.2022 15:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1549 06.08.2022 15:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1550 06.08.2022 15:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1551 06.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.739 Tagesmenge: 76 l 1552 06.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 1553 06.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64187.0 Tagesmenge: 6.7 KWh 1554 06.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 1555 06.08.2022 16:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1556 06.08.2022 16:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1557 06.08.2022 16:09:43: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 1558 06.08.2022 16:11:37: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1559 06.08.2022 16:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1560 06.08.2022 16:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1561 06.08.2022 16:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1562 06.08.2022 16:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1563 06.08.2022 16:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1564 06.08.2022 16:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1565 06.08.2022 16:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1566 06.08.2022 16:47:40: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 1567 06.08.2022 16:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1568 06.08.2022 16:49:35: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1569 06.08.2022 16:52:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1570 06.08.2022 16:53:21: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 1571 06.08.2022 16:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1572 06.08.2022 16:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1573 06.08.2022 16:58:15: ## 4KW-Stab OFF 46.0 1574 06.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.739 Tagesmenge: 76 l 1575 06.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 1576 06.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64187.6 Tagesmenge: 7.2 KWh 1577 06.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 1578 06.08.2022 17:00:00: Zeitplan: AUF Eltako_8 Schlafzi./Toil. Sonne 1579 06.08.2022 17:00:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 1580 06.08.2022 17:00:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 1581 06.08.2022 17:01:13: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)1582 06.08.2022 17:01:46: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 1583 06.08.2022 17:01:47: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 1584 06.08.2022 17:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1585 06.08.2022 17:03:01: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)1586 06.08.2022 17:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1587 06.08.2022 17:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1588 06.08.2022 17:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1589 06.08.2022 17:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1590 06.08.2022 17:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1591 06.08.2022 17:25:25: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 1592 06.08.2022 17:27:20: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1593 06.08.2022 17:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1594 06.08.2022 17:30:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1595 06.08.2022 17:35:00: Öffnen Rolladen Schlafzi. ( Sonneneinstrahlung) . 1596 06.08.2022 17:35:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 1597 06.08.2022 17:35:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 1598 06.08.2022 17:35:27: Öffnen Rolladen FS-Zi. ( Sonneneinstrahlung) . 1599 06.08.2022 17:35:27: Öffnen Rolladen Garage ( Sonneneinstrahlung) . 1600 06.08.2022 17:35:27: Öffnen Rolladen Boden. ( Sonneneinstrahlung) . 1601 06.08.2022 17:35:27: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. OFF/AUF 1602 06.08.2022 17:35:27: >>SENDEN: Rolladen Garage OFF/AUF 1603 06.08.2022 17:35:27: >>SENDEN: Rolladen Boden OFF/AUF 1604 06.08.2022 17:35:27: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 1605 06.08.2022 17:35:31: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 1606 06.08.2022 17:35:32: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 1607 06.08.2022 17:36:22: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 1608 06.08.2022 17:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1609 06.08.2022 17:39:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1610 06.08.2022 17:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1611 06.08.2022 17:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1612 06.08.2022 17:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1613 06.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.739 Tagesmenge: 76 l 1614 06.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 1615 06.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64187.7 Tagesmenge: 7.2 KWh 1616 06.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 1617 06.08.2022 18:02:58: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 1618 06.08.2022 18:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1619 06.08.2022 18:04:55: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1620 06.08.2022 18:07:00: Zeitplan: AUF Dig.I/O Boden_Roll. 1621 06.08.2022 18:07:00: >>SENDEN: Rolladen Boden OFF/AUF 1622 06.08.2022 18:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1623 06.08.2022 18:09:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1624 06.08.2022 18:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1625 06.08.2022 18:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1626 06.08.2022 18:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1627 06.08.2022 18:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1628 06.08.2022 18:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1629 06.08.2022 18:39:48: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 1630 06.08.2022 18:41:45: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1631 06.08.2022 18:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1632 06.08.2022 18:47:34: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 1633 06.08.2022 18:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1634 06.08.2022 18:52:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1635 06.08.2022 18:52:24: ## 4KW-Stab OFF 46.0 1636 06.08.2022 18:57:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1637 06.08.2022 18:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15463.wag 1638 06.08.2022 18:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 1639 06.08.2022 18:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1640 06.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.739 Tagesmenge: 76 l 1641 06.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 1642 06.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64188.2 Tagesmenge: 7.7 KWh 1643 06.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 1644 06.08.2022 19:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1645 06.08.2022 19:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1646 06.08.2022 19:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1647 06.08.2022 19:16:16: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 1648 06.08.2022 19:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1649 06.08.2022 19:18:14: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1650 06.08.2022 19:21:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1651 06.08.2022 19:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1652 06.08.2022 19:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1653 06.08.2022 19:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1654 06.08.2022 19:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1655 06.08.2022 19:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1656 06.08.2022 19:51:53: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 1657 06.08.2022 19:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1658 06.08.2022 19:53:52: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1659 06.08.2022 19:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1660 06.08.2022 19:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1661 06.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.739 Tagesmenge: 76 l 1662 06.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 1663 06.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64188.3 Tagesmenge: 7.8 KWh 1664 06.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 1665 06.08.2022 20:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1666 06.08.2022 20:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1667 06.08.2022 20:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1668 06.08.2022 20:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1669 06.08.2022 20:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1670 06.08.2022 20:26:52: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 1671 06.08.2022 20:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1672 06.08.2022 20:28:50: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1673 06.08.2022 20:30:00: Zeitplan: ZU Dig.I/O Garage_Roll. 1674 06.08.2022 20:30:00: >>SENDEN: Rolladen Garage ON/ZU 1675 06.08.2022 20:31:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1676 06.08.2022 20:36:44: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 1677 06.08.2022 20:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1678 06.08.2022 20:41:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1679 06.08.2022 20:41:29: ## 4KW-Stab OFF 46.0 1680 06.08.2022 20:46:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1681 06.08.2022 20:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1682 06.08.2022 20:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1683 06.08.2022 20:58:00: Zeitplan: EIN LED Wohnzimmer 1684 06.08.2022 20:58:00: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster ON/ZU 1685 06.08.2022 20:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1686 06.08.2022 20:58:02: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster ON/ZU 1687 06.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.739 Tagesmenge: 76 l 1688 06.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 1689 06.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64188.9 Tagesmenge: 8.3 KWh 1690 06.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 1691 06.08.2022 21:01:00: Zeitplan: ZU Eltako_2 Dusche 1692 06.08.2022 21:01:00: >>SENDEN: Rolladen Dusche ON/ZU 1693 06.08.2022 21:01:00: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 1694 06.08.2022 21:01:33: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 1695 06.08.2022 21:01:48: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 1696 06.08.2022 21:02:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1697 06.08.2022 21:02:46: >>SENDEN: Rolladen Dusche ON/ZU 1698 06.08.2022 21:02:47: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 1699 06.08.2022 21:03:00: Zeitplan: ZU Eltako_7 FS-Zi. 1700 06.08.2022 21:03:00: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. ON/ZU 1701 06.08.2022 21:03:00: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 1702 06.08.2022 21:03:31: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1703 06.08.2022 21:03:33: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 1704 06.08.2022 21:03:55: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 1705 06.08.2022 21:04:00: Zeitplan: ZU Eltako_8 Schlafzi./Toil. 1706 06.08.2022 21:04:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 1707 06.08.2022 21:04:46: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. ON/ZU 1708 06.08.2022 21:04:47: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 1709 06.08.2022 21:05:00: Zeitplan: ZU Eltako_1 Küche 1710 06.08.2022 21:05:00: >>SENDEN: Rolladen Küche ON/ZU 1711 06.08.2022 21:05:00: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 1712 06.08.2022 21:05:01: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 1713 06.08.2022 21:05:14: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)1714 06.08.2022 21:05:41: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 1715 06.08.2022 21:05:46: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 1716 06.08.2022 21:05:47: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 1717 06.08.2022 21:06:46: >>SENDEN: Rolladen Küche ON/ZU 1718 06.08.2022 21:06:46: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 1719 06.08.2022 21:06:47: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 1720 06.08.2022 21:07:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1721 06.08.2022 21:07:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)1722 06.08.2022 21:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1723 06.08.2022 21:12:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1724 06.08.2022 21:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1725 06.08.2022 21:19:00: Zeitplan: EIN LED Nachtlicht Hof 1726 06.08.2022 21:19:00: >>SENDEN: LED Hofseite ON/ZU 1727 06.08.2022 21:19:03: >>SENDEN: LED Hofseite ON/ZU 1728 06.08.2022 21:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1729 06.08.2022 21:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1730 06.08.2022 21:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1731 06.08.2022 21:35:33: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 1732 06.08.2022 21:37:31: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1733 06.08.2022 21:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1734 06.08.2022 21:40:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1735 06.08.2022 21:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1736 06.08.2022 21:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1737 06.08.2022 21:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1738 06.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.739 Tagesmenge: 76 l 1739 06.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 1740 06.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64189.0 Tagesmenge: 8.3 KWh 1741 06.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 1742 06.08.2022 22:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1743 06.08.2022 22:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1744 06.08.2022 22:08:53: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 1745 06.08.2022 22:10:02: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG ON, Temp. Mitte: 581 1746 06.08.2022 22:10:50: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1747 06.08.2022 22:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1748 06.08.2022 22:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1749 06.08.2022 22:19:56: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG OFF, Temp. Mitte: 621 1750 06.08.2022 22:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1751 06.08.2022 22:24:54: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 1752 06.08.2022 22:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1753 06.08.2022 22:29:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1754 06.08.2022 22:29:34: ## 4KW-Stab OFF 46.0 1755 06.08.2022 22:34:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1756 06.08.2022 22:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1757 06.08.2022 22:42:13: Markise einfahren. Pulse/7s > Grenzwert: 78.5 75 1758 06.08.2022 22:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1759 06.08.2022 22:43:11: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 1760 06.08.2022 22:45:03: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1761 06.08.2022 22:45:11: Markise einfahren. Pulse/7s > Grenzwert: 75.33334 75 1762 06.08.2022 22:45:22: Markise einfahren. Pulse/7s > Grenzwert: 75.83334 75 1763 06.08.2022 22:48:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1764 06.08.2022 22:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1765 06.08.2022 22:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1766 06.08.2022 22:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1767 06.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.739 Tagesmenge: 76 l 1768 06.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 1769 06.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64190.7 Tagesmenge: 9.8 KWh 1770 06.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 1771 06.08.2022 23:00:00: Zeitplan: AUS LED Nachtlicht Hof 1772 06.08.2022 23:00:00: >>SENDEN: LED Hofseite OFF/AUF 1773 06.08.2022 23:00:03: >>SENDEN: LED Hofseite OFF/AUF 1774 06.08.2022 23:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1775 06.08.2022 23:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1776 06.08.2022 23:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1777 06.08.2022 23:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1778 06.08.2022 23:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1779 06.08.2022 23:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1780 06.08.2022 23:29:27: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 1781 06.08.2022 23:31:00: Geblaese Gaestezimmer ON. 1782 06.08.2022 23:31:19: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1783 06.08.2022 23:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1784 06.08.2022 23:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1785 06.08.2022 23:40:00: Zeitplan: ZU Therm._4 Terrassen-Fenst. 1786 06.08.2022 23:40:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster ON/ZU 1787 06.08.2022 23:40:00: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts 1788 06.08.2022 23:40:01: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 1789 06.08.2022 23:40:14: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster ON/ZU 1790 06.08.2022 23:40:14: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts 1791 06.08.2022 23:40:15: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 1792 06.08.2022 23:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1793 06.08.2022 23:45:00: Zeitplan: ZU Thermokon_3 Terrassentür 1794 06.08.2022 23:45:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür ON/ZU 1795 06.08.2022 23:45:00: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts (80)1796 06.08.2022 23:45:01: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 1797 06.08.2022 23:46:46: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür ON/ZU 1798 06.08.2022 23:46:46: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts (80)1799 06.08.2022 23:46:47: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 1800 06.08.2022 23:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1801 06.08.2022 23:49:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1802 06.08.2022 23:57:00: Zeitplan: AUS LED Wohnzimmer 1803 06.08.2022 23:57:00: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster OFF/AUF 1804 06.08.2022 23:57:02: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster OFF/AUF 1805 06.08.2022 23:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1806 07.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.739 Tagesmenge: 76 l 1807 07.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 1808 07.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64190.8 Tagesmenge: 9.9 KWh 1809 07.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 1810 07.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Wasserzähler: 152.7392 1811 07.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Gaszähler: 12798.28 1812 07.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Stromzähler: 64190.8 1813 07.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Tauchpumpenschaltungen: 2 1814 07.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Störungsanzahl Gastherme: 0 1815 07.08.2022 00:00:00: Neuberechnung: Sonnenaufgang: 0523 1816 07.08.2022 00:00:00: Neuberechnung: Sonnenuntergang: 2106 1817 07.08.2022 00:00:01: Saved_Parameter_READ durchlaufen. 1818 07.08.2022 00:00:01: ### Lese Parameterfile par_neu.txt >> Aktion OK 1819 07.08.2022 00:01:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1820 07.08.2022 00:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1821 07.08.2022 00:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1822 07.08.2022 00:15:10: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 1823 07.08.2022 00:17:01: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1824 07.08.2022 00:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1825 07.08.2022 00:20:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1826 07.08.2022 00:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1827 07.08.2022 00:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1828 07.08.2022 00:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1829 07.08.2022 00:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1830 07.08.2022 00:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1831 07.08.2022 00:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1832 07.08.2022 00:54:34: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 1833 07.08.2022 00:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15464.wag 1834 07.08.2022 00:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 1835 07.08.2022 00:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1836 07.08.2022 00:59:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1837 07.08.2022 00:59:19: ## 4KW-Stab OFF 46.0 1838 07.08.2022 00:59:54: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 1839 07.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.739 Tagesmenge: 0 l 1840 07.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 1841 07.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64191.4 Tagesmenge: 0.5 KWh 1842 07.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 1843 07.08.2022 01:01:46: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1844 07.08.2022 01:04:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1845 07.08.2022 01:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1846 07.08.2022 01:10:00: ## Zirkulation Planzeit OFF. 1847 07.08.2022 01:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1848 07.08.2022 01:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1849 07.08.2022 01:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1850 07.08.2022 01:24:35: E6_Garagentor_Auf 1851 07.08.2022 01:24:35: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 1852 07.08.2022 01:24:38: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 1853 07.08.2022 01:26:22: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 1854 07.08.2022 01:26:22: Schuppen-LED seitlich ON 1855 07.08.2022 01:26:22: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 1856 07.08.2022 01:26:25: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 1857 07.08.2022 01:26:32: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 1858 07.08.2022 01:27:23: Schuppen-LED seitlich OFF 1859 07.08.2022 01:27:23: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 1860 07.08.2022 01:27:25: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 1861 07.08.2022 01:27:36: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 1862 07.08.2022 01:27:38: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 1863 07.08.2022 01:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1864 07.08.2022 01:28:13: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 1865 07.08.2022 01:28:15: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 1866 07.08.2022 01:29:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1867 07.08.2022 01:30:19: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 1868 07.08.2022 01:30:21: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 1869 07.08.2022 01:35:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1870 07.08.2022 01:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1871 07.08.2022 01:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1872 07.08.2022 01:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1873 07.08.2022 01:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1874 07.08.2022 01:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1875 07.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.745 Tagesmenge: 6 l 1876 07.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 1877 07.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64192.6 Tagesmenge: 1.5 KWh 1878 07.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 1879 07.08.2022 02:00:00: Zeitplan: EIN LED Nachtlicht Giebel 1880 07.08.2022 02:00:00: >>SENDEN: LED Giebelseite ON/ZU 1881 07.08.2022 02:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1882 07.08.2022 02:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1883 07.08.2022 02:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1884 07.08.2022 02:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1885 07.08.2022 02:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1886 07.08.2022 02:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1887 07.08.2022 02:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1888 07.08.2022 02:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1889 07.08.2022 02:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1890 07.08.2022 02:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1891 07.08.2022 02:50:38: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 1892 07.08.2022 02:50:40: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 1893 07.08.2022 02:50:44: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 1894 07.08.2022 02:50:44: Schuppen-LED seitlich ON 1895 07.08.2022 02:50:44: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 1896 07.08.2022 02:50:46: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 1897 07.08.2022 02:50:53: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 1898 07.08.2022 02:50:58: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 1899 07.08.2022 02:50:58: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 1900 07.08.2022 02:50:59: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 1901 07.08.2022 02:51:02: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 1902 07.08.2022 02:51:03: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 1903 07.08.2022 02:51:10: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 1904 07.08.2022 02:51:14: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 1905 07.08.2022 02:51:25: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 1906 07.08.2022 02:52:14: Schuppen-LED seitlich OFF 1907 07.08.2022 02:52:14: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 1908 07.08.2022 02:52:17: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 1909 07.08.2022 02:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1910 07.08.2022 02:53:27: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 1911 07.08.2022 02:53:30: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 1912 07.08.2022 02:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1913 07.08.2022 02:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1914 07.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.750 Tagesmenge: 11 l 1915 07.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 1916 07.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64194.9 Tagesmenge: 3.5 KWh 1917 07.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 1918 07.08.2022 03:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1919 07.08.2022 03:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1920 07.08.2022 03:10:00: Boilerpumpe Sommerbetrieb ON. 1921 07.08.2022 03:12:00: Boilerpumpe Sommerbetrieb OFF 1922 07.08.2022 03:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1923 07.08.2022 03:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1924 07.08.2022 03:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1925 07.08.2022 03:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1926 07.08.2022 03:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1927 07.08.2022 03:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1928 07.08.2022 03:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1929 07.08.2022 03:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1930 07.08.2022 03:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1931 07.08.2022 03:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1932 07.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.750 Tagesmenge: 11 l 1933 07.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 1934 07.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64197.1 Tagesmenge: 5.4 KWh 1935 07.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 1936 07.08.2022 04:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1937 07.08.2022 04:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1938 07.08.2022 04:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1939 07.08.2022 04:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1940 07.08.2022 04:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1941 07.08.2022 04:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1942 07.08.2022 04:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1943 07.08.2022 04:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1944 07.08.2022 04:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1945 07.08.2022 04:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1946 07.08.2022 04:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1947 07.08.2022 04:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1948 07.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.750 Tagesmenge: 11 l 1949 07.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 1950 07.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64199.4 Tagesmenge: 7.3 KWh 1951 07.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 1952 07.08.2022 05:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1953 07.08.2022 05:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1954 07.08.2022 05:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1955 07.08.2022 05:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1956 07.08.2022 05:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1957 07.08.2022 05:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1958 07.08.2022 05:30:00: Zeitplan: AUS LED Nachtlicht Giebel 1959 07.08.2022 05:30:00: >>SENDEN: LED Giebelseite OFF/AUF 1960 07.08.2022 05:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1961 07.08.2022 05:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1962 07.08.2022 05:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1963 07.08.2022 05:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1964 07.08.2022 05:51:00: ## Zirkulation Planzeit ON 1965 07.08.2022 05:51:00: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 28.0 1966 07.08.2022 05:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1967 07.08.2022 05:53:19: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1968 07.08.2022 05:55:04: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 1969 07.08.2022 05:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1970 07.08.2022 05:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1971 07.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.750 Tagesmenge: 11 l 1972 07.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 1973 07.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64202.1 Tagesmenge: 9.7 KWh 1974 07.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 1975 07.08.2022 06:00:00: Geblaese Gaestezimmer OFF 1976 07.08.2022 06:00:51: ## 4KW-Stab OFF 46.0 1977 07.08.2022 06:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1978 07.08.2022 06:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1979 07.08.2022 06:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1980 07.08.2022 06:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1981 07.08.2022 06:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1982 07.08.2022 06:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1983 07.08.2022 06:31:55: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 1984 07.08.2022 06:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1985 07.08.2022 06:33:52: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 1986 07.08.2022 06:38:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1987 07.08.2022 06:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1988 07.08.2022 06:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1989 07.08.2022 06:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1990 07.08.2022 06:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 1991 07.08.2022 06:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15465.wag 1992 07.08.2022 06:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 1993 07.08.2022 06:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 1994 07.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.751 Tagesmenge: 12 l 1995 07.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 1996 07.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64204.5 Tagesmenge: 11.7 KWh 1997 07.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 1998 07.08.2022 07:00:00: Zeitplan: AUF Eltako_1 Küche 1999 07.08.2022 07:00:00: >>SENDEN: Rolladen Küche OFF/AUF 2000 07.08.2022 07:00:00: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 2001 07.08.2022 07:00:01: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 2002 07.08.2022 07:01:46: >>SENDEN: Rolladen Küche OFF/AUF 2003 07.08.2022 07:01:46: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 2004 07.08.2022 07:01:47: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 2005 07.08.2022 07:02:00: Zeitplan: AUF Eltako_2 Dusche 2006 07.08.2022 07:02:00: >>SENDEN: Rolladen Dusche OFF/AUF 2007 07.08.2022 07:02:00: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 2008 07.08.2022 07:02:48: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 2009 07.08.2022 07:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2010 07.08.2022 07:03:46: >>SENDEN: Rolladen Dusche OFF/AUF 2011 07.08.2022 07:03:47: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 2012 07.08.2022 07:04:34: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 2013 07.08.2022 07:05:00: Zeitplan: AUF Thermokon_3 Terrassentür 2014 07.08.2022 07:05:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür OFF/AUF 2015 07.08.2022 07:05:00: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts (1122016 07.08.2022 07:05:01: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 2017 07.08.2022 07:06:46: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür OFF/AUF 2018 07.08.2022 07:06:46: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts (1122019 07.08.2022 07:06:47: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 2020 07.08.2022 07:07:00: Zeitplan: AUF Therm._4 Terrassen-Fenst. 2021 07.08.2022 07:07:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster OFF/AUF 2022 07.08.2022 07:07:00: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts 2023 07.08.2022 07:07:01: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 2024 07.08.2022 07:08:00: Zeitplan: AUF Eltako_7 FS-Zi. 2025 07.08.2022 07:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2026 07.08.2022 07:08:00: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. OFF/AUF 2027 07.08.2022 07:08:00: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 2029 07.08.2022 07:04:34: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 2013 07.08.2022 07:08:46: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster OFF/AUF 2030 07.08.2022 07:08:46: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts 2031 07.08.2022 07:08:47: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 2032 07.08.2022 07:08:56: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 2033 07.08.2022 07:09:00: Zeitplan: AUF Eltako_8 Schlafzi./Toil. 2034 07.08.2022 07:09:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 2035 07.08.2022 07:09:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 2036 07.08.2022 07:09:46: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. OFF/AUF 2037 07.08.2022 07:09:47: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 2038 07.08.2022 07:10:13: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)2039 07.08.2022 07:10:41: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 2040 07.08.2022 07:10:46: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 2041 07.08.2022 07:10:47: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 2042 07.08.2022 07:11:00: Zeitplan: AUF Dig.I/O Garage_Roll. 2043 07.08.2022 07:11:00: >>SENDEN: Rolladen Garage OFF/AUF 2044 07.08.2022 07:12:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)2045 07.08.2022 07:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2046 07.08.2022 07:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2047 07.08.2022 07:21:10: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 2048 07.08.2022 07:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2049 07.08.2022 07:23:13: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 2050 07.08.2022 07:28:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2051 07.08.2022 07:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2052 07.08.2022 07:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2053 07.08.2022 07:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2054 07.08.2022 07:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2055 07.08.2022 07:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2056 07.08.2022 07:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2057 07.08.2022 07:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2058 07.08.2022 07:59:29: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 2059 07.08.2022 07:59:43: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 2060 07.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.752 Tagesmenge: 13 l 2061 07.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 2062 07.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64206.7 Tagesmenge: 13.6 KWh 2063 07.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 2064 07.08.2022 08:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2065 07.08.2022 08:03:29: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 2066 07.08.2022 08:05:02: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 2067 07.08.2022 08:07:16: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 2068 07.08.2022 08:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2069 07.08.2022 08:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2070 07.08.2022 08:10:02: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG ON, Temp. Mitte: 562 2071 07.08.2022 08:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2072 07.08.2022 08:14:11: ## 4KW-Stab OFF 46.0 2073 07.08.2022 08:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2074 07.08.2022 08:19:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2075 07.08.2022 08:21:18: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG OFF, Temp. Mitte: 621 2076 07.08.2022 08:26:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2077 07.08.2022 08:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2078 07.08.2022 08:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2079 07.08.2022 08:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2080 07.08.2022 08:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2081 07.08.2022 08:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2082 07.08.2022 08:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2083 07.08.2022 08:56:23: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 2084 07.08.2022 08:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2085 07.08.2022 08:58:20: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 2086 07.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.765 Tagesmenge: 26 l 2087 07.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 2088 07.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64210.6 Tagesmenge: 16.9 KWh 2089 07.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 2090 07.08.2022 09:01:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2091 07.08.2022 09:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2092 07.08.2022 09:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2093 07.08.2022 09:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2094 07.08.2022 09:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2095 07.08.2022 09:27:38: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 2096 07.08.2022 09:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2097 07.08.2022 09:32:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2098 07.08.2022 09:32:46: ## 4KW-Stab OFF 46.0 2099 07.08.2022 09:37:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2100 07.08.2022 09:37:17: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG ON, Temp. Mitte: 589 2101 07.08.2022 09:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2102 07.08.2022 09:41:25: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG OFF, Temp. Mitte: 621 2103 07.08.2022 09:42:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2104 07.08.2022 09:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2105 07.08.2022 09:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2106 07.08.2022 09:54:18: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 2107 07.08.2022 09:56:06: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 2108 07.08.2022 09:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2109 07.08.2022 09:59:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2110 07.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.781 Tagesmenge: 41 l 2111 07.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 2112 07.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64213.5 Tagesmenge: 19.3 KWh 2113 07.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 2114 07.08.2022 10:00:00: Zeitplan: ZU Eltako_8 Schlafzi./Toil. Sonne 2115 07.08.2022 10:00:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 2116 07.08.2022 10:00:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 2117 07.08.2022 10:00:16: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 2118 07.08.2022 10:00:17: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 2119 07.08.2022 10:01:00: Zeitplan: ZU Dig.I/O Boden_Roll. 2120 07.08.2022 10:01:00: >>SENDEN: Rolladen Boden ON/ZU 2121 07.08.2022 10:04:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2122 07.08.2022 10:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2123 07.08.2022 10:12:59: Schließen Rollläden Schlafzi. wegen Sonnen einstrahlung. 2124 07.08.2022 10:12:59: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 2125 07.08.2022 10:12:59: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 2126 07.08.2022 10:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2127 07.08.2022 10:13:06: Schließen Rolladen FS-Zi. ( Sonneneinstrahlung) . 2128 07.08.2022 10:13:06: Schließen Rolladen Garage ( Sonneneinstrahlung) . 2129 07.08.2022 10:13:06: Schließen Boden ( Sonneneinstrahlung) . 2130 07.08.2022 10:13:06: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. ON/ZU 2131 07.08.2022 10:13:06: >>SENDEN: Rolladen Garage ON/ZU 2132 07.08.2022 10:13:06: >>SENDEN: Rolladen Boden ON/ZU 2133 07.08.2022 10:13:07: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 2134 07.08.2022 10:14:02: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 2135 07.08.2022 10:14:13: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)2136 07.08.2022 10:18:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2137 07.08.2022 10:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2138 07.08.2022 10:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2139 07.08.2022 10:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2140 07.08.2022 10:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2141 07.08.2022 10:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2142 07.08.2022 10:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2143 07.08.2022 10:45:06: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 2144 07.08.2022 10:46:58: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 2145 07.08.2022 10:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2146 07.08.2022 10:50:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2147 07.08.2022 10:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2148 07.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.781 Tagesmenge: 41 l 2149 07.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 2150 07.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64213.6 Tagesmenge: 19.4 KWh 2151 07.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 2152 07.08.2022 11:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2153 07.08.2022 11:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2154 07.08.2022 11:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2155 07.08.2022 11:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2156 07.08.2022 11:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2157 07.08.2022 11:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2158 07.08.2022 11:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2159 07.08.2022 11:34:55: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 2160 07.08.2022 11:36:46: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 2161 07.08.2022 11:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2162 07.08.2022 11:39:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2163 07.08.2022 11:39:32: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 2164 07.08.2022 11:44:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2165 07.08.2022 11:44:53: ## 4KW-Stab OFF 46.0 2166 07.08.2022 11:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2167 07.08.2022 11:49:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2168 07.08.2022 11:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2169 07.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.781 Tagesmenge: 41 l 2170 07.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 2171 07.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64214.1 Tagesmenge: 19.9 KWh 2172 07.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 2173 07.08.2022 12:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2174 07.08.2022 12:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2175 07.08.2022 12:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2176 07.08.2022 12:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2177 07.08.2022 12:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2178 07.08.2022 12:23:54: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 2179 07.08.2022 12:25:45: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 2180 07.08.2022 12:28:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2181 07.08.2022 12:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2182 07.08.2022 12:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2183 07.08.2022 12:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2184 07.08.2022 12:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2185 07.08.2022 12:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2186 07.08.2022 12:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2187 07.08.2022 12:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15466.wag 2188 07.08.2022 12:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 2189 07.08.2022 12:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2190 07.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.781 Tagesmenge: 41 l 2191 07.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 2192 07.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64214.2 Tagesmenge: 20.0 KWh 2193 07.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 2194 07.08.2022 13:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2195 07.08.2022 13:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2196 07.08.2022 13:11:53: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 2197 07.08.2022 13:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2198 07.08.2022 13:13:45: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 2199 07.08.2022 13:17:37: E6_Garagentor_Auf 2200 07.08.2022 13:18:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2201 07.08.2022 13:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2202 07.08.2022 13:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2203 07.08.2022 13:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2204 07.08.2022 13:29:07: Taster Dusche "I" gedrückt (Hand-Öffnen Rolladen) 2205 07.08.2022 13:29:08: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 2206 07.08.2022 13:29:55: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 2207 07.08.2022 13:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2208 07.08.2022 13:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2209 07.08.2022 13:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2210 07.08.2022 13:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2211 07.08.2022 13:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2212 07.08.2022 13:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2213 07.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.800 Tagesmenge: 60 l 2214 07.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 2215 07.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64214.3 Tagesmenge: 20.1 KWh 2216 07.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 2217 07.08.2022 14:00:02: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG ON, Temp. Mitte: 585 2218 07.08.2022 14:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2219 07.08.2022 14:05:16: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG OFF, Temp. Mitte: 621 2220 07.08.2022 14:06:25: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 2221 07.08.2022 14:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2222 07.08.2022 14:08:12: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 2223 07.08.2022 14:10:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2224 07.08.2022 14:10:09: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 2225 07.08.2022 14:15:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2226 07.08.2022 14:15:27: ## 4KW-Stab OFF 46.0 2227 07.08.2022 14:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2228 07.08.2022 14:20:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2229 07.08.2022 14:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2230 07.08.2022 14:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2231 07.08.2022 14:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2232 07.08.2022 14:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2233 07.08.2022 14:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2234 07.08.2022 14:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2235 07.08.2022 14:57:55: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 2236 07.08.2022 14:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2237 07.08.2022 14:59:43: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 2238 07.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.805 Tagesmenge: 65 l 2239 07.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 2240 07.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64215.6 Tagesmenge: 21.1 KWh 2241 07.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 2242 07.08.2022 15:02:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2243 07.08.2022 15:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2244 07.08.2022 15:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2245 07.08.2022 15:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2246 07.08.2022 15:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2247 07.08.2022 15:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2248 07.08.2022 15:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2249 07.08.2022 15:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2250 07.08.2022 15:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2251 07.08.2022 15:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2252 07.08.2022 15:52:00: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 2253 07.08.2022 15:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2254 07.08.2022 15:53:55: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 2255 07.08.2022 15:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2256 07.08.2022 15:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2257 07.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.805 Tagesmenge: 65 l 2258 07.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 2259 07.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64215.7 Tagesmenge: 21.2 KWh 2260 07.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 2261 07.08.2022 16:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2262 07.08.2022 16:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2263 07.08.2022 16:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2264 07.08.2022 16:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2265 07.08.2022 16:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2266 07.08.2022 16:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2267 07.08.2022 16:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2268 07.08.2022 16:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2269 07.08.2022 16:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2270 07.08.2022 16:46:01: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 2271 07.08.2022 16:47:29: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 2272 07.08.2022 16:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2273 07.08.2022 16:50:09: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 2274 07.08.2022 16:51:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2275 07.08.2022 16:55:22: ## 4KW-Stab OFF 46.0 2276 07.08.2022 16:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2277 07.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.808 Tagesmenge: 68 l 2278 07.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 2279 07.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64216.3 Tagesmenge: 21.7 KWh 2280 07.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 2281 07.08.2022 17:00:00: Zeitplan: AUF Eltako_8 Schlafzi./Toil. Sonne 2282 07.08.2022 17:00:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2283 07.08.2022 17:00:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 2284 07.08.2022 17:00:01: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 2285 07.08.2022 17:01:13: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)2286 07.08.2022 17:01:46: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 2287 07.08.2022 17:01:47: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 2288 07.08.2022 17:03:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)2289 07.08.2022 17:05:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2290 07.08.2022 17:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2291 07.08.2022 17:09:45: Taster FS-Zimmer "I" gedrückt (Hand-Öffnen Rolladen) 2292 07.08.2022 17:09:45: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 2293 07.08.2022 17:10:40: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 2294 07.08.2022 17:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2295 07.08.2022 17:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2296 07.08.2022 17:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2297 07.08.2022 17:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2298 07.08.2022 17:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2299 07.08.2022 17:35:00: Öffnen Rolladen Schlafzi. ( Sonneneinstrahlung) . 2300 07.08.2022 17:35:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 2301 07.08.2022 17:35:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 2302 07.08.2022 17:35:27: Öffnen Rolladen FS-Zi. ( Sonneneinstrahlung) . 2303 07.08.2022 17:35:27: Öffnen Rolladen Garage ( Sonneneinstrahlung) . 2304 07.08.2022 17:35:27: Öffnen Rolladen Boden. ( Sonneneinstrahlung) . 2305 07.08.2022 17:35:27: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. OFF/AUF 2306 07.08.2022 17:35:27: >>SENDEN: Rolladen Garage OFF/AUF 2307 07.08.2022 17:35:27: >>SENDEN: Rolladen Boden OFF/AUF 2308 07.08.2022 17:35:27: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 2309 07.08.2022 17:35:31: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 2310 07.08.2022 17:35:32: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 2311 07.08.2022 17:36:22: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 2312 07.08.2022 17:37:47: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 2313 07.08.2022 17:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2314 07.08.2022 17:39:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2315 07.08.2022 17:39:39: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 2316 07.08.2022 17:44:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2317 07.08.2022 17:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2318 07.08.2022 17:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2319 07.08.2022 17:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2320 07.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.817 Tagesmenge: 77 l 2321 07.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.282 Tagesmenge: 0.000 m³ 2322 07.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64216.4 Tagesmenge: 21.8 KWh 2323 07.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 2324 07.08.2022 18:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2325 07.08.2022 18:07:00: Zeitplan: AUF Dig.I/O Boden_Roll. 2326 07.08.2022 18:07:00: >>SENDEN: Rolladen Boden OFF/AUF 2327 07.08.2022 18:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2328 07.08.2022 18:10:32: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 2329 07.08.2022 18:11:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2330 07.08.2022 18:15:36: ## 4KW-Stab OFF 46.0 2331 07.08.2022 18:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2332 07.08.2022 18:20:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2333 07.08.2022 18:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2334 07.08.2022 18:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2335 07.08.2022 18:33:46: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 2336 07.08.2022 18:34:16: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 2337 07.08.2022 18:38:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2338 07.08.2022 18:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2339 07.08.2022 18:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2340 07.08.2022 18:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2341 07.08.2022 18:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2342 07.08.2022 18:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15467.wag 2343 07.08.2022 18:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 2344 07.08.2022 18:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2345 07.08.2022 18:59:42: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür ON/ZU 2346 07.08.2022 18:59:42: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts (80)2347 07.08.2022 18:59:43: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 2348 07.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.827 Tagesmenge: 87 l 2349 07.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.010 m³ 2350 07.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64216.9 Tagesmenge: 22.3 KWh 2351 07.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 2352 07.08.2022 19:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2353 07.08.2022 19:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2354 07.08.2022 19:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2355 07.08.2022 19:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2356 07.08.2022 19:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2357 07.08.2022 19:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2358 07.08.2022 19:31:07: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 2359 07.08.2022 19:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2360 07.08.2022 19:33:06: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 2361 07.08.2022 19:38:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2362 07.08.2022 19:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2363 07.08.2022 19:40:55: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 2364 07.08.2022 19:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2365 07.08.2022 19:45:31: ## 4KW-Stab OFF 46.0 2366 07.08.2022 19:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2367 07.08.2022 19:50:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2368 07.08.2022 19:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2369 07.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.827 Tagesmenge: 87 l 2370 07.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.010 m³ 2371 07.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64217.5 Tagesmenge: 22.7 KWh 2372 07.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 2373 07.08.2022 20:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2374 07.08.2022 20:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2375 07.08.2022 20:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2376 07.08.2022 20:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2377 07.08.2022 20:20:21: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter betätigt, Roll. Aufw. / Lam2378 07.08.2022 20:20:21: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter losgelassen (0) 2379 07.08.2022 20:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2380 07.08.2022 20:25:16: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 2381 07.08.2022 20:27:11: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 2382 07.08.2022 20:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2383 07.08.2022 20:30:00: Zeitplan: ZU Dig.I/O Garage_Roll. 2384 07.08.2022 20:30:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2385 07.08.2022 20:30:00: >>SENDEN: Rolladen Garage ON/ZU 2386 07.08.2022 20:35:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2387 07.08.2022 20:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2388 07.08.2022 20:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2389 07.08.2022 20:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2390 07.08.2022 20:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2391 07.08.2022 20:53:51: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 2392 07.08.2022 20:53:51: Schuppen-LED seitlich ON 2393 07.08.2022 20:53:51: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 2394 07.08.2022 20:53:53: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 2395 07.08.2022 20:54:51: Schuppen-LED seitlich OFF 2396 07.08.2022 20:54:51: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 2397 07.08.2022 20:54:53: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 2398 07.08.2022 20:55:33: Schuppen-LED seitlich ON 2399 07.08.2022 20:55:33: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 2400 07.08.2022 20:55:35: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 2401 07.08.2022 20:55:54: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 2402 07.08.2022 20:56:00: Zeitplan: EIN LED Wohnzimmer 2403 07.08.2022 20:56:00: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster ON/ZU 2404 07.08.2022 20:56:02: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster ON/ZU 2405 07.08.2022 20:56:33: Schuppen-LED seitlich OFF 2406 07.08.2022 20:56:33: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 2407 07.08.2022 20:56:35: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 2408 07.08.2022 20:57:40: Schuppen-LED seitlich ON 2409 07.08.2022 20:57:40: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 2410 07.08.2022 20:57:42: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 2411 07.08.2022 20:57:47: Schuppen-LED seitlich OFF 2412 07.08.2022 20:57:47: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 2413 07.08.2022 20:57:49: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 2414 07.08.2022 20:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2415 07.08.2022 20:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2416 07.08.2022 20:58:50: Schuppen-LED seitlich ON 2417 07.08.2022 20:58:50: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 2418 07.08.2022 20:58:52: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 2419 07.08.2022 20:59:14: Schuppen-LED seitlich OFF 2420 07.08.2022 20:59:14: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 2421 07.08.2022 20:59:16: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 2422 07.08.2022 20:59:21: >>SENDEN: Rolladen Dusche ON/ZU 2423 07.08.2022 20:59:22: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 2424 07.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.830 Tagesmenge: 90 l 2425 07.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.010 m³ 2426 07.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64217.5 Tagesmenge: 22.8 KWh 2427 07.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 2428 07.08.2022 21:00:06: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür OFF/AUF 2429 07.08.2022 21:00:06: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts (1122430 07.08.2022 21:00:07: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 2431 07.08.2022 21:00:09: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 2432 07.08.2022 21:01:00: Zeitplan: ZU Eltako_2 Dusche 2433 07.08.2022 21:01:00: >>SENDEN: Rolladen Dusche ON/ZU 2434 07.08.2022 21:01:01: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 2435 07.08.2022 21:01:10: Zeitplan: ZU Eltako_7 FS-Zi. 2436 07.08.2022 21:01:10: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. ON/ZU 2437 07.08.2022 21:01:10: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 2438 07.08.2022 21:01:48: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 2439 07.08.2022 21:02:00: Zeitplan: ZU Eltako_8 Schlafzi./Toil. 2440 07.08.2022 21:02:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 2441 07.08.2022 21:02:05: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 2442 07.08.2022 21:02:46: >>SENDEN: Rolladen Dusche ON/ZU 2443 07.08.2022 21:02:47: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 2444 07.08.2022 21:02:49: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 2445 07.08.2022 21:02:49: Schuppen-LED seitlich ON 2446 07.08.2022 21:02:49: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 2447 07.08.2022 21:02:52: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 2448 07.08.2022 21:02:56: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. ON/ZU 2449 07.08.2022 21:02:57: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 2450 07.08.2022 21:03:00: Zeitplan: ZU Eltako_1 Küche 2451 07.08.2022 21:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2452 07.08.2022 21:03:00: >>SENDEN: Rolladen Küche ON/ZU 2453 07.08.2022 21:03:00: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 2454 07.08.2022 21:03:01: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 2455 07.08.2022 21:03:15: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)2456 07.08.2022 21:03:33: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 2457 07.08.2022 21:03:46: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 2458 07.08.2022 21:03:47: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 2459 07.08.2022 21:03:49: Schuppen-LED seitlich OFF 2460 07.08.2022 21:03:50: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 2461 07.08.2022 21:03:51: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 2462 07.08.2022 21:03:52: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 2463 07.08.2022 21:04:21: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 2464 07.08.2022 21:04:46: >>SENDEN: Rolladen Küche ON/ZU 2465 07.08.2022 21:04:46: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 2466 07.08.2022 21:04:47: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 2467 07.08.2022 21:04:50: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 2468 07.08.2022 21:04:53: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 2469 07.08.2022 21:05:01: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)2470 07.08.2022 21:07:09: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 2471 07.08.2022 21:07:09: Schuppen-LED seitlich ON 2472 07.08.2022 21:07:09: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 2473 07.08.2022 21:07:11: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 2474 07.08.2022 21:07:47: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 2475 07.08.2022 21:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2476 07.08.2022 21:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2477 07.08.2022 21:08:09: Schuppen-LED seitlich OFF 2478 07.08.2022 21:08:09: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 2479 07.08.2022 21:08:11: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 2480 07.08.2022 21:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2481 07.08.2022 21:17:22: nur Append ans lokale File Text_Log.txt >> Aktion OK 2532 07.08.2022 21:17:25: >>SENDEN: LED Hofseite OFF/AUF 2533 07.08.2022 21:17:28: >>SENDEN: LED Hofseite OFF/AUF 2534 07.08.2022 21:17:30: Schuppen-LED seitlich OFF 2535 07.08.2022 21:17:30: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 2536 07.08.2022 21:17:32: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 2537 07.08.2022 21:17:33: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 2538 07.08.2022 21:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2539 07.08.2022 21:18:08: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 2540 07.08.2022 21:18:10: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 2541 07.08.2022 21:20:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2542 07.08.2022 21:25:44: Schuppen-LED seitlich ON 2543 07.08.2022 21:25:44: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 2544 07.08.2022 21:25:46: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 2545 07.08.2022 21:25:58: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 2546 07.08.2022 21:26:00: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 2547 07.08.2022 21:26:03: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 2548 07.08.2022 21:26:44: Schuppen-LED seitlich OFF 2549 07.08.2022 21:26:44: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 2550 07.08.2022 21:26:46: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 2551 07.08.2022 21:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2552 07.08.2022 21:28:14: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 2553 07.08.2022 21:28:14: Schuppen-LED seitlich ON 2554 07.08.2022 21:28:14: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 2555 07.08.2022 21:28:16: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 2556 07.08.2022 21:28:23: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 2557 07.08.2022 21:29:14: Schuppen-LED seitlich OFF 2558 07.08.2022 21:29:14: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 2559 07.08.2022 21:29:16: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 2560 07.08.2022 21:29:53: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 2561 07.08.2022 21:29:56: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 2562 07.08.2022 21:30:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2563 07.08.2022 21:31:07: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 2564 07.08.2022 21:35:39: ## 4KW-Stab OFF 46.0 2565 07.08.2022 21:36:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2566 07.08.2022 21:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2567 07.08.2022 21:41:36: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 2568 07.08.2022 21:41:36: Schuppen-LED seitlich ON 2569 07.08.2022 21:41:36: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 2570 07.08.2022 21:41:38: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 2571 07.08.2022 21:41:49: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 2572 07.08.2022 21:41:59: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 2573 07.08.2022 21:42:01: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 2574 07.08.2022 21:42:36: Schuppen-LED seitlich OFF 2575 07.08.2022 21:42:36: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 2576 07.08.2022 21:42:38: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 2577 07.08.2022 21:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2578 07.08.2022 21:44:40: nur Append ans lokale File Text_Log.txt >> Aktion OK 2629 07.08.2022 21:44:42: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 2630 07.08.2022 21:44:51: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 2631 07.08.2022 21:44:54: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 2632 07.08.2022 21:44:55: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 2633 07.08.2022 21:45:23: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 2634 07.08.2022 21:46:23: Schuppen-LED seitlich OFF 2635 07.08.2022 21:46:23: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 2636 07.08.2022 21:46:26: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 2637 07.08.2022 21:46:37: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 2638 07.08.2022 21:47:26: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 2639 07.08.2022 21:47:28: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 2640 07.08.2022 21:47:38: << EMPFANG : Doppeltaster Haustür Front-Schuppen (ID:317306): Schalter betätigt, Roll.2641 07.08.2022 21:47:38: >>SENDEN: Scheinwerferlicht Hof/Garten OFF/AUF 2642 07.08.2022 21:47:38: << EMPFANG : Doppeltaster Haustür Front-Schuppen (ID:317306): Schalter losgelassen (0)2643 07.08.2022 21:47:40: >>SENDEN: Scheinwerferlicht Hof/Garten OFF/AUF 2644 07.08.2022 21:47:51: << EMPFANG : Doppeltaster Haustür Front-Schuppen (ID:317306): Schalter betätigt, Lampe2645 07.08.2022 21:47:51: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 2646 07.08.2022 21:47:52: << EMPFANG : Doppeltaster Haustür Front-Schuppen (ID:317306): Schalter losgelassen (0)2647 07.08.2022 21:47:54: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 2648 07.08.2022 21:47:57: << EMPFANG : Doppeltaster Haustür Front-Schuppen (ID:317306): Schalter betätigt, Roll.2649 07.08.2022 21:47:57: >>SENDEN: Scheinwerferlicht Hof/Garten OFF/AUF 2650 07.08.2022 21:47:58: << EMPFANG : Doppeltaster Haustür Front-Schuppen (ID:317306): Schalter losgelassen (0)2651 07.08.2022 21:47:59: >>SENDEN: Scheinwerferlicht Hof/Garten OFF/AUF 2652 07.08.2022 21:48:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2653 07.08.2022 21:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2654 07.08.2022 21:49:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 2655 07.08.2022 21:49:18: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 2656 07.08.2022 21:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2657 07.08.2022 21:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2658 07.08.2022 21:59:17: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 2659 07.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.849 Tagesmenge: 109 l 2660 07.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.010 m³ 2661 07.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64218.1 Tagesmenge: 23.3 KWh 2662 07.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 2663 07.08.2022 22:01:00: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 2664 07.08.2022 22:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2665 07.08.2022 22:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2666 07.08.2022 22:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2667 07.08.2022 22:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2668 07.08.2022 22:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2669 07.08.2022 22:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2670 07.08.2022 22:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2671 07.08.2022 22:33:08: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG ON, Temp. Mitte: 590 2672 07.08.2022 22:38:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2673 07.08.2022 22:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2674 07.08.2022 22:40:49: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG OFF, Temp. Mitte: 621 2675 07.08.2022 22:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2676 07.08.2022 22:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2677 07.08.2022 22:49:22: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 2678 07.08.2022 22:49:24: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 2679 07.08.2022 22:51:35: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 2680 07.08.2022 22:51:38: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 2681 07.08.2022 22:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2682 07.08.2022 22:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2683 07.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.860 Tagesmenge: 120 l 2684 07.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.010 m³ 2685 07.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64219.1 Tagesmenge: 24.1 KWh 2686 07.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 2687 07.08.2022 23:00:00: Zeitplan: AUS LED Nachtlicht Hof 2688 07.08.2022 23:00:00: >>SENDEN: LED Hofseite OFF/AUF 2689 07.08.2022 23:00:03: >>SENDEN: LED Hofseite OFF/AUF 2690 07.08.2022 23:02:13: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 2691 07.08.2022 23:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2692 07.08.2022 23:04:05: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 2693 07.08.2022 23:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2694 07.08.2022 23:09:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2695 07.08.2022 23:09:45: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 2696 07.08.2022 23:14:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2697 07.08.2022 23:14:31: ## 4KW-Stab OFF 46.0 2698 07.08.2022 23:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2699 07.08.2022 23:19:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2700 07.08.2022 23:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2701 07.08.2022 23:31:00: Geblaese Gaestezimmer ON. 2702 07.08.2022 23:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2703 07.08.2022 23:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2704 07.08.2022 23:40:00: Zeitplan: ZU Therm._4 Terrassen-Fenst. 2705 07.08.2022 23:40:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster ON/ZU 2706 07.08.2022 23:40:00: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts 2707 07.08.2022 23:40:01: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 2708 07.08.2022 23:40:14: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster ON/ZU 2709 07.08.2022 23:40:14: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts 2710 07.08.2022 23:40:15: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 2711 07.08.2022 23:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2712 07.08.2022 23:45:00: Zeitplan: ZU Thermokon_3 Terrassentür 2713 07.08.2022 23:45:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür ON/ZU 2714 07.08.2022 23:45:00: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts (80)2715 07.08.2022 23:45:01: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 2716 07.08.2022 23:46:46: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür ON/ZU 2717 07.08.2022 23:46:46: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts (80)2718 07.08.2022 23:46:47: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 2719 07.08.2022 23:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2720 07.08.2022 23:49:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2721 07.08.2022 23:53:40: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 2722 07.08.2022 23:55:34: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 2723 07.08.2022 23:57:00: Zeitplan: AUS LED Wohnzimmer 2724 07.08.2022 23:57:00: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster OFF/AUF 2725 07.08.2022 23:57:02: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster OFF/AUF 2726 07.08.2022 23:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2727 07.08.2022 23:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2728 08.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.860 Tagesmenge: 120 l 2729 08.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.010 m³ 2730 08.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64219.7 Tagesmenge: 24.6 KWh 2731 08.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 2732 08.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Wasserzähler: 152.8601 2733 08.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Gaszähler: 12798.29 2734 08.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Stromzähler: 64219.64 2735 08.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Tauchpumpenschaltungen: 0 2736 08.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Störungsanzahl Gastherme: 0 2737 08.08.2022 00:00:00: Neuberechnung: Sonnenaufgang: 0525 2738 08.08.2022 00:00:00: Neuberechnung: Sonnenuntergang: 2104 2739 08.08.2022 00:00:00: Saved_Parameter_READ durchlaufen. 2740 08.08.2022 00:00:00: ### Lese Parameterfile par_neu.txt >> Aktion OK 2741 08.08.2022 00:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2742 08.08.2022 00:07:46: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster ON/ZU 2743 08.08.2022 00:07:48: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster ON/ZU 2744 08.08.2022 00:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2745 08.08.2022 00:12:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2746 08.08.2022 00:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2747 08.08.2022 00:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2748 08.08.2022 00:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2749 08.08.2022 00:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2750 08.08.2022 00:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2751 08.08.2022 00:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2752 08.08.2022 00:44:04: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 2753 08.08.2022 00:45:59: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 2754 08.08.2022 00:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2755 08.08.2022 00:49:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2756 08.08.2022 00:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15468.wag 2757 08.08.2022 00:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 2758 08.08.2022 00:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2759 08.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.860 Tagesmenge: 0 l 2760 08.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 2761 08.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64219.8 Tagesmenge: 0.1 KWh 2762 08.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 2763 08.08.2022 01:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2764 08.08.2022 01:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2765 08.08.2022 01:10:00: ## Zirkulation Planzeit OFF. 2766 08.08.2022 01:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2767 08.08.2022 01:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2768 08.08.2022 01:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2769 08.08.2022 01:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2770 08.08.2022 01:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2771 08.08.2022 01:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2772 08.08.2022 01:40:13: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 2773 08.08.2022 01:42:08: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 2774 08.08.2022 01:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2775 08.08.2022 01:43:22: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)2776 08.08.2022 01:45:18: ## 4KW-Stab OFF 46.0 2777 08.08.2022 01:48:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2778 08.08.2022 01:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2779 08.08.2022 01:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2780 08.08.2022 01:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2781 08.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.864 Tagesmenge: 4 l 2782 08.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 2783 08.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64220.3 Tagesmenge: 0.6 KWh 2784 08.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 2785 08.08.2022 02:00:00: Zeitplan: EIN LED Nachtlicht Giebel 2786 08.08.2022 02:00:00: >>SENDEN: LED Giebelseite ON/ZU 2787 08.08.2022 02:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2788 08.08.2022 02:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2789 08.08.2022 02:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2790 08.08.2022 02:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2791 08.08.2022 02:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2792 08.08.2022 02:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2793 08.08.2022 02:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2794 08.08.2022 02:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2795 08.08.2022 02:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2796 08.08.2022 02:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2797 08.08.2022 02:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2798 08.08.2022 02:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2799 08.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.864 Tagesmenge: 4 l 2800 08.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 2801 08.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64220.5 Tagesmenge: 0.7 KWh 2802 08.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 2803 08.08.2022 03:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2804 08.08.2022 03:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2805 08.08.2022 03:10:00: Boilerpumpe Sommerbetrieb ON. 2806 08.08.2022 03:12:00: Boilerpumpe Sommerbetrieb OFF 2807 08.08.2022 03:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2808 08.08.2022 03:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2809 08.08.2022 03:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2810 08.08.2022 03:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2811 08.08.2022 03:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2812 08.08.2022 03:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2813 08.08.2022 03:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2814 08.08.2022 03:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2815 08.08.2022 03:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2816 08.08.2022 03:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2817 08.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.867 Tagesmenge: 7 l 2818 08.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 2819 08.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64220.6 Tagesmenge: 0.8 KWh 2820 08.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 2821 08.08.2022 04:00:57: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 2822 08.08.2022 04:00:57: Schuppen-LED seitlich ON 2823 08.08.2022 04:00:57: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 2824 08.08.2022 04:00:59: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 2825 08.08.2022 04:01:06: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 2826 08.08.2022 04:01:57: Schuppen-LED seitlich OFF 2827 08.08.2022 04:01:57: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 2828 08.08.2022 04:01:59: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 2829 08.08.2022 04:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2830 08.08.2022 04:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2831 08.08.2022 04:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2832 08.08.2022 04:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2833 08.08.2022 04:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2834 08.08.2022 04:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2835 08.08.2022 04:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2836 08.08.2022 04:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2837 08.08.2022 04:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2838 08.08.2022 04:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2839 08.08.2022 04:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2840 08.08.2022 04:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2841 08.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.867 Tagesmenge: 7 l 2842 08.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 2843 08.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64220.7 Tagesmenge: 0.9 KWh 2844 08.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 2845 08.08.2022 05:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2846 08.08.2022 05:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2847 08.08.2022 05:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2848 08.08.2022 05:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2849 08.08.2022 05:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2850 08.08.2022 05:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2851 08.08.2022 05:30:00: Zeitplan: AUS LED Nachtlicht Giebel 2852 08.08.2022 05:30:00: >>SENDEN: LED Giebelseite OFF/AUF 2853 08.08.2022 05:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2854 08.08.2022 05:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2855 08.08.2022 05:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2856 08.08.2022 05:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2857 08.08.2022 05:51:00: ## Zirkulation Planzeit ON 2858 08.08.2022 05:51:00: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 28.0 2859 08.08.2022 05:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2860 08.08.2022 05:53:18: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 2861 08.08.2022 05:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2862 08.08.2022 05:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2863 08.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.867 Tagesmenge: 7 l 2864 08.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 2865 08.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64220.8 Tagesmenge: 1.0 KWh 2866 08.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 2867 08.08.2022 06:00:00: Geblaese Gaestezimmer OFF 2868 08.08.2022 06:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2869 08.08.2022 06:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2870 08.08.2022 06:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2871 08.08.2022 06:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2872 08.08.2022 06:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2873 08.08.2022 06:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2874 08.08.2022 06:29:58: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 2875 08.08.2022 06:31:37: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 2876 08.08.2022 06:31:53: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 2877 08.08.2022 06:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2878 08.08.2022 06:37:21: ## 4KW-Stab OFF 46.0 2879 08.08.2022 06:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2880 08.08.2022 06:42:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2881 08.08.2022 06:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2882 08.08.2022 06:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2883 08.08.2022 06:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15469.wag 2884 08.08.2022 06:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 2885 08.08.2022 06:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2886 08.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.867 Tagesmenge: 7 l 2887 08.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 2888 08.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64221.4 Tagesmenge: 1.5 KWh 2889 08.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 2890 08.08.2022 07:00:00: Zeitplan: AUF Eltako_1 Küche 2891 08.08.2022 07:00:00: >>SENDEN: Rolladen Küche OFF/AUF 2892 08.08.2022 07:00:00: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 2893 08.08.2022 07:00:01: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 2894 08.08.2022 07:01:46: >>SENDEN: Rolladen Küche OFF/AUF 2895 08.08.2022 07:01:46: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 2896 08.08.2022 07:01:47: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 2897 08.08.2022 07:02:00: Zeitplan: AUF Eltako_2 Dusche 2898 08.08.2022 07:02:00: >>SENDEN: Rolladen Dusche OFF/AUF 2899 08.08.2022 07:02:00: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 2900 08.08.2022 07:02:47: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 2901 08.08.2022 07:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2902 08.08.2022 07:03:46: >>SENDEN: Rolladen Dusche OFF/AUF 2903 08.08.2022 07:03:47: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 2904 08.08.2022 07:04:34: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 2905 08.08.2022 07:05:00: Zeitplan: AUF Thermokon_3 Terrassentür 2906 08.08.2022 07:05:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür OFF/AUF 2907 08.08.2022 07:05:00: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts (1122908 08.08.2022 07:05:01: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 2909 08.08.2022 07:06:46: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür OFF/AUF 2910 08.08.2022 07:06:46: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts (1122911 08.08.2022 07:06:47: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 2912 08.08.2022 07:07:00: Zeitplan: AUF Therm._4 Terrassen-Fenst. 2913 08.08.2022 07:07:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster OFF/AUF 2914 08.08.2022 07:07:00: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts 2915 08.08.2022 07:07:01: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 2916 08.08.2022 07:08:00: Zeitplan: AUF Eltako_7 FS-Zi. 2917 08.08.2022 07:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2918 08.08.2022 07:08:00: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. OFF/AUF 2919 08.08.2022 07:08:00: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 2920 08.08.2022 07:08:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2921 08.08.2022 07:08:44: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 2922 08.08.2022 07:08:46: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster OFF/AUF 2923 08.08.2022 07:08:46: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts 2924 08.08.2022 07:08:47: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 2925 08.08.2022 07:08:55: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 2926 08.08.2022 07:09:00: Zeitplan: AUF Eltako_8 Schlafzi./Toil. 2927 08.08.2022 07:09:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 2928 08.08.2022 07:09:01: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 2929 08.08.2022 07:09:46: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. OFF/AUF 2930 08.08.2022 07:09:47: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 2931 08.08.2022 07:10:15: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)2932 08.08.2022 07:10:39: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 2933 08.08.2022 07:10:41: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 2934 08.08.2022 07:10:46: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 2935 08.08.2022 07:10:47: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 2936 08.08.2022 07:11:00: Zeitplan: AUF Dig.I/O Garage_Roll. 2937 08.08.2022 07:11:00: >>SENDEN: Rolladen Garage OFF/AUF 2938 08.08.2022 07:12:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)2939 08.08.2022 07:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2940 08.08.2022 07:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2941 08.08.2022 07:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2942 08.08.2022 07:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2943 08.08.2022 07:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2944 08.08.2022 07:37:05: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 2945 08.08.2022 07:37:22: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 2946 08.08.2022 07:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2947 08.08.2022 07:42:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2948 08.08.2022 07:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2949 08.08.2022 07:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2950 08.08.2022 07:57:13: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 2951 08.08.2022 07:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2952 08.08.2022 07:59:00: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 2953 08.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.886 Tagesmenge: 26 l 2954 08.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 2955 08.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64221.5 Tagesmenge: 1.6 KWh 2956 08.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 2957 08.08.2022 08:02:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2958 08.08.2022 08:07:55: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 2959 08.08.2022 08:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2960 08.08.2022 08:10:02: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG ON, Temp. Mitte: 566 2961 08.08.2022 08:12:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2962 08.08.2022 08:14:04: ## 4KW-Stab OFF 46.0 2963 08.08.2022 08:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2964 08.08.2022 08:19:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2965 08.08.2022 08:20:45: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG OFF, Temp. Mitte: 621 2966 08.08.2022 08:25:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2967 08.08.2022 08:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2968 08.08.2022 08:30:28: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 2969 08.08.2022 08:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2970 08.08.2022 08:33:21: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 2971 08.08.2022 08:33:54: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 2972 08.08.2022 08:34:53: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG ON, Temp. Mitte: 590 2973 08.08.2022 08:36:03: ## 4KW-Stab OFF 46.0 2974 08.08.2022 08:38:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2975 08.08.2022 08:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2976 08.08.2022 08:38:40: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG OFF, Temp. Mitte: 621 2977 08.08.2022 08:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2978 08.08.2022 08:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2979 08.08.2022 08:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2980 08.08.2022 08:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2981 08.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.921 Tagesmenge: 60 l 2982 08.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 2983 08.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64224.0 Tagesmenge: 3.7 KWh 2984 08.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 2985 08.08.2022 09:02:31: Tauchpumpe Regenwasser gestartet 2986 08.08.2022 09:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2987 08.08.2022 09:03:19: Tauchpumpe Regenwasser gestoppt 2988 08.08.2022 09:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2989 08.08.2022 09:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2990 08.08.2022 09:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2991 08.08.2022 09:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2992 08.08.2022 09:19:15: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 2993 08.08.2022 09:21:05: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 2994 08.08.2022 09:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2995 08.08.2022 09:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2996 08.08.2022 09:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2997 08.08.2022 09:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 2998 08.08.2022 09:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 2999 08.08.2022 09:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3000 08.08.2022 09:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3001 08.08.2022 09:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3002 08.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.921 Tagesmenge: 60 l 3003 08.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 3004 08.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64224.2 Tagesmenge: 3.9 KWh 3005 08.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 1 3006 08.08.2022 10:00:00: Zeitplan: ZU Eltako_8 Schlafzi./Toil. Sonne 3007 08.08.2022 10:00:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 3008 08.08.2022 10:00:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 3009 08.08.2022 10:00:16: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 3010 08.08.2022 10:00:17: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 3011 08.08.2022 10:01:00: Zeitplan: ZU Dig.I/O Boden_Roll. 3012 08.08.2022 10:01:00: >>SENDEN: Rolladen Boden ON/ZU 3013 08.08.2022 10:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3014 08.08.2022 10:05:06: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 3015 08.08.2022 10:06:16: Schließen Rollläden Schlafzi. wegen Sonnen einstrahlung. 3016 08.08.2022 10:06:16: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 3017 08.08.2022 10:06:23: Schließen Rolladen FS-Zi. ( Sonneneinstrahlung) . 3018 08.08.2022 10:06:23: Schließen Rolladen Garage ( Sonneneinstrahlung) . 3019 08.08.2022 10:06:23: Schließen Boden ( Sonneneinstrahlung) . 3020 08.08.2022 10:06:23: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. ON/ZU 3021 08.08.2022 10:06:23: >>SENDEN: Rolladen Garage ON/ZU 3022 08.08.2022 10:06:23: >>SENDEN: Rolladen Boden ON/ZU 3023 08.08.2022 10:06:24: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 3024 08.08.2022 10:06:57: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3025 08.08.2022 10:07:17: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 3026 08.08.2022 10:07:30: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)3027 08.08.2022 10:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3028 08.08.2022 10:08:47: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3029 08.08.2022 10:10:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3030 08.08.2022 10:10:10: ## 4KW-Stab OFF 46.0 3031 08.08.2022 10:15:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3032 08.08.2022 10:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3033 08.08.2022 10:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3034 08.08.2022 10:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3035 08.08.2022 10:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3036 08.08.2022 10:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3037 08.08.2022 10:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3038 08.08.2022 10:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3039 08.08.2022 10:52:51: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3040 08.08.2022 10:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3041 08.08.2022 10:54:39: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3042 08.08.2022 10:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3043 08.08.2022 10:59:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3044 08.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.921 Tagesmenge: 60 l 3045 08.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 3046 08.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64224.9 Tagesmenge: 4.5 KWh 3047 08.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 1 3048 08.08.2022 11:04:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3049 08.08.2022 11:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3050 08.08.2022 11:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3051 08.08.2022 11:15:17: Tauchpumpe Regenwasser gestartet 3052 08.08.2022 11:16:37: Tauchpumpe Regenwasser gestoppt 3053 08.08.2022 11:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3054 08.08.2022 11:20:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3055 08.08.2022 11:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3056 08.08.2022 11:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3057 08.08.2022 11:37:25: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3058 08.08.2022 11:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3059 08.08.2022 11:39:14: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3060 08.08.2022 11:39:26: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 3061 08.08.2022 11:39:26: Taster Dusche "I" gedrückt (Hand-Öffnen Rolladen) 3062 08.08.2022 11:39:36: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 3063 08.08.2022 11:39:37: Taster Dusche "I" gedrückt (Hand-Öffnen Rolladen) 3064 08.08.2022 11:42:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3065 08.08.2022 11:44:43: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 3066 08.08.2022 11:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3067 08.08.2022 11:49:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3068 08.08.2022 11:49:43: ## 4KW-Stab OFF 46.0 3069 08.08.2022 11:54:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3070 08.08.2022 11:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3071 08.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.923 Tagesmenge: 62 l 3072 08.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 3073 08.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64225.6 Tagesmenge: 5.1 KWh 3074 08.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 3075 08.08.2022 12:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3076 08.08.2022 12:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3077 08.08.2022 12:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3078 08.08.2022 12:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3079 08.08.2022 12:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3080 08.08.2022 12:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3081 08.08.2022 12:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3082 08.08.2022 12:35:07: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3083 08.08.2022 12:36:05: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3084 08.08.2022 12:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3085 08.08.2022 12:40:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3086 08.08.2022 12:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3087 08.08.2022 12:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3088 08.08.2022 12:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15470.wag 3089 08.08.2022 12:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 3090 08.08.2022 12:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3091 08.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.932 Tagesmenge: 71 l 3092 08.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 3093 08.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64225.9 Tagesmenge: 5.3 KWh 3094 08.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 3095 08.08.2022 13:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3096 08.08.2022 13:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3097 08.08.2022 13:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3098 08.08.2022 13:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3099 08.08.2022 13:18:42: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3100 08.08.2022 13:20:29: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3101 08.08.2022 13:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3102 08.08.2022 13:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3103 08.08.2022 13:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3104 08.08.2022 13:33:34: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 3105 08.08.2022 13:38:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3106 08.08.2022 13:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3107 08.08.2022 13:38:12: ## 4KW-Stab OFF 46.0 3108 08.08.2022 13:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3109 08.08.2022 13:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3110 08.08.2022 13:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3111 08.08.2022 13:53:42: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 3112 08.08.2022 13:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3113 08.08.2022 13:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3114 08.08.2022 13:58:08: ## 4KW-Stab OFF 46.0 3115 08.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.946 Tagesmenge: 85 l 3116 08.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 3117 08.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64226.8 Tagesmenge: 6.1 KWh 3118 08.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 3119 08.08.2022 14:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3120 08.08.2022 14:07:02: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3121 08.08.2022 14:07:42: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3122 08.08.2022 14:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3123 08.08.2022 14:12:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3124 08.08.2022 14:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3125 08.08.2022 14:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3126 08.08.2022 14:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3127 08.08.2022 14:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3128 08.08.2022 14:34:16: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3129 08.08.2022 14:35:51: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3130 08.08.2022 14:36:08: Taster Dusche "I" gedrückt (Hand-Öffnen Rolladen) 3131 08.08.2022 14:36:08: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 3132 08.08.2022 14:36:55: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 3133 08.08.2022 14:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3134 08.08.2022 14:39:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3135 08.08.2022 14:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3136 08.08.2022 14:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3137 08.08.2022 14:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3138 08.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.948 Tagesmenge: 87 l 3139 08.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 3140 08.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64226.9 Tagesmenge: 6.2 KWh 3141 08.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 3142 08.08.2022 15:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3143 08.08.2022 15:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3144 08.08.2022 15:11:03: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3145 08.08.2022 15:12:47: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3146 08.08.2022 15:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3147 08.08.2022 15:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3148 08.08.2022 15:18:52: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 3149 08.08.2022 15:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3150 08.08.2022 15:23:24: ## 4KW-Stab OFF 46.0 3151 08.08.2022 15:28:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3152 08.08.2022 15:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3153 08.08.2022 15:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3154 08.08.2022 15:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3155 08.08.2022 15:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3156 08.08.2022 15:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3157 08.08.2022 15:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3158 08.08.2022 15:54:55: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3159 08.08.2022 15:55:48: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3160 08.08.2022 15:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3161 08.08.2022 15:59:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3162 08.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.968 Tagesmenge: 107 l 3163 08.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 3164 08.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64227.4 Tagesmenge: 6.6 KWh 3165 08.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 3166 08.08.2022 16:04:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3167 08.08.2022 16:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3168 08.08.2022 16:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3169 08.08.2022 16:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3170 08.08.2022 16:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3171 08.08.2022 16:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3172 08.08.2022 16:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3173 08.08.2022 16:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3174 08.08.2022 16:38:07: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3175 08.08.2022 16:39:34: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3176 08.08.2022 16:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3177 08.08.2022 16:44:37: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 3178 08.08.2022 16:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3179 08.08.2022 16:49:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3180 08.08.2022 16:49:23: ## 4KW-Stab OFF 46.0 3181 08.08.2022 16:54:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3182 08.08.2022 16:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3183 08.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 152.997 Tagesmenge: 136 l 3184 08.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 3185 08.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64228.0 Tagesmenge: 7.1 KWh 3186 08.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 3187 08.08.2022 17:00:00: Zeitplan: AUF Eltako_8 Schlafzi./Toil. Sonne 3188 08.08.2022 17:00:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 3189 08.08.2022 17:00:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 3190 08.08.2022 17:01:14: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)3191 08.08.2022 17:01:46: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 3192 08.08.2022 17:01:47: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 3193 08.08.2022 17:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3194 08.08.2022 17:03:01: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)3195 08.08.2022 17:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3196 08.08.2022 17:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3197 08.08.2022 17:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3198 08.08.2022 17:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3199 08.08.2022 17:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3200 08.08.2022 17:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3201 08.08.2022 17:28:37: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3202 08.08.2022 17:29:55: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3203 08.08.2022 17:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3204 08.08.2022 17:35:00: Öffnen Rolladen Schlafzi. ( Sonneneinstrahlung) . 3205 08.08.2022 17:35:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 3206 08.08.2022 17:35:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 3207 08.08.2022 17:35:27: Öffnen Rolladen FS-Zi. ( Sonneneinstrahlung) . 3208 08.08.2022 17:35:27: Öffnen Rolladen Garage ( Sonneneinstrahlung) . 3209 08.08.2022 17:35:27: Öffnen Rolladen Boden. ( Sonneneinstrahlung) . 3210 08.08.2022 17:35:27: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. OFF/AUF 3211 08.08.2022 17:35:27: >>SENDEN: Rolladen Garage OFF/AUF 3212 08.08.2022 17:35:27: >>SENDEN: Rolladen Boden OFF/AUF 3213 08.08.2022 17:35:28: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 3214 08.08.2022 17:35:31: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 3215 08.08.2022 17:35:32: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 3216 08.08.2022 17:36:22: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 3217 08.08.2022 17:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3218 08.08.2022 17:39:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3219 08.08.2022 17:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3220 08.08.2022 17:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3221 08.08.2022 17:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3222 08.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.001 Tagesmenge: 140 l 3223 08.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 3224 08.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64228.1 Tagesmenge: 7.2 KWh 3225 08.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 3226 08.08.2022 18:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3227 08.08.2022 18:06:26: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 3228 08.08.2022 18:07:00: Zeitplan: AUF Dig.I/O Boden_Roll. 3229 08.08.2022 18:07:00: >>SENDEN: Rolladen Boden OFF/AUF 3230 08.08.2022 18:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3231 08.08.2022 18:10:22: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3232 08.08.2022 18:10:45: ## 4KW-Stab OFF 46.0 3233 08.08.2022 18:11:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3234 08.08.2022 18:12:10: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3235 08.08.2022 18:17:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3236 08.08.2022 18:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3237 08.08.2022 18:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3238 08.08.2022 18:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3239 08.08.2022 18:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3240 08.08.2022 18:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3241 08.08.2022 18:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3242 08.08.2022 18:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3243 08.08.2022 18:52:59: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3244 08.08.2022 18:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3245 08.08.2022 18:54:43: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3246 08.08.2022 18:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15471.wag 3247 08.08.2022 18:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 3248 08.08.2022 18:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3249 08.08.2022 18:59:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3250 08.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.035 Tagesmenge: 174 l 3251 08.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 3252 08.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64228.6 Tagesmenge: 7.6 KWh 3253 08.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 3254 08.08.2022 19:02:26: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 3255 08.08.2022 19:04:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3256 08.08.2022 19:07:15: ## 4KW-Stab OFF 46.0 3257 08.08.2022 19:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3258 08.08.2022 19:12:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3259 08.08.2022 19:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3260 08.08.2022 19:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3261 08.08.2022 19:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3262 08.08.2022 19:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3263 08.08.2022 19:34:33: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3264 08.08.2022 19:36:29: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3265 08.08.2022 19:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3266 08.08.2022 19:39:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3267 08.08.2022 19:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3268 08.08.2022 19:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3269 08.08.2022 19:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3270 08.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.059 Tagesmenge: 198 l 3271 08.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 3272 08.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64229.1 Tagesmenge: 8.1 KWh 3273 08.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 3274 08.08.2022 20:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3275 08.08.2022 20:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3276 08.08.2022 20:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3277 08.08.2022 20:13:31: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3278 08.08.2022 20:14:47: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3279 08.08.2022 20:17:18: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 3280 08.08.2022 20:18:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3281 08.08.2022 20:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3282 08.08.2022 20:21:32: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3283 08.08.2022 20:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3284 08.08.2022 20:27:01: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3285 08.08.2022 20:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3286 08.08.2022 20:29:22: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG ON, Temp. Mitte: 539 3287 08.08.2022 20:30:00: Zeitplan: ZU Dig.I/O Garage_Roll. 3288 08.08.2022 20:30:00: >>SENDEN: Rolladen Garage ON/ZU 3289 08.08.2022 20:32:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3290 08.08.2022 20:34:31: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG OFF, Temp. Mitte: 571 3291 08.08.2022 20:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3292 08.08.2022 20:39:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3293 08.08.2022 20:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3294 08.08.2022 20:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3295 08.08.2022 20:54:00: Zeitplan: EIN LED Wohnzimmer 3296 08.08.2022 20:54:00: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster ON/ZU 3297 08.08.2022 20:54:02: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster ON/ZU 3298 08.08.2022 20:55:58: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG ON, Temp. Mitte: 539 3299 08.08.2022 20:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3300 08.08.2022 20:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3301 08.08.2022 20:59:00: Zeitplan: ZU Eltako_7 FS-Zi. 3302 08.08.2022 20:59:00: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. ON/ZU 3303 08.08.2022 20:59:00: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 3304 08.08.2022 20:59:46: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG OFF, Temp. Mitte: 571 3305 08.08.2022 20:59:55: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 3306 08.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.276 Tagesmenge: 413 l 3307 08.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 3308 08.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64233.4 Tagesmenge: 11.7 KWh 3309 08.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 3310 08.08.2022 21:00:00: Zeitplan: ZU Eltako_8 Schlafzi./Toil. 3311 08.08.2022 21:00:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 3312 08.08.2022 21:00:46: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. ON/ZU 3313 08.08.2022 21:00:47: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 3314 08.08.2022 21:01:00: Zeitplan: ZU Eltako_1 Küche 3315 08.08.2022 21:01:00: >>SENDEN: Rolladen Küche ON/ZU 3316 08.08.2022 21:01:00: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 3317 08.08.2022 21:01:01: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 3318 08.08.2022 21:01:10: Zeitplan: ZU Eltako_2 Dusche 3319 08.08.2022 21:01:10: >>SENDEN: Rolladen Dusche ON/ZU 3320 08.08.2022 21:01:10: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 3321 08.08.2022 21:01:13: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)3322 08.08.2022 21:01:40: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 3323 08.08.2022 21:01:46: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 3324 08.08.2022 21:01:47: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 3325 08.08.2022 21:01:57: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 3326 08.08.2022 21:02:46: >>SENDEN: Rolladen Küche ON/ZU 3327 08.08.2022 21:02:46: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 3328 08.08.2022 21:02:47: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 3329 08.08.2022 21:02:56: >>SENDEN: Rolladen Dusche ON/ZU 3330 08.08.2022 21:02:57: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 3331 08.08.2022 21:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3332 08.08.2022 21:03:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)3333 08.08.2022 21:03:44: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 3334 08.08.2022 21:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3335 08.08.2022 21:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3336 08.08.2022 21:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3337 08.08.2022 21:14:47: ## 4KW-Stab OFF 46.0 3338 08.08.2022 21:15:00: Zeitplan: EIN LED Nachtlicht Hof 3339 08.08.2022 21:15:00: >>SENDEN: LED Hofseite ON/ZU 3340 08.08.2022 21:15:03: >>SENDEN: LED Hofseite ON/ZU 3341 08.08.2022 21:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3342 08.08.2022 21:19:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3343 08.08.2022 21:19:09: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3344 08.08.2022 21:21:11: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3345 08.08.2022 21:23:52: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 3346 08.08.2022 21:23:55: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 3347 08.08.2022 21:24:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3348 08.08.2022 21:25:56: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 3349 08.08.2022 21:25:58: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 3350 08.08.2022 21:27:25: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 3351 08.08.2022 21:27:28: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 3352 08.08.2022 21:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3353 08.08.2022 21:29:30: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 3354 08.08.2022 21:29:32: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 3355 08.08.2022 21:30:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3356 08.08.2022 21:30:39: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 3357 08.08.2022 21:30:42: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 3358 08.08.2022 21:30:56: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 3359 08.08.2022 21:32:54: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 3360 08.08.2022 21:32:56: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 3361 08.08.2022 21:35:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3362 08.08.2022 21:35:57: ## 4KW-Stab OFF 46.0 3363 08.08.2022 21:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3364 08.08.2022 21:40:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3365 08.08.2022 21:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3366 08.08.2022 21:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3367 08.08.2022 21:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3368 08.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.276 Tagesmenge: 413 l 3369 08.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 3370 08.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64235.3 Tagesmenge: 13.4 KWh 3371 08.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 3372 08.08.2022 22:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3373 08.08.2022 22:06:56: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3374 08.08.2022 22:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3375 08.08.2022 22:08:52: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3376 08.08.2022 22:10:02: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG ON, Temp. Mitte: 579 3377 08.08.2022 22:11:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3378 08.08.2022 22:13:25: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 3379 08.08.2022 22:16:33: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG OFF, Temp. Mitte: 621 3380 08.08.2022 22:18:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3381 08.08.2022 22:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3382 08.08.2022 22:21:47: ## 4KW-Stab OFF 46.0 3383 08.08.2022 22:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3384 08.08.2022 22:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3385 08.08.2022 22:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3386 08.08.2022 22:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3387 08.08.2022 22:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3388 08.08.2022 22:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3389 08.08.2022 22:52:34: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3390 08.08.2022 22:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3391 08.08.2022 22:54:02: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3392 08.08.2022 22:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3393 08.08.2022 22:59:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3394 08.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.280 Tagesmenge: 417 l 3395 08.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 3396 08.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64236.7 Tagesmenge: 14.5 KWh 3397 08.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 3398 08.08.2022 23:00:00: Zeitplan: AUS LED Nachtlicht Hof 3399 08.08.2022 23:00:00: >>SENDEN: LED Hofseite OFF/AUF 3400 08.08.2022 23:00:03: >>SENDEN: LED Hofseite OFF/AUF 3401 08.08.2022 23:04:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3402 08.08.2022 23:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3403 08.08.2022 23:10:57: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 3404 08.08.2022 23:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3405 08.08.2022 23:15:08: ## 4KW-Stab OFF 46.0 3406 08.08.2022 23:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3407 08.08.2022 23:20:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3408 08.08.2022 23:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3409 08.08.2022 23:31:00: Geblaese Gaestezimmer ON. 3410 08.08.2022 23:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3411 08.08.2022 23:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3412 08.08.2022 23:40:00: Zeitplan: ZU Therm._4 Terrassen-Fenst. 3413 08.08.2022 23:40:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster ON/ZU 3414 08.08.2022 23:40:00: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts 3415 08.08.2022 23:40:01: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 3416 08.08.2022 23:40:14: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster ON/ZU 3417 08.08.2022 23:40:14: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts 3418 08.08.2022 23:40:15: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 3419 08.08.2022 23:42:38: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3420 08.08.2022 23:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3421 08.08.2022 23:44:31: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3422 08.08.2022 23:45:00: Zeitplan: ZU Thermokon_3 Terrassentür 3423 08.08.2022 23:45:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür ON/ZU 3424 08.08.2022 23:45:00: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts (80)3425 08.08.2022 23:45:01: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 3426 08.08.2022 23:46:46: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür ON/ZU 3427 08.08.2022 23:46:46: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts (80)3428 08.08.2022 23:46:47: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 3429 08.08.2022 23:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3430 08.08.2022 23:49:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3431 08.08.2022 23:57:00: Zeitplan: AUS LED Wohnzimmer 3432 08.08.2022 23:57:00: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster OFF/AUF 3433 08.08.2022 23:57:02: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster OFF/AUF 3434 08.08.2022 23:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3435 09.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.280 Tagesmenge: 417 l 3436 09.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 3437 09.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64237.2 Tagesmenge: 15.0 KWh 3438 09.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 2 3439 09.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Wasserzähler: 153.28 3440 09.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Gaszähler: 12798.29 3441 09.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Stromzähler: 64237.17 3442 09.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Tauchpumpenschaltungen: 2 3443 09.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Störungsanzahl Gastherme: 0 3444 09.08.2022 00:00:00: Neuberechnung: Sonnenaufgang: 0527 3445 09.08.2022 00:00:00: Neuberechnung: Sonnenuntergang: 2103 3446 09.08.2022 00:00:00: Saved_Parameter_READ durchlaufen. 3447 09.08.2022 00:00:01: ### Lese Parameterfile par_neu.txt >> Aktion OK 3448 09.08.2022 00:01:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3449 09.08.2022 00:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3450 09.08.2022 00:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3451 09.08.2022 00:16:11: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 3452 09.08.2022 00:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3453 09.08.2022 00:20:49: ## 4KW-Stab OFF 46.0 3454 09.08.2022 00:21:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3455 09.08.2022 00:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3456 09.08.2022 00:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3457 09.08.2022 00:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3458 09.08.2022 00:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3459 09.08.2022 00:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3460 09.08.2022 00:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3461 09.08.2022 00:53:12: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3462 09.08.2022 00:54:59: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3463 09.08.2022 00:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3464 09.08.2022 00:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15472.wag 3465 09.08.2022 00:58:01: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 3466 09.08.2022 00:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3467 09.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.284 Tagesmenge: 4 l 3468 09.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 3469 09.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64237.7 Tagesmenge: 0.5 KWh 3470 09.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 3471 09.08.2022 01:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3472 09.08.2022 01:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3473 09.08.2022 01:10:00: ## Zirkulation Planzeit OFF. 3474 09.08.2022 01:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3475 09.08.2022 01:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3476 09.08.2022 01:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3477 09.08.2022 01:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3478 09.08.2022 01:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3479 09.08.2022 01:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3480 09.08.2022 01:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3481 09.08.2022 01:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3482 09.08.2022 01:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3483 09.08.2022 01:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3484 09.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.286 Tagesmenge: 6 l 3485 09.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 3486 09.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64237.8 Tagesmenge: 0.5 KWh 3487 09.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 3488 09.08.2022 02:00:00: Zeitplan: EIN LED Nachtlicht Giebel 3489 09.08.2022 02:00:00: >>SENDEN: LED Giebelseite ON/ZU 3490 09.08.2022 02:00:03: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 3491 09.08.2022 02:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3492 09.08.2022 02:04:17: ## 4KW-Stab OFF 46.0 3493 09.08.2022 02:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3494 09.08.2022 02:09:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3495 09.08.2022 02:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3496 09.08.2022 02:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3497 09.08.2022 02:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3498 09.08.2022 02:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3499 09.08.2022 02:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3500 09.08.2022 02:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3501 09.08.2022 02:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3502 09.08.2022 02:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3503 09.08.2022 02:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3504 09.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.286 Tagesmenge: 6 l 3505 09.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 3506 09.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64238.3 Tagesmenge: 1.0 KWh 3507 09.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 3508 09.08.2022 03:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3509 09.08.2022 03:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3510 09.08.2022 03:10:00: Boilerpumpe Sommerbetrieb ON. 3511 09.08.2022 03:12:00: Boilerpumpe Sommerbetrieb OFF 3512 09.08.2022 03:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3513 09.08.2022 03:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3514 09.08.2022 03:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3515 09.08.2022 03:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3516 09.08.2022 03:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3517 09.08.2022 03:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3518 09.08.2022 03:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3519 09.08.2022 03:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3520 09.08.2022 03:50:42: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 3521 09.08.2022 03:50:44: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 3522 09.08.2022 03:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3523 09.08.2022 03:53:30: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 3524 09.08.2022 03:53:32: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 3525 09.08.2022 03:57:17: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 3526 09.08.2022 03:57:20: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 3527 09.08.2022 03:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3528 09.08.2022 03:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3529 09.08.2022 03:59:25: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 3530 09.08.2022 03:59:27: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 3531 09.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.286 Tagesmenge: 6 l 3532 09.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 3533 09.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64238.4 Tagesmenge: 1.1 KWh 3534 09.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 3535 09.08.2022 04:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3536 09.08.2022 04:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3537 09.08.2022 04:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3538 09.08.2022 04:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3539 09.08.2022 04:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3540 09.08.2022 04:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3541 09.08.2022 04:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3542 09.08.2022 04:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3543 09.08.2022 04:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3544 09.08.2022 04:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3545 09.08.2022 04:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3546 09.08.2022 04:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3547 09.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.286 Tagesmenge: 6 l 3548 09.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 3549 09.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64238.5 Tagesmenge: 1.2 KWh 3550 09.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 3551 09.08.2022 05:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3552 09.08.2022 05:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3553 09.08.2022 05:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3554 09.08.2022 05:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3555 09.08.2022 05:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3556 09.08.2022 05:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3557 09.08.2022 05:30:00: Zeitplan: AUS LED Nachtlicht Giebel 3558 09.08.2022 05:30:00: >>SENDEN: LED Giebelseite OFF/AUF 3559 09.08.2022 05:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3560 09.08.2022 05:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3561 09.08.2022 05:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3562 09.08.2022 05:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3563 09.08.2022 05:51:00: ## Zirkulation Planzeit ON 3564 09.08.2022 05:51:00: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 27.0 3565 09.08.2022 05:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3566 09.08.2022 05:53:18: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3567 09.08.2022 05:55:51: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 3568 09.08.2022 05:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3569 09.08.2022 05:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3570 09.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.286 Tagesmenge: 6 l 3571 09.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 3572 09.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64239.0 Tagesmenge: 1.6 KWh 3573 09.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 3574 09.08.2022 06:00:00: Geblaese Gaestezimmer OFF 3575 09.08.2022 06:01:17: ## 4KW-Stab OFF 46.0 3576 09.08.2022 06:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3577 09.08.2022 06:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3578 09.08.2022 06:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3579 09.08.2022 06:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3580 09.08.2022 06:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3581 09.08.2022 06:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3582 09.08.2022 06:28:27: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3583 09.08.2022 06:30:20: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3584 09.08.2022 06:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3585 09.08.2022 06:37:48: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter betätigt, Roll. Aufw. / Lam3586 09.08.2022 06:37:48: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter losgelassen (0) 3587 09.08.2022 06:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3588 09.08.2022 06:38:08: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 3589 09.08.2022 06:38:37: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter betätigt, Lampe OFF (112) 3590 09.08.2022 06:38:38: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter losgelassen (0) 3591 09.08.2022 06:39:21: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)3592 09.08.2022 06:42:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3593 09.08.2022 06:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3594 09.08.2022 06:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3595 09.08.2022 06:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15473.wag 3596 09.08.2022 06:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 3597 09.08.2022 06:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3598 09.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.300 Tagesmenge: 20 l 3599 09.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 3600 09.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64239.3 Tagesmenge: 1.8 KWh 3601 09.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 3602 09.08.2022 07:00:00: Zeitplan: AUF Eltako_1 Küche 3603 09.08.2022 07:00:00: >>SENDEN: Rolladen Küche OFF/AUF 3604 09.08.2022 07:00:00: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 3605 09.08.2022 07:00:01: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 3606 09.08.2022 07:01:46: >>SENDEN: Rolladen Küche OFF/AUF 3607 09.08.2022 07:01:46: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 3608 09.08.2022 07:01:47: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 3609 09.08.2022 07:02:00: Zeitplan: AUF Eltako_2 Dusche 3610 09.08.2022 07:02:00: >>SENDEN: Rolladen Dusche OFF/AUF 3611 09.08.2022 07:02:00: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 3612 09.08.2022 07:02:48: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 3613 09.08.2022 07:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3614 09.08.2022 07:03:46: >>SENDEN: Rolladen Dusche OFF/AUF 3615 09.08.2022 07:03:47: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 3616 09.08.2022 07:04:34: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 3617 09.08.2022 07:05:00: Zeitplan: AUF Thermokon_3 Terrassentür 3618 09.08.2022 07:05:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür OFF/AUF 3619 09.08.2022 07:05:00: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts (1123620 09.08.2022 07:05:01: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 3621 09.08.2022 07:06:46: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür OFF/AUF 3622 09.08.2022 07:06:46: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts (1123623 09.08.2022 07:06:47: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 3624 09.08.2022 07:07:00: Zeitplan: AUF Therm._4 Terrassen-Fenst. 3625 09.08.2022 07:07:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster OFF/AUF 3626 09.08.2022 07:07:00: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts 3627 09.08.2022 07:07:01: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 3628 09.08.2022 07:08:00: Zeitplan: AUF Eltako_7 FS-Zi. 3629 09.08.2022 07:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3630 09.08.2022 07:08:00: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. OFF/AUF 3631 09.08.2022 07:08:00: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 3632 09.08.2022 07:08:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3633 09.08.2022 07:08:46: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster OFF/AUF 3634 09.08.2022 07:08:46: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts 3635 09.08.2022 07:08:47: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 3636 09.08.2022 07:08:55: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 3637 09.08.2022 07:09:00: Zeitplan: AUF Eltako_8 Schlafzi./Toil. 3638 09.08.2022 07:09:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 3639 09.08.2022 07:09:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 3640 09.08.2022 07:09:46: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. OFF/AUF 3641 09.08.2022 07:09:47: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 3642 09.08.2022 07:10:14: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)3643 09.08.2022 07:10:41: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 3644 09.08.2022 07:10:46: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 3645 09.08.2022 07:10:47: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 3646 09.08.2022 07:11:00: Zeitplan: AUF Dig.I/O Garage_Roll. 3647 09.08.2022 07:11:00: >>SENDEN: Rolladen Garage OFF/AUF 3648 09.08.2022 07:11:59: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)3649 09.08.2022 07:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3650 09.08.2022 07:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3651 09.08.2022 07:20:21: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3652 09.08.2022 07:22:13: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3653 09.08.2022 07:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3654 09.08.2022 07:24:19: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 3655 09.08.2022 07:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3656 09.08.2022 07:29:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3657 09.08.2022 07:29:26: ## 4KW-Stab OFF 46.0 3658 09.08.2022 07:34:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3659 09.08.2022 07:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3660 09.08.2022 07:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3661 09.08.2022 07:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3662 09.08.2022 07:52:24: Taster Dusche "O" gedrückt (Hand-Schließen Rolladen) 3663 09.08.2022 07:52:45: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 3664 09.08.2022 07:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3665 09.08.2022 07:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3666 09.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.329 Tagesmenge: 49 l 3667 09.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 3668 09.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64239.8 Tagesmenge: 2.2 KWh 3669 09.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 3670 09.08.2022 08:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3671 09.08.2022 08:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3672 09.08.2022 08:10:02: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG ON, Temp. Mitte: 581 3673 09.08.2022 08:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3674 09.08.2022 08:14:47: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3675 09.08.2022 08:16:28: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3676 09.08.2022 08:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3677 09.08.2022 08:19:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3678 09.08.2022 08:19:43: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG OFF, Temp. Mitte: 621 3679 09.08.2022 08:22:34: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 3680 09.08.2022 08:24:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3681 09.08.2022 08:27:08: ## 4KW-Stab OFF 46.0 3682 09.08.2022 08:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3683 09.08.2022 08:32:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3684 09.08.2022 08:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3685 09.08.2022 08:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3686 09.08.2022 08:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3687 09.08.2022 08:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3688 09.08.2022 08:54:09: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3689 09.08.2022 08:55:06: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3690 09.08.2022 08:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3691 09.08.2022 08:59:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3692 09.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.387 Tagesmenge: 106 l 3693 09.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 3694 09.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64241.6 Tagesmenge: 3.8 KWh 3695 09.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 3696 09.08.2022 09:04:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3697 09.08.2022 09:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3698 09.08.2022 09:10:39: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 3699 09.08.2022 09:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3700 09.08.2022 09:14:54: ## 4KW-Stab OFF 46.0 3701 09.08.2022 09:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3702 09.08.2022 09:19:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3703 09.08.2022 09:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3704 09.08.2022 09:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3705 09.08.2022 09:34:46: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3706 09.08.2022 09:36:13: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3707 09.08.2022 09:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3708 09.08.2022 09:39:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3709 09.08.2022 09:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3710 09.08.2022 09:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3711 09.08.2022 09:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3712 09.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.419 Tagesmenge: 138 l 3713 09.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 3714 09.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64242.3 Tagesmenge: 4.3 KWh 3715 09.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 3716 09.08.2022 10:00:00: Zeitplan: ZU Eltako_8 Schlafzi./Toil. Sonne 3717 09.08.2022 10:00:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 3718 09.08.2022 10:00:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 3719 09.08.2022 10:00:01: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 3720 09.08.2022 10:00:16: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 3721 09.08.2022 10:00:17: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 3722 09.08.2022 10:01:00: Zeitplan: ZU Dig.I/O Boden_Roll. 3723 09.08.2022 10:01:00: >>SENDEN: Rolladen Boden ON/ZU 3724 09.08.2022 10:01:30: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)3725 09.08.2022 10:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3726 09.08.2022 10:06:17: Schließen Rollläden Schlafzi. wegen Sonnen einstrahlung. 3727 09.08.2022 10:06:17: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 3728 09.08.2022 10:06:17: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 3729 09.08.2022 10:06:24: Schließen Rolladen FS-Zi. ( Sonneneinstrahlung) . 3730 09.08.2022 10:06:24: Schließen Rolladen Garage ( Sonneneinstrahlung) . 3731 09.08.2022 10:06:24: Schließen Boden ( Sonneneinstrahlung) . 3732 09.08.2022 10:06:24: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. ON/ZU 3733 09.08.2022 10:06:24: >>SENDEN: Rolladen Garage ON/ZU 3734 09.08.2022 10:06:24: >>SENDEN: Rolladen Boden ON/ZU 3735 09.08.2022 10:06:24: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 3736 09.08.2022 10:07:19: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 3737 09.08.2022 10:07:30: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)3738 09.08.2022 10:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3739 09.08.2022 10:11:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3740 09.08.2022 10:14:51: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3741 09.08.2022 10:16:28: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3742 09.08.2022 10:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3743 09.08.2022 10:19:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3744 09.08.2022 10:23:31: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 3745 09.08.2022 10:28:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3746 09.08.2022 10:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3747 09.08.2022 10:28:25: ## 4KW-Stab OFF 46.0 3748 09.08.2022 10:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3749 09.08.2022 10:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3750 09.08.2022 10:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3751 09.08.2022 10:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3752 09.08.2022 10:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3753 09.08.2022 10:56:58: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3754 09.08.2022 10:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3755 09.08.2022 10:58:40: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3756 09.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.442 Tagesmenge: 161 l 3757 09.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 3758 09.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64243.0 Tagesmenge: 4.9 KWh 3759 09.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 3760 09.08.2022 11:01:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3761 09.08.2022 11:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3762 09.08.2022 11:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3763 09.08.2022 11:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3764 09.08.2022 11:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3765 09.08.2022 11:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3766 09.08.2022 11:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3767 09.08.2022 11:36:05: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3768 09.08.2022 11:37:51: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3769 09.08.2022 11:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3770 09.08.2022 11:41:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3771 09.08.2022 11:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3772 09.08.2022 11:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3773 09.08.2022 11:55:01: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 3774 09.08.2022 11:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3775 09.08.2022 11:59:20: ## 4KW-Stab OFF 46.0 3776 09.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.468 Tagesmenge: 187 l 3777 09.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 3778 09.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64243.6 Tagesmenge: 5.5 KWh 3779 09.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 3780 09.08.2022 12:00:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3781 09.08.2022 12:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3782 09.08.2022 12:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3783 09.08.2022 12:17:51: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3784 09.08.2022 12:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3785 09.08.2022 12:18:15: Taster Dusche "I" gedrückt (Hand-Öffnen Rolladen) 3786 09.08.2022 12:18:15: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 3787 09.08.2022 12:19:03: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 3788 09.08.2022 12:19:41: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3789 09.08.2022 12:22:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3790 09.08.2022 12:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3791 09.08.2022 12:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3792 09.08.2022 12:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3793 09.08.2022 12:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3794 09.08.2022 12:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3795 09.08.2022 12:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3796 09.08.2022 12:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15474.wag 3797 09.08.2022 12:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 3798 09.08.2022 12:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3799 09.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.474 Tagesmenge: 193 l 3800 09.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 3801 09.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64243.8 Tagesmenge: 5.6 KWh 3802 09.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 3803 09.08.2022 13:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3804 09.08.2022 13:03:29: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3805 09.08.2022 13:04:50: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3806 09.08.2022 13:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3807 09.08.2022 13:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3808 09.08.2022 13:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3809 09.08.2022 13:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3810 09.08.2022 13:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3811 09.08.2022 13:24:34: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 3812 09.08.2022 13:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3813 09.08.2022 13:28:52: ## 4KW-Stab OFF 46.0 3814 09.08.2022 13:29:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3815 09.08.2022 13:37:02: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 3816 09.08.2022 13:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3817 09.08.2022 13:42:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3818 09.08.2022 13:42:01: ## 4KW-Stab OFF 46.0 3819 09.08.2022 13:42:56: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3820 09.08.2022 13:43:32: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3821 09.08.2022 13:47:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3822 09.08.2022 13:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3823 09.08.2022 13:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3824 09.08.2022 13:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3825 09.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.490 Tagesmenge: 208 l 3826 09.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 3827 09.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64244.8 Tagesmenge: 6.5 KWh 3828 09.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 3829 09.08.2022 14:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3830 09.08.2022 14:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3831 09.08.2022 14:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3832 09.08.2022 14:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3833 09.08.2022 14:19:50: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3834 09.08.2022 14:21:42: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3835 09.08.2022 14:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3836 09.08.2022 14:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3837 09.08.2022 14:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3838 09.08.2022 14:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3839 09.08.2022 14:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3840 09.08.2022 14:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3841 09.08.2022 14:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3842 09.08.2022 14:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3843 09.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.490 Tagesmenge: 208 l 3844 09.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 3845 09.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64244.9 Tagesmenge: 6.6 KWh 3846 09.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 3847 09.08.2022 15:00:43: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3848 09.08.2022 15:02:37: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3849 09.08.2022 15:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3850 09.08.2022 15:04:41: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 3851 09.08.2022 15:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3852 09.08.2022 15:09:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3853 09.08.2022 15:09:29: ## 4KW-Stab OFF 46.0 3854 09.08.2022 15:14:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3855 09.08.2022 15:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3856 09.08.2022 15:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3857 09.08.2022 15:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3858 09.08.2022 15:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3859 09.08.2022 15:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3860 09.08.2022 15:40:31: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3861 09.08.2022 15:42:26: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3862 09.08.2022 15:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3863 09.08.2022 15:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3864 09.08.2022 15:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3865 09.08.2022 15:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3866 09.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.493 Tagesmenge: 211 l 3867 09.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 3868 09.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64245.5 Tagesmenge: 7.1 KWh 3869 09.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 3870 09.08.2022 16:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3871 09.08.2022 16:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3872 09.08.2022 16:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3873 09.08.2022 16:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3874 09.08.2022 16:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3875 09.08.2022 16:25:27: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3876 09.08.2022 16:27:12: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3877 09.08.2022 16:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3878 09.08.2022 16:30:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3879 09.08.2022 16:33:09: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 3880 09.08.2022 16:37:56: ## 4KW-Stab OFF 46.0 3881 09.08.2022 16:38:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3882 09.08.2022 16:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3883 09.08.2022 16:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3884 09.08.2022 16:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3885 09.08.2022 16:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3886 09.08.2022 16:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3887 09.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.496 Tagesmenge: 214 l 3888 09.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 3889 09.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64246.0 Tagesmenge: 7.6 KWh 3890 09.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 3891 09.08.2022 17:00:00: Zeitplan: AUF Eltako_8 Schlafzi./Toil. Sonne 3892 09.08.2022 17:00:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 3893 09.08.2022 17:00:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 3894 09.08.2022 17:01:14: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)3895 09.08.2022 17:01:46: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 3896 09.08.2022 17:01:47: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 3897 09.08.2022 17:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3898 09.08.2022 17:03:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)3899 09.08.2022 17:04:56: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3900 09.08.2022 17:06:51: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3901 09.08.2022 17:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3902 09.08.2022 17:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3903 09.08.2022 17:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3904 09.08.2022 17:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3905 09.08.2022 17:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3906 09.08.2022 17:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3907 09.08.2022 17:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3908 09.08.2022 17:35:00: Öffnen Rolladen Schlafzi. ( Sonneneinstrahlung) . 3909 09.08.2022 17:35:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 3910 09.08.2022 17:35:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 3911 09.08.2022 17:35:27: Öffnen Rolladen FS-Zi. ( Sonneneinstrahlung) . 3912 09.08.2022 17:35:27: Öffnen Rolladen Garage ( Sonneneinstrahlung) . 3913 09.08.2022 17:35:27: Öffnen Rolladen Boden. ( Sonneneinstrahlung) . 3914 09.08.2022 17:35:27: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. OFF/AUF 3915 09.08.2022 17:35:27: >>SENDEN: Rolladen Garage OFF/AUF 3916 09.08.2022 17:35:27: >>SENDEN: Rolladen Boden OFF/AUF 3917 09.08.2022 17:35:27: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 3918 09.08.2022 17:35:31: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 3919 09.08.2022 17:35:32: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 3920 09.08.2022 17:36:22: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 3921 09.08.2022 17:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3922 09.08.2022 17:39:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3923 09.08.2022 17:42:51: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3924 09.08.2022 17:44:48: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3925 09.08.2022 17:47:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3926 09.08.2022 17:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3927 09.08.2022 17:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3928 09.08.2022 17:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3929 09.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.496 Tagesmenge: 214 l 3930 09.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 3931 09.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64246.2 Tagesmenge: 7.7 KWh 3932 09.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 3933 09.08.2022 18:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3934 09.08.2022 18:07:00: Zeitplan: AUF Dig.I/O Boden_Roll. 3935 09.08.2022 18:07:00: >>SENDEN: Rolladen Boden OFF/AUF 3936 09.08.2022 18:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3937 09.08.2022 18:11:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3938 09.08.2022 18:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3939 09.08.2022 18:18:26: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 3940 09.08.2022 18:20:15: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3941 09.08.2022 18:22:12: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3942 09.08.2022 18:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3943 09.08.2022 18:23:12: ## 4KW-Stab OFF 46.0 3944 09.08.2022 18:28:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3945 09.08.2022 18:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3946 09.08.2022 18:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3947 09.08.2022 18:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3948 09.08.2022 18:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3949 09.08.2022 18:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3950 09.08.2022 18:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3951 09.08.2022 18:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15475.wag 3952 09.08.2022 18:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 3953 09.08.2022 18:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3954 09.08.2022 18:59:16: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3955 09.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.507 Tagesmenge: 225 l 3956 09.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 3957 09.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64246.7 Tagesmenge: 8.1 KWh 3958 09.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 3959 09.08.2022 19:01:04: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3960 09.08.2022 19:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3961 09.08.2022 19:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3962 09.08.2022 19:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3963 09.08.2022 19:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3964 09.08.2022 19:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3965 09.08.2022 19:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3966 09.08.2022 19:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3967 09.08.2022 19:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3968 09.08.2022 19:40:42: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3969 09.08.2022 19:42:34: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3970 09.08.2022 19:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3971 09.08.2022 19:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3972 09.08.2022 19:49:46: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 3973 09.08.2022 19:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3974 09.08.2022 19:54:21: ## 4KW-Stab OFF 46.0 3975 09.08.2022 19:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3976 09.08.2022 19:59:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3977 09.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.512 Tagesmenge: 230 l 3978 09.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 3979 09.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64247.2 Tagesmenge: 8.6 KWh 3980 09.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 3981 09.08.2022 20:04:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3982 09.08.2022 20:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3983 09.08.2022 20:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3984 09.08.2022 20:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3985 09.08.2022 20:19:44: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3986 09.08.2022 20:21:44: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 3987 09.08.2022 20:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3988 09.08.2022 20:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3989 09.08.2022 20:30:00: Zeitplan: ZU Dig.I/O Garage_Roll. 3990 09.08.2022 20:30:00: >>SENDEN: Rolladen Garage ON/ZU 3991 09.08.2022 20:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3992 09.08.2022 20:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3993 09.08.2022 20:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3994 09.08.2022 20:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 3995 09.08.2022 20:50:13: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 3996 09.08.2022 20:51:47: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 3997 09.08.2022 20:53:00: Zeitplan: EIN LED Wohnzimmer 3998 09.08.2022 20:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 3999 09.08.2022 20:53:00: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster ON/ZU 4000 09.08.2022 20:53:02: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster ON/ZU 4001 09.08.2022 20:55:52: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4002 09.08.2022 20:58:00: Zeitplan: ZU Eltako_7 FS-Zi. 4003 09.08.2022 20:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4004 09.08.2022 20:58:00: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. ON/ZU 4005 09.08.2022 20:58:00: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 4006 09.08.2022 20:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4007 09.08.2022 20:58:55: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 4008 09.08.2022 20:59:00: Zeitplan: ZU Eltako_8 Schlafzi./Toil. 4009 09.08.2022 20:59:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 4010 09.08.2022 20:59:46: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. ON/ZU 4011 09.08.2022 20:59:47: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 4012 09.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.621 Tagesmenge: 339 l 4013 09.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 4014 09.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64248.1 Tagesmenge: 9.3 KWh 4015 09.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 4016 09.08.2022 21:00:00: Zeitplan: ZU Eltako_1 Küche 4017 09.08.2022 21:00:00: >>SENDEN: Rolladen Küche ON/ZU 4018 09.08.2022 21:00:00: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 4019 09.08.2022 21:00:01: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 4020 09.08.2022 21:00:13: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)4021 09.08.2022 21:00:41: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 4022 09.08.2022 21:00:46: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 4023 09.08.2022 21:01:00: Zeitplan: ZU Eltako_2 Dusche 4024 09.08.2022 21:01:00: >>SENDEN: Rolladen Dusche ON/ZU 4025 09.08.2022 21:01:00: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 4026 09.08.2022 21:01:46: >>SENDEN: Rolladen Küche ON/ZU 4027 09.08.2022 21:01:46: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 4028 09.08.2022 21:01:47: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 4029 09.08.2022 21:01:48: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 4030 09.08.2022 21:02:46: >>SENDEN: Rolladen Dusche ON/ZU 4031 09.08.2022 21:02:47: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 4032 09.08.2022 21:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4033 09.08.2022 21:03:34: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 4034 09.08.2022 21:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4035 09.08.2022 21:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4036 09.08.2022 21:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4037 09.08.2022 21:14:00: Zeitplan: EIN LED Nachtlicht Hof 4038 09.08.2022 21:14:00: >>SENDEN: LED Hofseite ON/ZU 4039 09.08.2022 21:14:03: >>SENDEN: LED Hofseite ON/ZU 4040 09.08.2022 21:18:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4041 09.08.2022 21:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4042 09.08.2022 21:18:52: ## 4KW-Stab OFF 46.0 4043 09.08.2022 21:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4044 09.08.2022 21:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4045 09.08.2022 21:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4046 09.08.2022 21:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4047 09.08.2022 21:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4048 09.08.2022 21:46:04: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 4049 09.08.2022 21:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4050 09.08.2022 21:48:09: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4051 09.08.2022 21:51:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4052 09.08.2022 21:51:13: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 4053 09.08.2022 21:56:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4054 09.08.2022 21:56:29: ## 4KW-Stab OFF 46.0 4055 09.08.2022 21:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4056 09.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.622 Tagesmenge: 340 l 4057 09.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 4058 09.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64250.5 Tagesmenge: 11.4 KWh 4059 09.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 4060 09.08.2022 22:01:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4061 09.08.2022 22:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4062 09.08.2022 22:10:02: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG ON, Temp. Mitte: 587 4063 09.08.2022 22:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4064 09.08.2022 22:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4065 09.08.2022 22:19:21: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG OFF, Temp. Mitte: 621 4066 09.08.2022 22:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4067 09.08.2022 22:24:49: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 4068 09.08.2022 22:26:44: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4069 09.08.2022 22:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4070 09.08.2022 22:29:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4071 09.08.2022 22:34:38: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 4072 09.08.2022 22:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4073 09.08.2022 22:39:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4074 09.08.2022 22:39:11: ## 4KW-Stab OFF 46.0 4075 09.08.2022 22:44:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4076 09.08.2022 22:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4077 09.08.2022 22:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4078 09.08.2022 22:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4079 09.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.628 Tagesmenge: 346 l 4080 09.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 4081 09.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64252.1 Tagesmenge: 12.8 KWh 4082 09.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 4083 09.08.2022 23:00:00: Zeitplan: AUS LED Nachtlicht Hof 4084 09.08.2022 23:00:00: >>SENDEN: LED Hofseite OFF/AUF 4085 09.08.2022 23:00:03: >>SENDEN: LED Hofseite OFF/AUF 4086 09.08.2022 23:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4087 09.08.2022 23:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4088 09.08.2022 23:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4089 09.08.2022 23:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4090 09.08.2022 23:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4091 09.08.2022 23:23:49: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 4092 09.08.2022 23:25:47: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4093 09.08.2022 23:28:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4094 09.08.2022 23:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4095 09.08.2022 23:31:00: Geblaese Gaestezimmer ON. 4096 09.08.2022 23:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4097 09.08.2022 23:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4098 09.08.2022 23:39:51: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 4099 09.08.2022 23:40:00: Zeitplan: ZU Therm._4 Terrassen-Fenst. 4100 09.08.2022 23:40:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster ON/ZU 4101 09.08.2022 23:40:00: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts 4102 09.08.2022 23:40:01: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 4103 09.08.2022 23:40:14: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster ON/ZU 4104 09.08.2022 23:40:14: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts 4105 09.08.2022 23:40:15: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 4106 09.08.2022 23:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4107 09.08.2022 23:44:01: ## 4KW-Stab OFF 46.0 4108 09.08.2022 23:45:00: Zeitplan: ZU Thermokon_3 Terrassentür 4109 09.08.2022 23:45:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür ON/ZU 4110 09.08.2022 23:45:00: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts (80)4111 09.08.2022 23:45:01: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 4112 09.08.2022 23:46:46: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür ON/ZU 4113 09.08.2022 23:46:46: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts (80)4114 09.08.2022 23:46:47: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 4115 09.08.2022 23:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4116 09.08.2022 23:49:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4117 09.08.2022 23:57:00: Zeitplan: AUS LED Wohnzimmer 4118 09.08.2022 23:57:00: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster OFF/AUF 4119 09.08.2022 23:57:02: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster OFF/AUF 4120 09.08.2022 23:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4121 10.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.628 Tagesmenge: 346 l 4122 10.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 4123 10.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64252.6 Tagesmenge: 13.2 KWh 4124 10.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 4125 10.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Wasserzähler: 153.6285 4126 10.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Gaszähler: 12798.29 4127 10.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Stromzähler: 64252.62 4128 10.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Tauchpumpenschaltungen: 0 4129 10.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Störungsanzahl Gastherme: 0 4130 10.08.2022 00:00:00: Neuberechnung: Sonnenaufgang: 0528 4131 10.08.2022 00:00:00: Neuberechnung: Sonnenuntergang: 2101 4132 10.08.2022 00:00:01: Saved_Parameter_READ durchlaufen. 4133 10.08.2022 00:00:01: ### Lese Parameterfile par_neu.txt >> Aktion OK 4134 10.08.2022 00:01:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4135 10.08.2022 00:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4136 10.08.2022 00:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4137 10.08.2022 00:13:25: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 4138 10.08.2022 00:15:19: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4139 10.08.2022 00:18:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4140 10.08.2022 00:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4141 10.08.2022 00:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4142 10.08.2022 00:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4143 10.08.2022 00:30:03: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster ON/ZU 4144 10.08.2022 00:30:05: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster ON/ZU 4145 10.08.2022 00:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4146 10.08.2022 00:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4147 10.08.2022 00:42:34: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 4148 10.08.2022 00:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4149 10.08.2022 00:46:58: ## 4KW-Stab OFF 46.0 4150 10.08.2022 00:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4151 10.08.2022 00:51:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4152 10.08.2022 00:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15476.wag 4153 10.08.2022 00:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 4154 10.08.2022 00:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4155 10.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.635 Tagesmenge: 6 l 4156 10.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 4157 10.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64253.2 Tagesmenge: 0.4 KWh 4158 10.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 4159 10.08.2022 01:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4160 10.08.2022 01:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4161 10.08.2022 01:10:00: ## Zirkulation Planzeit OFF. 4162 10.08.2022 01:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4163 10.08.2022 01:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4164 10.08.2022 01:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4165 10.08.2022 01:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4166 10.08.2022 01:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4167 10.08.2022 01:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4168 10.08.2022 01:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4169 10.08.2022 01:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4170 10.08.2022 01:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4171 10.08.2022 01:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4172 10.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.637 Tagesmenge: 8 l 4173 10.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 4174 10.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64253.3 Tagesmenge: 0.5 KWh 4175 10.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 4176 10.08.2022 02:00:00: Zeitplan: EIN LED Nachtlicht Giebel 4177 10.08.2022 02:00:00: >>SENDEN: LED Giebelseite ON/ZU 4178 10.08.2022 02:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4179 10.08.2022 02:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4180 10.08.2022 02:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4181 10.08.2022 02:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4182 10.08.2022 02:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4183 10.08.2022 02:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4184 10.08.2022 02:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4185 10.08.2022 02:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4186 10.08.2022 02:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4187 10.08.2022 02:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4188 10.08.2022 02:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4189 10.08.2022 02:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4190 10.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.637 Tagesmenge: 8 l 4191 10.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 4192 10.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64253.4 Tagesmenge: 0.6 KWh 4193 10.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 4194 10.08.2022 03:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4195 10.08.2022 03:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4196 10.08.2022 03:10:00: Boilerpumpe Sommerbetrieb ON. 4197 10.08.2022 03:12:00: Boilerpumpe Sommerbetrieb OFF 4198 10.08.2022 03:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4199 10.08.2022 03:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4200 10.08.2022 03:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4201 10.08.2022 03:24:51: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 4202 10.08.2022 03:24:54: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 4203 10.08.2022 03:26:59: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 4204 10.08.2022 03:27:01: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 4205 10.08.2022 03:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4206 10.08.2022 03:29:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4207 10.08.2022 03:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4208 10.08.2022 03:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4209 10.08.2022 03:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4210 10.08.2022 03:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4211 10.08.2022 03:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4212 10.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.641 Tagesmenge: 12 l 4213 10.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 4214 10.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64253.5 Tagesmenge: 0.7 KWh 4215 10.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 4216 10.08.2022 04:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4217 10.08.2022 04:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4218 10.08.2022 04:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4219 10.08.2022 04:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4220 10.08.2022 04:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4221 10.08.2022 04:25:41: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 4222 10.08.2022 04:26:37: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 4223 10.08.2022 04:26:40: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 4224 10.08.2022 04:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4225 10.08.2022 04:29:25: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 4226 10.08.2022 04:29:27: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 4227 10.08.2022 04:30:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4228 10.08.2022 04:30:15: ## 4KW-Stab OFF 46.0 4229 10.08.2022 04:31:10: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 4230 10.08.2022 04:31:13: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 4231 10.08.2022 04:33:18: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 4232 10.08.2022 04:33:20: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 4233 10.08.2022 04:34:42: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 4234 10.08.2022 04:34:45: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 4235 10.08.2022 04:35:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4236 10.08.2022 04:36:46: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 4237 10.08.2022 04:36:49: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 4238 10.08.2022 04:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4239 10.08.2022 04:38:28: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 4240 10.08.2022 04:38:31: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 4241 10.08.2022 04:40:32: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 4242 10.08.2022 04:40:35: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 4243 10.08.2022 04:41:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4244 10.08.2022 04:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4245 10.08.2022 04:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4246 10.08.2022 04:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4247 10.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.641 Tagesmenge: 12 l 4248 10.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 4249 10.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64254.0 Tagesmenge: 1.2 KWh 4250 10.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 4251 10.08.2022 05:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4252 10.08.2022 05:07:17: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter betätigt, Roll. Aufw. / Lam4253 10.08.2022 05:07:17: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter losgelassen (0) 4254 10.08.2022 05:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4255 10.08.2022 05:08:32: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 4256 10.08.2022 05:12:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4257 10.08.2022 05:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4258 10.08.2022 05:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4259 10.08.2022 05:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4260 10.08.2022 05:30:00: Zeitplan: AUS LED Nachtlicht Giebel 4261 10.08.2022 05:30:00: >>SENDEN: LED Giebelseite OFF/AUF 4262 10.08.2022 05:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4263 10.08.2022 05:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4264 10.08.2022 05:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4265 10.08.2022 05:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4266 10.08.2022 05:51:00: ## Zirkulation Planzeit ON 4267 10.08.2022 05:51:00: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 27.0 4268 10.08.2022 05:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4269 10.08.2022 05:53:17: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4270 10.08.2022 05:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4271 10.08.2022 05:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4272 10.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.643 Tagesmenge: 14 l 4273 10.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 4274 10.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64254.1 Tagesmenge: 1.3 KWh 4275 10.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 4276 10.08.2022 06:00:00: Geblaese Gaestezimmer OFF 4277 10.08.2022 06:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4278 10.08.2022 06:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4279 10.08.2022 06:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4280 10.08.2022 06:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4281 10.08.2022 06:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4282 10.08.2022 06:26:11: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 4283 10.08.2022 06:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4284 10.08.2022 06:28:03: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4285 10.08.2022 06:31:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4286 10.08.2022 06:32:09: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 4287 10.08.2022 06:37:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4288 10.08.2022 06:37:23: ## 4KW-Stab OFF 46.0 4289 10.08.2022 06:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4290 10.08.2022 06:42:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4291 10.08.2022 06:44:23: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 4292 10.08.2022 06:45:05: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter betätigt, Lampe OFF (112) 4293 10.08.2022 06:45:37: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)4294 10.08.2022 06:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4295 10.08.2022 06:49:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4296 10.08.2022 06:50:02: Taster FS-Zimmer "I" gedrückt (Hand-Öffnen Rolladen) 4297 10.08.2022 06:50:56: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 4298 10.08.2022 06:55:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4299 10.08.2022 06:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15477.wag 4300 10.08.2022 06:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 4301 10.08.2022 06:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4302 10.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.664 Tagesmenge: 35 l 4303 10.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 4304 10.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64254.7 Tagesmenge: 1.8 KWh 4305 10.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 4306 10.08.2022 07:00:00: Zeitplan: AUF Eltako_1 Küche 4307 10.08.2022 07:00:00: >>SENDEN: Rolladen Küche OFF/AUF 4308 10.08.2022 07:00:00: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 4309 10.08.2022 07:00:01: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 4310 10.08.2022 07:01:46: >>SENDEN: Rolladen Küche OFF/AUF 4311 10.08.2022 07:01:46: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 4312 10.08.2022 07:01:47: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 4313 10.08.2022 07:02:00: Zeitplan: AUF Eltako_2 Dusche 4314 10.08.2022 07:02:00: >>SENDEN: Rolladen Dusche OFF/AUF 4315 10.08.2022 07:02:00: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 4316 10.08.2022 07:02:48: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 4317 10.08.2022 07:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4318 10.08.2022 07:03:46: >>SENDEN: Rolladen Dusche OFF/AUF 4319 10.08.2022 07:03:47: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 4320 10.08.2022 07:04:34: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 4321 10.08.2022 07:05:00: Zeitplan: AUF Thermokon_3 Terrassentür 4322 10.08.2022 07:05:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür OFF/AUF 4323 10.08.2022 07:05:00: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts (1124324 10.08.2022 07:05:01: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 4325 10.08.2022 07:06:46: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür OFF/AUF 4326 10.08.2022 07:06:46: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts (1124327 10.08.2022 07:06:47: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 4328 10.08.2022 07:07:00: Zeitplan: AUF Therm._4 Terrassen-Fenst. 4329 10.08.2022 07:07:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster OFF/AUF 4330 10.08.2022 07:07:00: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts 4331 10.08.2022 07:07:01: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 4332 10.08.2022 07:08:00: Zeitplan: AUF Eltako_7 FS-Zi. 4333 10.08.2022 07:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4334 10.08.2022 07:08:00: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. OFF/AUF 4335 10.08.2022 07:08:00: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 4336 10.08.2022 07:08:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4337 10.08.2022 07:08:46: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster OFF/AUF 4338 10.08.2022 07:08:46: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts 4339 10.08.2022 07:08:47: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 4340 10.08.2022 07:08:54: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 4341 10.08.2022 07:09:00: Zeitplan: AUF Eltako_8 Schlafzi./Toil. 4342 10.08.2022 07:09:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 4343 10.08.2022 07:09:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 4344 10.08.2022 07:09:46: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. OFF/AUF 4345 10.08.2022 07:09:47: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 4346 10.08.2022 07:10:14: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)4347 10.08.2022 07:10:41: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 4348 10.08.2022 07:10:46: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 4349 10.08.2022 07:10:47: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 4350 10.08.2022 07:11:00: Zeitplan: AUF Dig.I/O Garage_Roll. 4351 10.08.2022 07:11:00: >>SENDEN: Rolladen Garage OFF/AUF 4352 10.08.2022 07:12:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)4353 10.08.2022 07:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4354 10.08.2022 07:15:06: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 4355 10.08.2022 07:16:16: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4356 10.08.2022 07:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4357 10.08.2022 07:20:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4358 10.08.2022 07:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4359 10.08.2022 07:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4360 10.08.2022 07:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4361 10.08.2022 07:40:08: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 4362 10.08.2022 07:40:25: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 4363 10.08.2022 07:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4364 10.08.2022 07:43:41: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 4365 10.08.2022 07:45:28: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4366 10.08.2022 07:48:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4367 10.08.2022 07:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4368 10.08.2022 07:51:24: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 4369 10.08.2022 07:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4370 10.08.2022 07:56:11: ## 4KW-Stab OFF 46.0 4371 10.08.2022 07:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4372 10.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.666 Tagesmenge: 37 l 4373 10.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 4374 10.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64255.2 Tagesmenge: 2.2 KWh 4375 10.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 4376 10.08.2022 08:01:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4377 10.08.2022 08:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4378 10.08.2022 08:10:02: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG ON, Temp. Mitte: 585 4379 10.08.2022 08:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4380 10.08.2022 08:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4381 10.08.2022 08:18:55: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 4382 10.08.2022 08:19:25: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG OFF, Temp. Mitte: 621 4383 10.08.2022 08:20:37: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4384 10.08.2022 08:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4385 10.08.2022 08:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4386 10.08.2022 08:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4387 10.08.2022 08:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4388 10.08.2022 08:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4389 10.08.2022 08:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4390 10.08.2022 08:52:29: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 4391 10.08.2022 08:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4392 10.08.2022 08:57:04: ## 4KW-Stab OFF 46.0 4393 10.08.2022 08:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4394 10.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.679 Tagesmenge: 50 l 4395 10.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 4396 10.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64257.0 Tagesmenge: 3.7 KWh 4397 10.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 4398 10.08.2022 09:02:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4399 10.08.2022 09:05:37: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 4400 10.08.2022 09:06:41: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4401 10.08.2022 09:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4402 10.08.2022 09:10:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4403 10.08.2022 09:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4404 10.08.2022 09:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4405 10.08.2022 09:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4406 10.08.2022 09:32:55: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 4407 10.08.2022 09:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4408 10.08.2022 09:34:08: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4409 10.08.2022 09:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4410 10.08.2022 09:39:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4411 10.08.2022 09:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4412 10.08.2022 09:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4413 10.08.2022 09:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4414 10.08.2022 09:59:45: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 4415 10.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.684 Tagesmenge: 55 l 4416 10.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 4417 10.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64257.2 Tagesmenge: 3.9 KWh 4418 10.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 4419 10.08.2022 10:00:00: Zeitplan: ZU Eltako_8 Schlafzi./Toil. Sonne 4420 10.08.2022 10:00:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 4421 10.08.2022 10:00:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 4422 10.08.2022 10:00:16: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 4423 10.08.2022 10:00:17: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 4424 10.08.2022 10:00:54: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4425 10.08.2022 10:01:00: Zeitplan: ZU Dig.I/O Boden_Roll. 4426 10.08.2022 10:01:00: >>SENDEN: Rolladen Boden ON/ZU 4427 10.08.2022 10:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4428 10.08.2022 10:06:29: Schließen Rollläden Schlafzi. wegen Sonnen einstrahlung. 4429 10.08.2022 10:06:29: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 4430 10.08.2022 10:06:29: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 4431 10.08.2022 10:06:36: Schließen Rolladen FS-Zi. ( Sonneneinstrahlung) . 4432 10.08.2022 10:06:36: Schließen Rolladen Garage ( Sonneneinstrahlung) . 4433 10.08.2022 10:06:36: Schließen Boden ( Sonneneinstrahlung) . 4434 10.08.2022 10:06:36: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. ON/ZU 4435 10.08.2022 10:06:36: >>SENDEN: Rolladen Garage ON/ZU 4436 10.08.2022 10:06:36: >>SENDEN: Rolladen Boden ON/ZU 4437 10.08.2022 10:06:37: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 4438 10.08.2022 10:07:31: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 4439 10.08.2022 10:07:43: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)4440 10.08.2022 10:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4441 10.08.2022 10:10:59: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 4442 10.08.2022 10:11:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4443 10.08.2022 10:15:57: ## 4KW-Stab OFF 46.0 4444 10.08.2022 10:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4445 10.08.2022 10:20:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4446 10.08.2022 10:24:39: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 4447 10.08.2022 10:25:12: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4448 10.08.2022 10:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4449 10.08.2022 10:29:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4450 10.08.2022 10:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4451 10.08.2022 10:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4452 10.08.2022 10:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4453 10.08.2022 10:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4454 10.08.2022 10:55:11: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 4455 10.08.2022 10:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4456 10.08.2022 10:59:48: ## 4KW-Stab OFF 46.0 4457 10.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.694 Tagesmenge: 65 l 4458 10.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 4459 10.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64258.1 Tagesmenge: 4.7 KWh 4460 10.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 4461 10.08.2022 11:00:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4462 10.08.2022 11:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4463 10.08.2022 11:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4464 10.08.2022 11:13:09: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 4465 10.08.2022 11:13:59: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4466 10.08.2022 11:18:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4467 10.08.2022 11:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4468 10.08.2022 11:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4469 10.08.2022 11:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4470 10.08.2022 11:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4471 10.08.2022 11:34:39: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 4472 10.08.2022 11:35:59: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4473 10.08.2022 11:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4474 10.08.2022 11:39:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4475 10.08.2022 11:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4476 10.08.2022 11:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4477 10.08.2022 11:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4478 10.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.695 Tagesmenge: 66 l 4479 10.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 4480 10.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64258.2 Tagesmenge: 4.8 KWh 4481 10.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 4482 10.08.2022 12:01:59: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 4483 10.08.2022 12:02:25: Taster Dusche "I" gedrückt (Hand-Öffnen Rolladen) 4484 10.08.2022 12:02:26: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 4485 10.08.2022 12:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4486 10.08.2022 12:03:04: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4487 10.08.2022 12:03:13: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 4488 10.08.2022 12:07:35: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 4489 10.08.2022 12:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4490 10.08.2022 12:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4491 10.08.2022 12:12:05: ## 4KW-Stab OFF 46.0 4492 10.08.2022 12:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4493 10.08.2022 12:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4494 10.08.2022 12:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4495 10.08.2022 12:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4496 10.08.2022 12:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4497 10.08.2022 12:33:44: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 4498 10.08.2022 12:34:53: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4499 10.08.2022 12:38:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4500 10.08.2022 12:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4501 10.08.2022 12:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4502 10.08.2022 12:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4503 10.08.2022 12:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4504 10.08.2022 12:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15478.wag 4505 10.08.2022 12:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 4506 10.08.2022 12:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4507 10.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.711 Tagesmenge: 82 l 4508 10.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 4509 10.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64258.7 Tagesmenge: 5.2 KWh 4510 10.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 4511 10.08.2022 13:02:48: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 4512 10.08.2022 13:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4513 10.08.2022 13:03:21: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4514 10.08.2022 13:03:55: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 4515 10.08.2022 13:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4516 10.08.2022 13:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4517 10.08.2022 13:10:06: ## 4KW-Stab OFF 46.0 4518 10.08.2022 13:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4519 10.08.2022 13:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4520 10.08.2022 13:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4521 10.08.2022 13:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4522 10.08.2022 13:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4523 10.08.2022 13:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4524 10.08.2022 13:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4525 10.08.2022 13:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4526 10.08.2022 13:48:06: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 4527 10.08.2022 13:50:00: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4528 10.08.2022 13:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4529 10.08.2022 13:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4530 10.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.717 Tagesmenge: 88 l 4531 10.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 4532 10.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64259.4 Tagesmenge: 5.8 KWh 4533 10.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 4534 10.08.2022 14:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4535 10.08.2022 14:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4536 10.08.2022 14:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4537 10.08.2022 14:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4538 10.08.2022 14:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4539 10.08.2022 14:27:30: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 4540 10.08.2022 14:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4541 10.08.2022 14:29:23: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4542 10.08.2022 14:30:33: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 4543 10.08.2022 14:32:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4544 10.08.2022 14:35:29: ## 4KW-Stab OFF 46.0 4545 10.08.2022 14:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4546 10.08.2022 14:40:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4547 10.08.2022 14:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4548 10.08.2022 14:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4549 10.08.2022 14:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4550 10.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.723 Tagesmenge: 94 l 4551 10.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 4552 10.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64260.0 Tagesmenge: 6.3 KWh 4553 10.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 4554 10.08.2022 15:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4555 10.08.2022 15:06:04: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 4556 10.08.2022 15:07:56: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4557 10.08.2022 15:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4558 10.08.2022 15:11:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4559 10.08.2022 15:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4560 10.08.2022 15:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4561 10.08.2022 15:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4562 10.08.2022 15:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4563 10.08.2022 15:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4564 10.08.2022 15:42:47: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 4565 10.08.2022 15:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4566 10.08.2022 15:44:41: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4567 10.08.2022 15:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4568 10.08.2022 15:49:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4569 10.08.2022 15:54:29: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 4570 10.08.2022 15:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4571 10.08.2022 15:58:49: ## 4KW-Stab OFF 46.0 4572 10.08.2022 15:59:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4573 10.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.725 Tagesmenge: 96 l 4574 10.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 4575 10.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64260.5 Tagesmenge: 6.7 KWh 4576 10.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 4577 10.08.2022 16:04:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4578 10.08.2022 16:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4579 10.08.2022 16:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4580 10.08.2022 16:14:55: >>SENDEN: Rolladen Boden OFF/AUF 4581 10.08.2022 16:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4582 10.08.2022 16:19:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4583 10.08.2022 16:19:30: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 4584 10.08.2022 16:21:09: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4585 10.08.2022 16:24:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4586 10.08.2022 16:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4587 10.08.2022 16:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4588 10.08.2022 16:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4589 10.08.2022 16:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4590 10.08.2022 16:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4591 10.08.2022 16:52:29: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 4592 10.08.2022 16:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4593 10.08.2022 16:54:11: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4594 10.08.2022 16:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4595 10.08.2022 16:59:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4596 10.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.740 Tagesmenge: 111 l 4597 10.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 4598 10.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64260.8 Tagesmenge: 6.9 KWh 4599 10.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 4600 10.08.2022 17:00:00: Zeitplan: AUF Eltako_8 Schlafzi./Toil. Sonne 4601 10.08.2022 17:00:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 4602 10.08.2022 17:00:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 4603 10.08.2022 17:01:13: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)4604 10.08.2022 17:01:46: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 4605 10.08.2022 17:01:47: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 4606 10.08.2022 17:03:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)4607 10.08.2022 17:04:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4608 10.08.2022 17:07:25: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 4609 10.08.2022 17:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4610 10.08.2022 17:11:43: ## 4KW-Stab OFF 46.0 4611 10.08.2022 17:12:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4612 10.08.2022 17:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4613 10.08.2022 17:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4614 10.08.2022 17:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4615 10.08.2022 17:28:02: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 4616 10.08.2022 17:29:54: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4617 10.08.2022 17:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4618 10.08.2022 17:35:00: Öffnen Rolladen Schlafzi. ( Sonneneinstrahlung) . 4619 10.08.2022 17:35:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 4620 10.08.2022 17:35:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 4621 10.08.2022 17:35:27: Öffnen Rolladen FS-Zi. ( Sonneneinstrahlung) . 4622 10.08.2022 17:35:27: Öffnen Rolladen Garage ( Sonneneinstrahlung) . 4623 10.08.2022 17:35:27: Öffnen Rolladen Boden. ( Sonneneinstrahlung) . 4624 10.08.2022 17:35:27: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. OFF/AUF 4625 10.08.2022 17:35:27: >>SENDEN: Rolladen Garage OFF/AUF 4626 10.08.2022 17:35:27: >>SENDEN: Rolladen Boden OFF/AUF 4627 10.08.2022 17:35:28: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 4628 10.08.2022 17:35:31: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 4629 10.08.2022 17:35:32: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 4630 10.08.2022 17:36:22: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 4631 10.08.2022 17:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4632 10.08.2022 17:39:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4633 10.08.2022 17:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4634 10.08.2022 17:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4635 10.08.2022 17:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4636 10.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.743 Tagesmenge: 114 l 4637 10.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 4638 10.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64261.4 Tagesmenge: 7.5 KWh 4639 10.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 4640 10.08.2022 18:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4641 10.08.2022 18:07:00: Zeitplan: AUF Dig.I/O Boden_Roll. 4642 10.08.2022 18:07:00: >>SENDEN: Rolladen Boden OFF/AUF 4643 10.08.2022 18:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4644 10.08.2022 18:09:30: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 4645 10.08.2022 18:11:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4646 10.08.2022 18:11:27: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4647 10.08.2022 18:16:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4648 10.08.2022 18:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4649 10.08.2022 18:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4650 10.08.2022 18:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4651 10.08.2022 18:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4652 10.08.2022 18:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4653 10.08.2022 18:38:54: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 4654 10.08.2022 18:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4655 10.08.2022 18:43:28: ## 4KW-Stab OFF 46.0 4656 10.08.2022 18:48:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4657 10.08.2022 18:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4658 10.08.2022 18:49:52: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 4659 10.08.2022 18:51:24: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4660 10.08.2022 18:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4661 10.08.2022 18:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15479.wag 4662 10.08.2022 18:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 4663 10.08.2022 18:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4664 10.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.756 Tagesmenge: 127 l 4665 10.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 4666 10.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64261.9 Tagesmenge: 7.9 KWh 4667 10.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 4668 10.08.2022 19:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4669 10.08.2022 19:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4670 10.08.2022 19:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4671 10.08.2022 19:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4672 10.08.2022 19:21:22: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 4673 10.08.2022 19:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4674 10.08.2022 19:23:14: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4675 10.08.2022 19:28:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4676 10.08.2022 19:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4677 10.08.2022 19:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4678 10.08.2022 19:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4679 10.08.2022 19:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4680 10.08.2022 19:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4681 10.08.2022 19:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4682 10.08.2022 19:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4683 10.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.769 Tagesmenge: 140 l 4684 10.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 4685 10.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64262.0 Tagesmenge: 8.0 KWh 4686 10.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 4687 10.08.2022 20:02:50: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 4688 10.08.2022 20:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4689 10.08.2022 20:04:41: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4690 10.08.2022 20:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4691 10.08.2022 20:08:03: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 4692 10.08.2022 20:09:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4693 10.08.2022 20:12:55: ## 4KW-Stab OFF 46.0 4694 10.08.2022 20:17:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4695 10.08.2022 20:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4696 10.08.2022 20:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4697 10.08.2022 20:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4698 10.08.2022 20:30:00: Zeitplan: ZU Dig.I/O Garage_Roll. 4699 10.08.2022 20:30:00: >>SENDEN: Rolladen Garage ON/ZU 4700 10.08.2022 20:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4701 10.08.2022 20:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4702 10.08.2022 20:39:20: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 4703 10.08.2022 20:41:19: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4704 10.08.2022 20:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4705 10.08.2022 20:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4706 10.08.2022 20:51:00: Zeitplan: EIN LED Wohnzimmer 4707 10.08.2022 20:51:00: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster ON/ZU 4708 10.08.2022 20:51:02: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster ON/ZU 4709 10.08.2022 20:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4710 10.08.2022 20:56:00: Zeitplan: ZU Eltako_7 FS-Zi. 4711 10.08.2022 20:56:00: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. ON/ZU 4712 10.08.2022 20:56:00: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 4713 10.08.2022 20:56:54: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 4714 10.08.2022 20:57:00: Zeitplan: ZU Eltako_8 Schlafzi./Toil. 4715 10.08.2022 20:57:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 4716 10.08.2022 20:57:46: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. ON/ZU 4717 10.08.2022 20:57:47: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 4718 10.08.2022 20:58:00: Zeitplan: ZU Eltako_1 Küche 4719 10.08.2022 20:58:00: >>SENDEN: Rolladen Küche ON/ZU 4720 10.08.2022 20:58:00: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 4721 10.08.2022 20:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4722 10.08.2022 20:58:01: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 4723 10.08.2022 20:58:15: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)4724 10.08.2022 20:58:40: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 4725 10.08.2022 20:58:46: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 4726 10.08.2022 20:58:47: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 4727 10.08.2022 20:59:46: >>SENDEN: Rolladen Küche ON/ZU 4728 10.08.2022 20:59:46: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 4729 10.08.2022 20:59:47: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 4730 10.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.773 Tagesmenge: 143 l 4731 10.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 4732 10.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64262.6 Tagesmenge: 8.5 KWh 4733 10.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 4734 10.08.2022 21:00:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4735 10.08.2022 21:00:01: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)4736 10.08.2022 21:01:00: Zeitplan: ZU Eltako_2 Dusche 4737 10.08.2022 21:01:00: >>SENDEN: Rolladen Dusche ON/ZU 4738 10.08.2022 21:01:00: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 4739 10.08.2022 21:01:48: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 4740 10.08.2022 21:02:46: >>SENDEN: Rolladen Dusche ON/ZU 4741 10.08.2022 21:02:47: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 4742 10.08.2022 21:03:34: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 4743 10.08.2022 21:05:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4744 10.08.2022 21:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4745 10.08.2022 21:12:00: Zeitplan: EIN LED Nachtlicht Hof 4746 10.08.2022 21:12:00: >>SENDEN: LED Hofseite ON/ZU 4747 10.08.2022 21:12:03: >>SENDEN: LED Hofseite ON/ZU 4748 10.08.2022 21:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4749 10.08.2022 21:14:03: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 4750 10.08.2022 21:16:00: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4751 10.08.2022 21:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4752 10.08.2022 21:19:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4753 10.08.2022 21:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4754 10.08.2022 21:30:40: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 4755 10.08.2022 21:30:43: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 4756 10.08.2022 21:32:44: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 4757 10.08.2022 21:32:47: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 4758 10.08.2022 21:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4759 10.08.2022 21:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4760 10.08.2022 21:39:19: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 4761 10.08.2022 21:39:21: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 4762 10.08.2022 21:41:34: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 4763 10.08.2022 21:41:37: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 4764 10.08.2022 21:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4765 10.08.2022 21:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4766 10.08.2022 21:51:17: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 4767 10.08.2022 21:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4768 10.08.2022 21:53:17: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4769 10.08.2022 21:55:31: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 4770 10.08.2022 21:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4771 10.08.2022 21:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4772 10.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.776 Tagesmenge: 146 l 4773 10.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 4774 10.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64263.1 Tagesmenge: 8.9 KWh 4775 10.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 4776 10.08.2022 22:00:35: ## 4KW-Stab OFF 46.0 4777 10.08.2022 22:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4778 10.08.2022 22:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4779 10.08.2022 22:10:02: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG ON, Temp. Mitte: 589 4780 10.08.2022 22:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4781 10.08.2022 22:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4782 10.08.2022 22:19:08: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG OFF, Temp. Mitte: 621 4783 10.08.2022 22:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4784 10.08.2022 22:26:58: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 4785 10.08.2022 22:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4786 10.08.2022 22:28:43: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4787 10.08.2022 22:31:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4788 10.08.2022 22:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4789 10.08.2022 22:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4790 10.08.2022 22:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4791 10.08.2022 22:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4792 10.08.2022 22:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4793 10.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.782 Tagesmenge: 152 l 4794 10.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 4795 10.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64264.3 Tagesmenge: 10.0 KWh 4796 10.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 4797 10.08.2022 23:00:00: Zeitplan: AUS LED Nachtlicht Hof 4798 10.08.2022 23:00:00: >>SENDEN: LED Hofseite OFF/AUF 4799 10.08.2022 23:00:03: >>SENDEN: LED Hofseite OFF/AUF 4800 10.08.2022 23:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4801 10.08.2022 23:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4802 10.08.2022 23:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4803 10.08.2022 23:15:59: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 4804 10.08.2022 23:17:52: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4805 10.08.2022 23:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4806 10.08.2022 23:20:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4807 10.08.2022 23:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4808 10.08.2022 23:31:00: Geblaese Gaestezimmer ON. 4809 10.08.2022 23:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4810 10.08.2022 23:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4811 10.08.2022 23:40:00: Zeitplan: ZU Therm._4 Terrassen-Fenst. 4812 10.08.2022 23:40:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster ON/ZU 4813 10.08.2022 23:40:00: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts 4814 10.08.2022 23:40:01: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 4815 10.08.2022 23:40:14: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster ON/ZU 4816 10.08.2022 23:40:14: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts 4817 10.08.2022 23:40:15: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 4818 10.08.2022 23:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4819 10.08.2022 23:45:00: Zeitplan: ZU Thermokon_3 Terrassentür 4820 10.08.2022 23:45:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür ON/ZU 4821 10.08.2022 23:45:00: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts (80)4822 10.08.2022 23:45:01: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 4823 10.08.2022 23:46:46: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür ON/ZU 4824 10.08.2022 23:46:46: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts (80)4825 10.08.2022 23:46:47: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 4826 10.08.2022 23:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4827 10.08.2022 23:49:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4828 10.08.2022 23:57:00: Zeitplan: AUS LED Wohnzimmer 4829 10.08.2022 23:57:00: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster OFF/AUF 4830 10.08.2022 23:57:02: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster OFF/AUF 4831 10.08.2022 23:57:39: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 4832 10.08.2022 23:57:42: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 4833 10.08.2022 23:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4834 10.08.2022 23:59:55: << EMPFANG : Doppeltaster Haustür Front-Schuppen (ID:317306): Schalter betätigt, Lampe4835 10.08.2022 23:59:55: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 4836 10.08.2022 23:59:55: << EMPFANG : Doppeltaster Haustür Front-Schuppen (ID:317306): Schalter losgelassen (0)4837 10.08.2022 23:59:57: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 4838 11.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.782 Tagesmenge: 152 l 4839 11.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 4840 11.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64264.4 Tagesmenge: 10.1 KWh 4841 11.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 4842 11.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Wasserzähler: 153.7815 4843 11.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Gaszähler: 12798.29 4844 11.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Stromzähler: 64264.42 4845 11.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Tauchpumpenschaltungen: 0 4846 11.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Störungsanzahl Gastherme: 0 4847 11.08.2022 00:00:00: Neuberechnung: Sonnenaufgang: 0530 4848 11.08.2022 00:00:00: Neuberechnung: Sonnenuntergang: 2059 4849 11.08.2022 00:00:01: Saved_Parameter_READ durchlaufen. 4850 11.08.2022 00:00:01: ### Lese Parameterfile par_neu.txt >> Aktion OK 4851 11.08.2022 00:01:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4852 11.08.2022 00:01:53: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 4853 11.08.2022 00:03:45: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4854 11.08.2022 00:06:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4855 11.08.2022 00:07:24: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 4856 11.08.2022 00:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4857 11.08.2022 00:12:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4858 11.08.2022 00:12:26: ## 4KW-Stab OFF 46.0 4859 11.08.2022 00:17:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4860 11.08.2022 00:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4861 11.08.2022 00:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4862 11.08.2022 00:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4863 11.08.2022 00:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4864 11.08.2022 00:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4865 11.08.2022 00:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4866 11.08.2022 00:46:04: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 4867 11.08.2022 00:47:55: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4868 11.08.2022 00:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4869 11.08.2022 00:51:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4870 11.08.2022 00:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15480.wag 4871 11.08.2022 00:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 4872 11.08.2022 00:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4873 11.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.782 Tagesmenge: 0 l 4874 11.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 4875 11.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64265.0 Tagesmenge: 0.5 KWh 4876 11.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 4877 11.08.2022 01:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4878 11.08.2022 01:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4879 11.08.2022 01:10:00: ## Zirkulation Planzeit OFF. 4880 11.08.2022 01:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4881 11.08.2022 01:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4882 11.08.2022 01:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4883 11.08.2022 01:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4884 11.08.2022 01:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4885 11.08.2022 01:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4886 11.08.2022 01:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4887 11.08.2022 01:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4888 11.08.2022 01:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4889 11.08.2022 01:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4890 11.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.787 Tagesmenge: 5 l 4891 11.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 4892 11.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64265.1 Tagesmenge: 0.6 KWh 4893 11.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 4894 11.08.2022 02:00:00: Zeitplan: EIN LED Nachtlicht Giebel 4895 11.08.2022 02:00:00: >>SENDEN: LED Giebelseite ON/ZU 4896 11.08.2022 02:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4897 11.08.2022 02:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4898 11.08.2022 02:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4899 11.08.2022 02:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4900 11.08.2022 02:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4901 11.08.2022 02:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4902 11.08.2022 02:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4903 11.08.2022 02:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4904 11.08.2022 02:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4905 11.08.2022 02:46:17: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 4906 11.08.2022 02:46:19: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 4907 11.08.2022 02:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4908 11.08.2022 02:48:26: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 4909 11.08.2022 02:48:28: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 4910 11.08.2022 02:48:44: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 4911 11.08.2022 02:48:47: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 4912 11.08.2022 02:51:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4913 11.08.2022 02:54:55: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 4914 11.08.2022 02:54:57: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 4915 11.08.2022 02:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4916 11.08.2022 02:59:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4917 11.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.792 Tagesmenge: 10 l 4918 11.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 4919 11.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64265.2 Tagesmenge: 0.7 KWh 4920 11.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 4921 11.08.2022 03:04:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4922 11.08.2022 03:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4923 11.08.2022 03:10:00: Boilerpumpe Sommerbetrieb ON. 4924 11.08.2022 03:12:00: Boilerpumpe Sommerbetrieb OFF 4925 11.08.2022 03:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4926 11.08.2022 03:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4927 11.08.2022 03:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4928 11.08.2022 03:24:26: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 4929 11.08.2022 03:24:28: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 4930 11.08.2022 03:26:43: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 4931 11.08.2022 03:26:46: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 4932 11.08.2022 03:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4933 11.08.2022 03:29:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4934 11.08.2022 03:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4935 11.08.2022 03:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4936 11.08.2022 03:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4937 11.08.2022 03:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4938 11.08.2022 03:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4939 11.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.792 Tagesmenge: 10 l 4940 11.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 4941 11.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64265.3 Tagesmenge: 0.8 KWh 4942 11.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 4943 11.08.2022 04:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4944 11.08.2022 04:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4945 11.08.2022 04:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4946 11.08.2022 04:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4947 11.08.2022 04:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4948 11.08.2022 04:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4949 11.08.2022 04:28:56: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 4950 11.08.2022 04:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4951 11.08.2022 04:33:56: ## 4KW-Stab OFF 46.0 4952 11.08.2022 04:38:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4953 11.08.2022 04:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4954 11.08.2022 04:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4955 11.08.2022 04:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4956 11.08.2022 04:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4957 11.08.2022 04:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4958 11.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.792 Tagesmenge: 10 l 4959 11.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 4960 11.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64265.9 Tagesmenge: 1.3 KWh 4961 11.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 4962 11.08.2022 05:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4963 11.08.2022 05:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4964 11.08.2022 05:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4965 11.08.2022 05:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4966 11.08.2022 05:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4967 11.08.2022 05:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4968 11.08.2022 05:30:00: Zeitplan: AUS LED Nachtlicht Giebel 4969 11.08.2022 05:30:00: >>SENDEN: LED Giebelseite OFF/AUF 4970 11.08.2022 05:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4971 11.08.2022 05:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4972 11.08.2022 05:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4973 11.08.2022 05:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4974 11.08.2022 05:51:00: ## Zirkulation Planzeit ON 4975 11.08.2022 05:51:00: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 26.0 4976 11.08.2022 05:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4977 11.08.2022 05:53:19: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4978 11.08.2022 05:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4979 11.08.2022 05:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4980 11.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.792 Tagesmenge: 10 l 4981 11.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 4982 11.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64266.0 Tagesmenge: 1.3 KWh 4983 11.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 4984 11.08.2022 06:00:00: Geblaese Gaestezimmer OFF 4985 11.08.2022 06:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4986 11.08.2022 06:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4987 11.08.2022 06:09:14: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Empf. sonst.Signal: 55 4988 11.08.2022 06:09:15: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter losgelassen (0) 4989 11.08.2022 06:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4990 11.08.2022 06:14:08: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 4991 11.08.2022 06:14:35: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 4992 11.08.2022 06:15:01: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 4993 11.08.2022 06:15:48: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)4994 11.08.2022 06:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4995 11.08.2022 06:19:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 4996 11.08.2022 06:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 4997 11.08.2022 06:31:03: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 4998 11.08.2022 06:32:57: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 4999 11.08.2022 06:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5000 11.08.2022 06:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5001 11.08.2022 06:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5002 11.08.2022 06:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5003 11.08.2022 06:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5004 11.08.2022 06:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15481.wag 5005 11.08.2022 06:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 5006 11.08.2022 06:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5007 11.08.2022 06:58:03: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 5008 11.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.806 Tagesmenge: 24 l 5009 11.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 5010 11.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64266.3 Tagesmenge: 1.6 KWh 5011 11.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 5012 11.08.2022 07:00:00: Zeitplan: AUF Eltako_1 Küche 5013 11.08.2022 07:00:00: >>SENDEN: Rolladen Küche OFF/AUF 5014 11.08.2022 07:00:00: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 5015 11.08.2022 07:00:01: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 5016 11.08.2022 07:01:46: >>SENDEN: Rolladen Küche OFF/AUF 5017 11.08.2022 07:01:46: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 5018 11.08.2022 07:01:47: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 5019 11.08.2022 07:02:00: Zeitplan: AUF Eltako_2 Dusche 5020 11.08.2022 07:02:00: >>SENDEN: Rolladen Dusche OFF/AUF 5021 11.08.2022 07:02:00: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 5022 11.08.2022 07:02:47: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 5023 11.08.2022 07:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5024 11.08.2022 07:03:20: ## 4KW-Stab OFF 46.0 5025 11.08.2022 07:03:46: >>SENDEN: Rolladen Dusche OFF/AUF 5026 11.08.2022 07:03:47: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 5027 11.08.2022 07:04:34: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 5028 11.08.2022 07:05:00: Zeitplan: AUF Thermokon_3 Terrassentür 5029 11.08.2022 07:05:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür OFF/AUF 5030 11.08.2022 07:05:00: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts (1125031 11.08.2022 07:05:01: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 5032 11.08.2022 07:06:46: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür OFF/AUF 5033 11.08.2022 07:06:46: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts (1125034 11.08.2022 07:06:47: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 5035 11.08.2022 07:07:00: Zeitplan: AUF Therm._4 Terrassen-Fenst. 5036 11.08.2022 07:07:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster OFF/AUF 5037 11.08.2022 07:07:00: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts 5038 11.08.2022 07:07:01: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 5039 11.08.2022 07:08:00: Zeitplan: AUF Eltako_7 FS-Zi. 5040 11.08.2022 07:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5041 11.08.2022 07:08:00: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. OFF/AUF 5042 11.08.2022 07:08:00: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 5043 11.08.2022 07:08:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5044 11.08.2022 07:08:46: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster OFF/AUF 5045 11.08.2022 07:08:46: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts 5046 11.08.2022 07:08:47: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 5047 11.08.2022 07:09:00: Zeitplan: AUF Eltako_8 Schlafzi./Toil. 5048 11.08.2022 07:09:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 5049 11.08.2022 07:09:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 5050 11.08.2022 07:09:46: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. OFF/AUF 5051 11.08.2022 07:10:13: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)5052 11.08.2022 07:10:41: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 5053 11.08.2022 07:10:46: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 5054 11.08.2022 07:10:47: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 5055 11.08.2022 07:11:00: Zeitplan: AUF Dig.I/O Garage_Roll. 5056 11.08.2022 07:11:00: >>SENDEN: Rolladen Garage OFF/AUF 5057 11.08.2022 07:12:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)5058 11.08.2022 07:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5059 11.08.2022 07:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5060 11.08.2022 07:19:48: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 5061 11.08.2022 07:21:30: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 5062 11.08.2022 07:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5063 11.08.2022 07:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5064 11.08.2022 07:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5065 11.08.2022 07:37:33: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 5066 11.08.2022 07:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5067 11.08.2022 07:38:20: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 5068 11.08.2022 07:42:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5069 11.08.2022 07:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5070 11.08.2022 07:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5071 11.08.2022 07:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5072 11.08.2022 07:58:29: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 5073 11.08.2022 07:59:32: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 5074 11.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.826 Tagesmenge: 44 l 5075 11.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 5076 11.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64266.7 Tagesmenge: 1.9 KWh 5077 11.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 5078 11.08.2022 08:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5079 11.08.2022 08:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5080 11.08.2022 08:10:02: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG ON, Temp. Mitte: 568 5081 11.08.2022 08:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5082 11.08.2022 08:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5083 11.08.2022 08:20:48: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG OFF, Temp. Mitte: 621 5084 11.08.2022 08:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5085 11.08.2022 08:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5086 11.08.2022 08:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5087 11.08.2022 08:36:06: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 5088 11.08.2022 08:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5089 11.08.2022 08:38:00: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 5090 11.08.2022 08:40:34: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 5091 11.08.2022 08:41:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5092 11.08.2022 08:45:53: ## 4KW-Stab OFF 46.0 5093 11.08.2022 08:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5094 11.08.2022 08:50:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5095 11.08.2022 08:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5096 11.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.837 Tagesmenge: 55 l 5097 11.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 5098 11.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64268.7 Tagesmenge: 3.7 KWh 5099 11.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 5100 11.08.2022 09:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5101 11.08.2022 09:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5102 11.08.2022 09:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5103 11.08.2022 09:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5104 11.08.2022 09:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5105 11.08.2022 09:23:50: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 5106 11.08.2022 09:25:42: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 5107 11.08.2022 09:28:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5108 11.08.2022 09:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5109 11.08.2022 09:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5110 11.08.2022 09:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5111 11.08.2022 09:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5112 11.08.2022 09:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5113 11.08.2022 09:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5114 11.08.2022 09:57:58: Schließen Rollläden Schlafzi. wegen Sonnen einstrahlung. 5115 11.08.2022 09:57:58: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 5116 11.08.2022 09:57:58: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 5117 11.08.2022 09:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5118 11.08.2022 09:58:05: Schließen Rolladen FS-Zi. ( Sonneneinstrahlung) . 5119 11.08.2022 09:58:05: Schließen Rolladen Garage ( Sonneneinstrahlung) . 5120 11.08.2022 09:58:05: Schließen Boden ( Sonneneinstrahlung) . 5121 11.08.2022 09:58:05: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. ON/ZU 5122 11.08.2022 09:58:05: >>SENDEN: Rolladen Garage ON/ZU 5123 11.08.2022 09:58:05: >>SENDEN: Rolladen Boden ON/ZU 5124 11.08.2022 09:58:05: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 5125 11.08.2022 09:59:00: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 5126 11.08.2022 09:59:12: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)5127 11.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.838 Tagesmenge: 56 l 5128 11.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 5129 11.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64269.0 Tagesmenge: 3.9 KWh 5130 11.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 5131 11.08.2022 10:00:00: Zeitplan: ZU Eltako_8 Schlafzi./Toil. Sonne 5132 11.08.2022 10:00:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 5133 11.08.2022 10:00:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 5134 11.08.2022 10:00:16: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 5135 11.08.2022 10:00:17: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 5136 11.08.2022 10:01:00: Zeitplan: ZU Dig.I/O Boden_Roll. 5137 11.08.2022 10:01:00: >>SENDEN: Rolladen Boden ON/ZU 5138 11.08.2022 10:02:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5139 11.08.2022 10:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5140 11.08.2022 10:12:23: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 5141 11.08.2022 10:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5142 11.08.2022 10:14:11: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 5143 11.08.2022 10:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5144 11.08.2022 10:19:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5145 11.08.2022 10:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5146 11.08.2022 10:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5147 11.08.2022 10:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5148 11.08.2022 10:42:13: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG ON, Temp. Mitte: 590 5149 11.08.2022 10:42:14: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 5150 11.08.2022 10:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5151 11.08.2022 10:46:59: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG OFF, Temp. Mitte: 621 5152 11.08.2022 10:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5153 11.08.2022 10:51:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5154 11.08.2022 10:51:46: ## 4KW-Stab OFF 46.0 5155 11.08.2022 10:56:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5156 11.08.2022 10:57:45: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 5157 11.08.2022 10:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5158 11.08.2022 10:59:36: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 5159 11.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.847 Tagesmenge: 65 l 5160 11.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 5161 11.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64270.2 Tagesmenge: 4.9 KWh 5162 11.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 5163 11.08.2022 11:02:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5164 11.08.2022 11:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5165 11.08.2022 11:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5166 11.08.2022 11:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5167 11.08.2022 11:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5168 11.08.2022 11:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5169 11.08.2022 11:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5170 11.08.2022 11:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5171 11.08.2022 11:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5172 11.08.2022 11:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5173 11.08.2022 11:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5174 11.08.2022 11:56:23: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 5175 11.08.2022 11:57:36: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 5176 11.08.2022 11:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5177 11.08.2022 11:59:52: Taster Dusche "I" gedrückt (Hand-Öffnen Rolladen) 5178 11.08.2022 11:59:52: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 5179 11.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.852 Tagesmenge: 70 l 5180 11.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 5181 11.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64270.4 Tagesmenge: 5.1 KWh 5182 11.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 5183 11.08.2022 12:00:05: Taster Dusche "I" gedrückt (Hand-Öffnen Rolladen) 5184 11.08.2022 12:01:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5185 11.08.2022 12:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5186 11.08.2022 12:12:07: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 5187 11.08.2022 12:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5188 11.08.2022 12:17:59: ## 4KW-Stab OFF 46.0 5189 11.08.2022 12:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5190 11.08.2022 12:22:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5191 11.08.2022 12:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5192 11.08.2022 12:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5193 11.08.2022 12:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5194 11.08.2022 12:39:25: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 5195 11.08.2022 12:40:38: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 5196 11.08.2022 12:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5197 11.08.2022 12:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5198 11.08.2022 12:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5199 11.08.2022 12:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15482.wag 5200 11.08.2022 12:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 5201 11.08.2022 12:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5202 11.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.863 Tagesmenge: 81 l 5203 11.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 5204 11.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64271.2 Tagesmenge: 5.7 KWh 5205 11.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 5206 11.08.2022 13:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5207 11.08.2022 13:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5208 11.08.2022 13:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5209 11.08.2022 13:13:25: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 5210 11.08.2022 13:14:59: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 5211 11.08.2022 13:18:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5212 11.08.2022 13:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5213 11.08.2022 13:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5214 11.08.2022 13:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5215 11.08.2022 13:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5216 11.08.2022 13:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5217 11.08.2022 13:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5218 11.08.2022 13:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5219 11.08.2022 13:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5220 11.08.2022 13:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5221 11.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.867 Tagesmenge: 85 l 5222 11.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 5223 11.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64271.2 Tagesmenge: 5.8 KWh 5224 11.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 5225 11.08.2022 14:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5226 11.08.2022 14:03:11: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 5227 11.08.2022 14:05:03: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 5228 11.08.2022 14:05:39: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 5229 11.08.2022 14:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5230 11.08.2022 14:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5231 11.08.2022 14:10:49: ## 4KW-Stab OFF 46.0 5232 11.08.2022 14:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5233 11.08.2022 14:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5234 11.08.2022 14:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5235 11.08.2022 14:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5236 11.08.2022 14:30:07: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 5237 11.08.2022 14:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5238 11.08.2022 14:34:48: ## 4KW-Stab OFF 46.0 5239 11.08.2022 14:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5240 11.08.2022 14:39:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5241 11.08.2022 14:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5242 11.08.2022 14:52:17: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 5243 11.08.2022 14:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5244 11.08.2022 14:53:28: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 5245 11.08.2022 14:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5246 11.08.2022 14:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5247 11.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.878 Tagesmenge: 96 l 5248 11.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 5249 11.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64272.3 Tagesmenge: 6.7 KWh 5250 11.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 5251 11.08.2022 15:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5252 11.08.2022 15:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5253 11.08.2022 15:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5254 11.08.2022 15:13:45: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 5255 11.08.2022 15:14:47: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 5256 11.08.2022 15:18:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5257 11.08.2022 15:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5258 11.08.2022 15:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5259 11.08.2022 15:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5260 11.08.2022 15:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5261 11.08.2022 15:37:24: Taster Dusche "I" gedrückt (Hand-Öffnen Rolladen) 5262 11.08.2022 15:37:57: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 5263 11.08.2022 15:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5264 11.08.2022 15:38:11: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 5265 11.08.2022 15:42:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5266 11.08.2022 15:42:35: ## 4KW-Stab OFF 46.0 5267 11.08.2022 15:45:09: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 5268 11.08.2022 15:46:00: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 5269 11.08.2022 15:47:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5270 11.08.2022 15:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5271 11.08.2022 15:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5272 11.08.2022 15:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5273 11.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.885 Tagesmenge: 103 l 5274 11.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 5275 11.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64272.8 Tagesmenge: 7.1 KWh 5276 11.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 5277 11.08.2022 16:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5278 11.08.2022 16:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5279 11.08.2022 16:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5280 11.08.2022 16:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5281 11.08.2022 16:22:47: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 5282 11.08.2022 16:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5283 11.08.2022 16:23:24: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 5284 11.08.2022 16:28:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5285 11.08.2022 16:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5286 11.08.2022 16:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5287 11.08.2022 16:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5288 11.08.2022 16:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5289 11.08.2022 16:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5290 11.08.2022 16:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5291 11.08.2022 16:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5292 11.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.890 Tagesmenge: 108 l 5293 11.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 5294 11.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64273.0 Tagesmenge: 7.3 KWh 5295 11.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 5296 11.08.2022 17:00:00: Zeitplan: AUF Eltako_8 Schlafzi./Toil. Sonne 5297 11.08.2022 17:00:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 5298 11.08.2022 17:00:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 5299 11.08.2022 17:01:15: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)5300 11.08.2022 17:01:46: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 5301 11.08.2022 17:01:47: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 5302 11.08.2022 17:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5303 11.08.2022 17:03:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)5304 11.08.2022 17:04:46: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 5305 11.08.2022 17:06:02: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 5306 11.08.2022 17:06:39: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 5307 11.08.2022 17:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5308 11.08.2022 17:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5309 11.08.2022 17:10:58: ## 4KW-Stab OFF 46.0 5310 11.08.2022 17:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5311 11.08.2022 17:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5312 11.08.2022 17:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5313 11.08.2022 17:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5314 11.08.2022 17:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5315 11.08.2022 17:35:00: Öffnen Rolladen Schlafzi. ( Sonneneinstrahlung) . 5316 11.08.2022 17:35:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 5317 11.08.2022 17:35:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 5318 11.08.2022 17:35:27: Öffnen Rolladen FS-Zi. ( Sonneneinstrahlung) . 5319 11.08.2022 17:35:27: Öffnen Rolladen Garage ( Sonneneinstrahlung) . 5320 11.08.2022 17:35:27: Öffnen Rolladen Boden. ( Sonneneinstrahlung) . 5321 11.08.2022 17:35:27: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. OFF/AUF 5322 11.08.2022 17:35:27: >>SENDEN: Rolladen Garage OFF/AUF 5323 11.08.2022 17:35:27: >>SENDEN: Rolladen Boden OFF/AUF 5324 11.08.2022 17:35:28: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 5325 11.08.2022 17:35:31: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 5326 11.08.2022 17:35:32: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 5327 11.08.2022 17:36:22: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 5328 11.08.2022 17:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5329 11.08.2022 17:39:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5330 11.08.2022 17:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5331 11.08.2022 17:51:41: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 5332 11.08.2022 17:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5333 11.08.2022 17:53:30: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 5334 11.08.2022 17:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5335 11.08.2022 17:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5336 11.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.893 Tagesmenge: 111 l 5337 11.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 5338 11.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64273.7 Tagesmenge: 7.9 KWh 5339 11.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 5340 11.08.2022 18:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5341 11.08.2022 18:07:00: Zeitplan: AUF Dig.I/O Boden_Roll. 5342 11.08.2022 18:07:00: >>SENDEN: Rolladen Boden OFF/AUF 5343 11.08.2022 18:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5344 11.08.2022 18:11:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5345 11.08.2022 18:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5346 11.08.2022 18:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5347 11.08.2022 18:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5348 11.08.2022 18:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5349 11.08.2022 18:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5350 11.08.2022 18:38:01: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 5351 11.08.2022 18:39:58: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 5352 11.08.2022 18:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5353 11.08.2022 18:44:54: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 5354 11.08.2022 18:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5355 11.08.2022 18:49:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5356 11.08.2022 18:49:41: ## 4KW-Stab OFF 46.0 5357 11.08.2022 18:54:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5358 11.08.2022 18:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15483.wag 5359 11.08.2022 18:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 5360 11.08.2022 18:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5361 11.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.908 Tagesmenge: 126 l 5362 11.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 5363 11.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64274.2 Tagesmenge: 8.4 KWh 5364 11.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 5365 11.08.2022 19:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5366 11.08.2022 19:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5367 11.08.2022 19:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5368 11.08.2022 19:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5369 11.08.2022 19:22:51: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 5370 11.08.2022 19:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5371 11.08.2022 19:24:49: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 5372 11.08.2022 19:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5373 11.08.2022 19:29:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5374 11.08.2022 19:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5375 11.08.2022 19:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5376 11.08.2022 19:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5377 11.08.2022 19:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5378 11.08.2022 19:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5379 11.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.908 Tagesmenge: 126 l 5380 11.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 5381 11.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64274.3 Tagesmenge: 8.4 KWh 5382 11.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 5383 11.08.2022 20:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5384 11.08.2022 20:03:29: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 5385 11.08.2022 20:05:26: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 5386 11.08.2022 20:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5387 11.08.2022 20:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5388 11.08.2022 20:12:57: Markise einfahren. Pulse/7s > Grenzwert: 76.83334 75 5389 11.08.2022 20:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5390 11.08.2022 20:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5391 11.08.2022 20:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5392 11.08.2022 20:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5393 11.08.2022 20:30:00: Zeitplan: ZU Dig.I/O Garage_Roll. 5394 11.08.2022 20:30:00: >>SENDEN: Rolladen Garage ON/ZU 5395 11.08.2022 20:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5396 11.08.2022 20:35:59: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 5397 11.08.2022 20:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5398 11.08.2022 20:40:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5399 11.08.2022 20:40:26: ## 4KW-Stab OFF 46.0 5400 11.08.2022 20:41:46: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 5401 11.08.2022 20:43:42: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 5402 11.08.2022 20:45:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5403 11.08.2022 20:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5404 11.08.2022 20:49:00: Zeitplan: EIN LED Wohnzimmer 5405 11.08.2022 20:49:00: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster ON/ZU 5406 11.08.2022 20:49:02: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster ON/ZU 5407 11.08.2022 20:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5408 11.08.2022 20:54:00: Zeitplan: ZU Eltako_7 FS-Zi. 5409 11.08.2022 20:54:00: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. ON/ZU 5410 11.08.2022 20:54:00: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 5411 11.08.2022 20:54:55: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 5412 11.08.2022 20:55:00: Zeitplan: ZU Eltako_8 Schlafzi./Toil. 5413 11.08.2022 20:55:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 5414 11.08.2022 20:55:46: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. ON/ZU 5415 11.08.2022 20:55:47: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 5416 11.08.2022 20:56:00: Zeitplan: ZU Eltako_1 Küche 5417 11.08.2022 20:56:00: >>SENDEN: Rolladen Küche ON/ZU 5418 11.08.2022 20:56:00: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 5419 11.08.2022 20:56:01: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 5420 11.08.2022 20:56:14: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)5421 11.08.2022 20:56:41: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 5422 11.08.2022 20:56:46: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 5423 11.08.2022 20:56:47: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 5424 11.08.2022 20:57:46: >>SENDEN: Rolladen Küche ON/ZU 5425 11.08.2022 20:57:46: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 5426 11.08.2022 20:57:47: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 5427 11.08.2022 20:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5428 11.08.2022 20:58:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)5429 11.08.2022 20:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5430 11.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.919 Tagesmenge: 136 l 5431 11.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 5432 11.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64274.8 Tagesmenge: 8.9 KWh 5433 11.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 5434 11.08.2022 21:01:00: Zeitplan: ZU Eltako_2 Dusche 5435 11.08.2022 21:01:00: >>SENDEN: Rolladen Dusche ON/ZU 5436 11.08.2022 21:01:00: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 5437 11.08.2022 21:01:48: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 5438 11.08.2022 21:02:46: >>SENDEN: Rolladen Dusche ON/ZU 5439 11.08.2022 21:02:47: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 5440 11.08.2022 21:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5441 11.08.2022 21:03:34: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 5442 11.08.2022 21:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5443 11.08.2022 21:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5444 11.08.2022 21:10:00: Zeitplan: EIN LED Nachtlicht Hof 5445 11.08.2022 21:10:00: >>SENDEN: LED Hofseite ON/ZU 5446 11.08.2022 21:10:03: >>SENDEN: LED Hofseite ON/ZU 5447 11.08.2022 21:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5448 11.08.2022 21:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5449 11.08.2022 21:18:48: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 5450 11.08.2022 21:19:48: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 5451 11.08.2022 21:19:50: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 5452 11.08.2022 21:19:56: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 5453 11.08.2022 21:19:56: Schuppen-LED seitlich ON 5454 11.08.2022 21:19:56: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 5455 11.08.2022 21:19:58: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 5456 11.08.2022 21:20:11: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 5457 11.08.2022 21:20:45: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 5458 11.08.2022 21:20:56: Schuppen-LED seitlich OFF 5459 11.08.2022 21:20:56: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 5460 11.08.2022 21:20:59: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 5461 11.08.2022 21:21:51: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 5462 11.08.2022 21:21:53: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 5463 11.08.2022 21:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5464 11.08.2022 21:26:32: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 5465 11.08.2022 21:26:32: Schuppen-LED seitlich ON 5466 11.08.2022 21:26:32: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 5467 11.08.2022 21:26:35: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 5468 11.08.2022 21:26:42: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 5469 11.08.2022 21:27:30: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 5470 11.08.2022 21:27:47: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 5471 11.08.2022 21:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5472 11.08.2022 21:28:10: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 5473 11.08.2022 21:28:33: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 5474 11.08.2022 21:29:10: Schuppen-LED seitlich OFF 5475 11.08.2022 21:29:10: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 5476 11.08.2022 21:29:13: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 5477 11.08.2022 21:30:32: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 5478 11.08.2022 21:30:32: Schuppen-LED seitlich ON 5479 11.08.2022 21:30:32: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 5480 11.08.2022 21:30:34: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 5481 11.08.2022 21:30:47: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 5482 11.08.2022 21:30:58: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 5483 11.08.2022 21:31:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5484 11.08.2022 21:31:01: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 5485 11.08.2022 21:31:32: Schuppen-LED seitlich OFF 5486 11.08.2022 21:31:32: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 5487 11.08.2022 21:31:34: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 5488 11.08.2022 21:33:02: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 5489 11.08.2022 21:33:04: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 5490 11.08.2022 21:36:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5491 11.08.2022 21:36:27: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 5492 11.08.2022 21:36:30: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 5493 11.08.2022 21:36:32: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 5494 11.08.2022 21:36:32: Schuppen-LED seitlich ON 5495 11.08.2022 21:36:32: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 5496 11.08.2022 21:36:34: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 5497 11.08.2022 21:36:42: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 5498 11.08.2022 21:37:32: Schuppen-LED seitlich OFF 5499 11.08.2022 21:37:32: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 5500 11.08.2022 21:37:34: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 5501 11.08.2022 21:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5502 11.08.2022 21:38:31: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 5503 11.08.2022 21:38:33: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 5504 11.08.2022 21:41:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5505 11.08.2022 21:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5506 11.08.2022 21:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5507 11.08.2022 21:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5508 11.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.936 Tagesmenge: 153 l 5509 11.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 5510 11.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64274.9 Tagesmenge: 9.0 KWh 5511 11.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 5512 11.08.2022 22:00:01: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 5513 11.08.2022 22:02:02: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 5514 11.08.2022 22:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5515 11.08.2022 22:06:43: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 5516 11.08.2022 22:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5517 11.08.2022 22:10:02: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG ON, Temp. Mitte: 588 5518 11.08.2022 22:11:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5519 11.08.2022 22:11:36: ## 4KW-Stab OFF 46.0 5520 11.08.2022 22:16:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5521 11.08.2022 22:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5522 11.08.2022 22:18:57: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG OFF, Temp. Mitte: 621 5523 11.08.2022 22:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5524 11.08.2022 22:26:05: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 5525 11.08.2022 22:26:05: Schuppen-LED seitlich ON 5526 11.08.2022 22:26:05: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 5527 11.08.2022 22:26:08: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 5528 11.08.2022 22:26:15: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 5529 11.08.2022 22:27:05: Schuppen-LED seitlich OFF 5530 11.08.2022 22:27:05: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 5531 11.08.2022 22:27:08: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 5532 11.08.2022 22:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5533 11.08.2022 22:31:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5534 11.08.2022 22:37:26: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 5535 11.08.2022 22:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5536 11.08.2022 22:39:18: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 5537 11.08.2022 22:42:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5538 11.08.2022 22:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5539 11.08.2022 22:52:01: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 5540 11.08.2022 22:52:01: Schuppen-LED seitlich ON 5541 11.08.2022 22:52:02: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 5542 11.08.2022 22:52:04: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 5543 11.08.2022 22:52:13: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 5544 11.08.2022 22:52:15: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 5545 11.08.2022 22:52:19: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 5546 11.08.2022 22:52:26: << EMPFANG : Doppeltaster Haustür Front-Schuppen (ID:317306): Schalter betätigt, Lampe5547 11.08.2022 22:52:26: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 5548 11.08.2022 22:52:28: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 5549 11.08.2022 22:52:29: << EMPFANG : Doppeltaster Haustür Front-Schuppen (ID:317306): Schalter betätigt, Roll5550 11.08.2022 22:52:29: HOF/Garten-LED auf ON. rMODBUS_R1_Binaer_0.1 : FALSE 5551 11.08.2022 22:52:29: HOF/Garten-LED auf ON. ON_HOF : TRUE 5552 11.08.2022 22:52:29: >>SENDEN: Scheinwerferlicht Hof/Garten ON/ZU 5553 11.08.2022 22:52:29: << EMPFANG : Doppeltaster Haustür Front-Schuppen (ID:317306): Schalter losgelassen (0)5554 11.08.2022 22:52:30: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 5555 11.08.2022 22:52:31: >>SENDEN: Scheinwerferlicht Hof/Garten ON/ZU 5556 11.08.2022 22:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5557 11.08.2022 22:53:01: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 5558 11.08.2022 22:53:06: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 5559 11.08.2022 22:53:20: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 5560 11.08.2022 22:53:40: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 5561 11.08.2022 22:53:50: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 5562 11.08.2022 22:53:52: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 5563 11.08.2022 22:54:14: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 5564 11.08.2022 22:54:21: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 5565 11.08.2022 22:54:30: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 5566 11.08.2022 22:54:40: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 5567 11.08.2022 22:54:50: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 5568 11.08.2022 22:55:24: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 5569 11.08.2022 22:55:34: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 5570 11.08.2022 22:56:01: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 5571 11.08.2022 22:56:12: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 5572 11.08.2022 22:56:13: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 5573 11.08.2022 22:56:15: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 5574 11.08.2022 22:56:30: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 5575 11.08.2022 22:56:30: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 5576 11.08.2022 22:56:32: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 5577 11.08.2022 22:56:49: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 5578 11.08.2022 22:57:30: Schuppen-LED seitlich OFF 5579 11.08.2022 22:57:30: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 5580 11.08.2022 22:57:32: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 5581 11.08.2022 22:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5582 11.08.2022 22:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5583 11.08.2022 22:58:51: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 5584 11.08.2022 22:58:53: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 5585 11.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.940 Tagesmenge: 157 l 5586 11.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 5587 11.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64276.4 Tagesmenge: 10.2 KWh 5588 11.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 5589 11.08.2022 23:00:00: Zeitplan: AUS LED Nachtlicht Hof 5590 11.08.2022 23:00:00: >>SENDEN: LED Hofseite OFF/AUF 5591 11.08.2022 23:00:03: >>SENDEN: LED Hofseite OFF/AUF 5592 11.08.2022 23:01:41: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 5593 11.08.2022 23:01:44: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 5594 11.08.2022 23:02:06: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 5595 11.08.2022 23:02:06: Schuppen-LED seitlich ON 5596 11.08.2022 23:02:06: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 5597 11.08.2022 23:02:09: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 5598 11.08.2022 23:02:30: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 5599 11.08.2022 23:02:33: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 5600 11.08.2022 23:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5601 11.08.2022 23:03:00: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 5602 11.08.2022 23:03:33: Schuppen-LED seitlich OFF 5603 11.08.2022 23:03:33: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 5604 11.08.2022 23:03:36: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 5605 11.08.2022 23:03:59: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 5606 11.08.2022 23:04:01: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 5607 11.08.2022 23:05:04: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 5608 11.08.2022 23:05:04: Schuppen-LED seitlich ON 5609 11.08.2022 23:05:04: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 5610 11.08.2022 23:05:06: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 5611 11.08.2022 23:05:27: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 5612 11.08.2022 23:05:52: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 5613 11.08.2022 23:06:08: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 5614 11.08.2022 23:06:16: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 5615 11.08.2022 23:06:26: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 5616 11.08.2022 23:06:28: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 5617 11.08.2022 23:06:40: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 5618 11.08.2022 23:06:44: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 5619 11.08.2022 23:07:10: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 5620 11.08.2022 23:07:11: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 5621 11.08.2022 23:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5622 11.08.2022 23:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5623 11.08.2022 23:08:11: Schuppen-LED seitlich OFF 5624 11.08.2022 23:08:11: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 5625 11.08.2022 23:08:14: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 5626 11.08.2022 23:08:17: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 5627 11.08.2022 23:09:07: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 5628 11.08.2022 23:09:07: Schuppen-LED seitlich ON 5629 11.08.2022 23:09:07: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 5630 11.08.2022 23:09:09: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 5631 11.08.2022 23:09:37: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 5632 11.08.2022 23:10:04: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 5633 11.08.2022 23:10:33: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 5634 11.08.2022 23:10:40: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 5635 11.08.2022 23:11:06: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 5636 11.08.2022 23:11:19: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 5637 11.08.2022 23:12:47: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 5638 11.08.2022 23:12:51: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 5639 11.08.2022 23:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5640 11.08.2022 23:13:08: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 5641 11.08.2022 23:13:10: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 5642 11.08.2022 23:13:10: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 5643 11.08.2022 23:13:25: << EMPFANG : Doppeltaster Haustür Front-Schuppen (ID:317306): Schalter betätigt, Lampe5644 11.08.2022 23:13:26: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 5645 11.08.2022 23:13:26: << EMPFANG : Doppeltaster Haustür Front-Schuppen (ID:317306): Schalter betätigt, Roll.5646 11.08.2022 23:13:26: >>SENDEN: Scheinwerferlicht Hof/Garten OFF/AUF 5647 11.08.2022 23:13:27: << EMPFANG : Doppeltaster Haustür Front-Schuppen (ID:317306): Schalter losgelassen (0)5648 11.08.2022 23:13:28: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 5649 11.08.2022 23:13:29: >>SENDEN: Scheinwerferlicht Hof/Garten OFF/AUF 5650 11.08.2022 23:13:51: Schuppen-LED seitlich OFF 5651 11.08.2022 23:13:51: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 5652 11.08.2022 23:13:53: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 5653 11.08.2022 23:18:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5654 11.08.2022 23:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5655 11.08.2022 23:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5656 11.08.2022 23:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5657 11.08.2022 23:31:00: Geblaese Gaestezimmer ON. 5658 11.08.2022 23:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5659 11.08.2022 23:33:59: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 5660 11.08.2022 23:38:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5661 11.08.2022 23:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5662 11.08.2022 23:38:36: ## 4KW-Stab OFF 46.0 5663 11.08.2022 23:40:00: Zeitplan: ZU Therm._4 Terrassen-Fenst. 5664 11.08.2022 23:40:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster ON/ZU 5665 11.08.2022 23:40:00: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts 5666 11.08.2022 23:40:01: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 5667 11.08.2022 23:40:14: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster ON/ZU 5668 11.08.2022 23:40:14: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts 5669 11.08.2022 23:40:15: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 5670 11.08.2022 23:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5671 11.08.2022 23:45:00: Zeitplan: ZU Thermokon_3 Terrassentür 5672 11.08.2022 23:45:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür ON/ZU 5673 11.08.2022 23:45:00: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts (80)5674 11.08.2022 23:45:01: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 5675 11.08.2022 23:46:46: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür ON/ZU 5676 11.08.2022 23:46:46: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts (80)5677 11.08.2022 23:46:47: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 5678 11.08.2022 23:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5679 11.08.2022 23:49:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5680 11.08.2022 23:51:47: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 5681 11.08.2022 23:51:49: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 5682 11.08.2022 23:56:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5683 11.08.2022 23:57:00: Zeitplan: AUS LED Wohnzimmer 5684 11.08.2022 23:57:00: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster OFF/AUF 5685 11.08.2022 23:57:02: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster OFF/AUF 5686 11.08.2022 23:57:24: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 5687 11.08.2022 23:57:27: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 5688 11.08.2022 23:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5689 12.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.958 Tagesmenge: 175 l 5690 12.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 5691 12.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64277.1 Tagesmenge: 10.9 KWh 5692 12.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 5693 12.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Wasserzähler: 153.9578 5694 12.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Gaszähler: 12798.29 5695 12.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Stromzähler: 64277.13 5696 12.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Tauchpumpenschaltungen: 0 5697 12.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Störungsanzahl Gastherme: 0 5698 12.08.2022 00:00:00: Neuberechnung: Sonnenaufgang: 0532 5699 12.08.2022 00:00:00: Neuberechnung: Sonnenuntergang: 2057 5700 12.08.2022 00:00:01: Saved_Parameter_READ durchlaufen. 5701 12.08.2022 00:00:01: ### Lese Parameterfile par_neu.txt >> Aktion OK 5702 12.08.2022 00:01:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5703 12.08.2022 00:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5704 12.08.2022 00:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5705 12.08.2022 00:13:17: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 5706 12.08.2022 00:15:11: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 5707 12.08.2022 00:18:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5708 12.08.2022 00:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5709 12.08.2022 00:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5710 12.08.2022 00:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5711 12.08.2022 00:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5712 12.08.2022 00:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5713 12.08.2022 00:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5714 12.08.2022 00:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5715 12.08.2022 00:51:04: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 5716 12.08.2022 00:51:04: Schuppen-LED seitlich ON 5717 12.08.2022 00:51:04: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 5718 12.08.2022 00:51:07: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 5719 12.08.2022 00:51:14: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 5720 12.08.2022 00:52:04: Schuppen-LED seitlich OFF 5721 12.08.2022 00:52:04: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 5722 12.08.2022 00:52:07: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 5723 12.08.2022 00:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5724 12.08.2022 00:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15484.wag 5725 12.08.2022 00:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 5726 12.08.2022 00:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5727 12.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.958 Tagesmenge: 0 l 5728 12.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 5729 12.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64277.3 Tagesmenge: 0.1 KWh 5730 12.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 5731 12.08.2022 01:00:16: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 5732 12.08.2022 01:02:09: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 5733 12.08.2022 01:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5734 12.08.2022 01:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5735 12.08.2022 01:10:00: ## Zirkulation Planzeit OFF. 5736 12.08.2022 01:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5737 12.08.2022 01:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5738 12.08.2022 01:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5739 12.08.2022 01:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5740 12.08.2022 01:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5741 12.08.2022 01:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5742 12.08.2022 01:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5743 12.08.2022 01:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5744 12.08.2022 01:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5745 12.08.2022 01:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5746 12.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.958 Tagesmenge: 0 l 5747 12.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 5748 12.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64277.4 Tagesmenge: 0.2 KWh 5749 12.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 5750 12.08.2022 02:00:00: Zeitplan: EIN LED Nachtlicht Giebel 5751 12.08.2022 02:00:00: >>SENDEN: LED Giebelseite ON/ZU 5752 12.08.2022 02:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5753 12.08.2022 02:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5754 12.08.2022 02:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5755 12.08.2022 02:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5756 12.08.2022 02:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5757 12.08.2022 02:26:39: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 5758 12.08.2022 02:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5759 12.08.2022 02:31:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5760 12.08.2022 02:31:22: ## 4KW-Stab OFF 46.0 5761 12.08.2022 02:36:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5762 12.08.2022 02:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5763 12.08.2022 02:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5764 12.08.2022 02:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5765 12.08.2022 02:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5766 12.08.2022 02:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5767 12.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.958 Tagesmenge: 0 l 5768 12.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 5769 12.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64278.1 Tagesmenge: 0.8 KWh 5770 12.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 5771 12.08.2022 03:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5772 12.08.2022 03:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5773 12.08.2022 03:10:00: Boilerpumpe Sommerbetrieb ON. 5774 12.08.2022 03:12:00: Boilerpumpe Sommerbetrieb OFF 5775 12.08.2022 03:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5776 12.08.2022 03:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5777 12.08.2022 03:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5778 12.08.2022 03:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5779 12.08.2022 03:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5780 12.08.2022 03:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5781 12.08.2022 03:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5782 12.08.2022 03:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5783 12.08.2022 03:52:25: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 5784 12.08.2022 03:52:25: Schuppen-LED seitlich ON 5785 12.08.2022 03:52:25: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 5786 12.08.2022 03:52:28: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 5787 12.08.2022 03:52:35: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 5788 12.08.2022 03:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5789 12.08.2022 03:53:25: Schuppen-LED seitlich OFF 5790 12.08.2022 03:53:26: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 5791 12.08.2022 03:53:28: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 5792 12.08.2022 03:54:13: Schuppen-LED seitlich ON 5793 12.08.2022 03:54:13: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 5794 12.08.2022 03:54:15: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 5795 12.08.2022 03:54:27: Schuppen-LED seitlich OFF 5796 12.08.2022 03:54:27: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 5797 12.08.2022 03:54:30: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 5798 12.08.2022 03:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5799 12.08.2022 03:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5800 12.08.2022 03:58:27: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter betätigt, Roll. Aufw. / Lam5801 12.08.2022 03:58:27: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter losgelassen (0) 5802 12.08.2022 03:58:35: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter betätigt, Roll. Aufw. / Lam5803 12.08.2022 03:58:35: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter losgelassen (0) 5804 12.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.960 Tagesmenge: 2 l 5805 12.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 5806 12.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64278.5 Tagesmenge: 1.2 KWh 5807 12.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 5808 12.08.2022 04:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5809 12.08.2022 04:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5810 12.08.2022 04:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5811 12.08.2022 04:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5812 12.08.2022 04:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5813 12.08.2022 04:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5814 12.08.2022 04:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5815 12.08.2022 04:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5816 12.08.2022 04:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5817 12.08.2022 04:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5818 12.08.2022 04:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5819 12.08.2022 04:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5820 12.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.960 Tagesmenge: 2 l 5821 12.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 5822 12.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64278.6 Tagesmenge: 1.2 KWh 5823 12.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 5824 12.08.2022 05:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5825 12.08.2022 05:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5826 12.08.2022 05:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5827 12.08.2022 05:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5828 12.08.2022 05:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5829 12.08.2022 05:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5830 12.08.2022 05:30:00: Zeitplan: AUS LED Nachtlicht Giebel 5831 12.08.2022 05:30:00: >>SENDEN: LED Giebelseite OFF/AUF 5832 12.08.2022 05:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5833 12.08.2022 05:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5834 12.08.2022 05:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5835 12.08.2022 05:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5836 12.08.2022 05:51:00: ## Zirkulation Planzeit ON 5837 12.08.2022 05:51:00: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 27.0 5838 12.08.2022 05:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5839 12.08.2022 05:53:19: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 5840 12.08.2022 05:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5841 12.08.2022 05:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5842 12.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.960 Tagesmenge: 2 l 5843 12.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 5844 12.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64278.7 Tagesmenge: 1.3 KWh 5845 12.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 5846 12.08.2022 06:00:00: Geblaese Gaestezimmer OFF 5847 12.08.2022 06:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5848 12.08.2022 06:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5849 12.08.2022 06:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5850 12.08.2022 06:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5851 12.08.2022 06:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5852 12.08.2022 06:26:10: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 5853 12.08.2022 06:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5854 12.08.2022 06:28:02: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 5855 12.08.2022 06:31:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5856 12.08.2022 06:35:33: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 5857 12.08.2022 06:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5858 12.08.2022 06:40:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5859 12.08.2022 06:41:01: ## 4KW-Stab OFF 46.0 5860 12.08.2022 06:42:25: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 5861 12.08.2022 06:43:28: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter betätigt, Roll. Aufw. / Lam5862 12.08.2022 06:43:29: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter losgelassen (0) 5863 12.08.2022 06:43:32: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter betätigt, Roll.Abw. / Lamp5864 12.08.2022 06:43:33: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter losgelassen (0) 5865 12.08.2022 06:43:36: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter betätigt, Roll.Abw. / Lamp5866 12.08.2022 06:43:36: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter losgelassen (0) 5867 12.08.2022 06:43:38: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter betätigt, Roll.Abw. / Lamp5868 12.08.2022 06:43:38: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter losgelassen (0) 5869 12.08.2022 06:43:38: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)5870 12.08.2022 06:43:40: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter betätigt, Roll. Aufw. / Lam5871 12.08.2022 06:43:40: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter losgelassen (0) 5872 12.08.2022 06:44:45: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter betätigt, Lampe OFF (112) 5873 12.08.2022 06:44:46: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter losgelassen (0) 5874 12.08.2022 06:46:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5875 12.08.2022 06:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5876 12.08.2022 06:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5877 12.08.2022 06:57:08: Taster FS-Zimmer "I" gedrückt (Hand-Öffnen Rolladen) 5878 12.08.2022 06:57:09: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 5879 12.08.2022 06:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15485.wag 5880 12.08.2022 06:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 5881 12.08.2022 06:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5882 12.08.2022 06:58:03: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 5883 12.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.973 Tagesmenge: 15 l 5884 12.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 5885 12.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64279.3 Tagesmenge: 1.8 KWh 5886 12.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 5887 12.08.2022 07:00:00: Zeitplan: AUF Eltako_1 Küche 5888 12.08.2022 07:00:00: >>SENDEN: Rolladen Küche OFF/AUF 5889 12.08.2022 07:00:00: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 5890 12.08.2022 07:00:01: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 5891 12.08.2022 07:01:46: >>SENDEN: Rolladen Küche OFF/AUF 5892 12.08.2022 07:01:46: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 5893 12.08.2022 07:01:47: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 5894 12.08.2022 07:02:00: Zeitplan: AUF Eltako_2 Dusche 5895 12.08.2022 07:02:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5896 12.08.2022 07:02:00: >>SENDEN: Rolladen Dusche OFF/AUF 5897 12.08.2022 07:02:00: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 5898 12.08.2022 07:02:48: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 5899 12.08.2022 07:03:46: >>SENDEN: Rolladen Dusche OFF/AUF 5900 12.08.2022 07:03:47: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 5901 12.08.2022 07:04:34: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 5902 12.08.2022 07:05:00: Zeitplan: AUF Thermokon_3 Terrassentür 5903 12.08.2022 07:05:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür OFF/AUF 5904 12.08.2022 07:05:00: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts (1125905 12.08.2022 07:05:01: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 5906 12.08.2022 07:06:46: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür OFF/AUF 5907 12.08.2022 07:06:46: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts (1125908 12.08.2022 07:06:47: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 5909 12.08.2022 07:07:00: Zeitplan: AUF Therm._4 Terrassen-Fenst. 5910 12.08.2022 07:07:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5911 12.08.2022 07:07:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster OFF/AUF 5912 12.08.2022 07:07:00: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts 5913 12.08.2022 07:07:01: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 5914 12.08.2022 07:08:00: Zeitplan: AUF Eltako_7 FS-Zi. 5915 12.08.2022 07:08:00: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. OFF/AUF 5916 12.08.2022 07:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5917 12.08.2022 07:08:00: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 5918 12.08.2022 07:08:46: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster OFF/AUF 5919 12.08.2022 07:08:46: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts 5920 12.08.2022 07:08:47: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 5921 12.08.2022 07:08:56: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 5922 12.08.2022 07:09:00: Zeitplan: AUF Eltako_8 Schlafzi./Toil. 5923 12.08.2022 07:09:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 5924 12.08.2022 07:09:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 5925 12.08.2022 07:09:46: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. OFF/AUF 5926 12.08.2022 07:09:47: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 5927 12.08.2022 07:10:13: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)5928 12.08.2022 07:10:41: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 5929 12.08.2022 07:10:46: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 5930 12.08.2022 07:10:47: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 5931 12.08.2022 07:11:00: Zeitplan: AUF Dig.I/O Garage_Roll. 5932 12.08.2022 07:11:00: >>SENDEN: Rolladen Garage OFF/AUF 5933 12.08.2022 07:11:59: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)5934 12.08.2022 07:12:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5935 12.08.2022 07:13:37: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 5936 12.08.2022 07:15:09: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 5937 12.08.2022 07:18:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5938 12.08.2022 07:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5939 12.08.2022 07:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5940 12.08.2022 07:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5941 12.08.2022 07:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5942 12.08.2022 07:37:02: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 5943 12.08.2022 07:37:21: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 5944 12.08.2022 07:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5945 12.08.2022 07:42:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5946 12.08.2022 07:44:45: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 5947 12.08.2022 07:45:36: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 5948 12.08.2022 07:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5949 12.08.2022 07:49:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5950 12.08.2022 07:57:54: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 5951 12.08.2022 07:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5952 12.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 153.990 Tagesmenge: 32 l 5953 12.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 5954 12.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64279.6 Tagesmenge: 2.1 KWh 5955 12.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 5956 12.08.2022 08:02:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5957 12.08.2022 08:02:53: ## 4KW-Stab OFF 46.0 5958 12.08.2022 08:07:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5959 12.08.2022 08:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5960 12.08.2022 08:10:02: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG ON, Temp. Mitte: 575 5961 12.08.2022 08:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5962 12.08.2022 08:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5963 12.08.2022 08:20:44: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG OFF, Temp. Mitte: 621 5964 12.08.2022 08:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5965 12.08.2022 08:24:43: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 5966 12.08.2022 08:26:20: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 5967 12.08.2022 08:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5968 12.08.2022 08:29:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5969 12.08.2022 08:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5970 12.08.2022 08:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5971 12.08.2022 08:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5972 12.08.2022 08:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5973 12.08.2022 08:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5974 12.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.009 Tagesmenge: 51 l 5975 12.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 5976 12.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64281.3 Tagesmenge: 3.6 KWh 5977 12.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 5978 12.08.2022 09:00:31: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 5979 12.08.2022 09:01:05: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 5980 12.08.2022 09:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5981 12.08.2022 09:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5982 12.08.2022 09:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5983 12.08.2022 09:14:17: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 5984 12.08.2022 09:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5985 12.08.2022 09:19:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5986 12.08.2022 09:19:26: ## 4KW-Stab OFF 46.0 5987 12.08.2022 09:24:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5988 12.08.2022 09:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5989 12.08.2022 09:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5990 12.08.2022 09:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5991 12.08.2022 09:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5992 12.08.2022 09:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5993 12.08.2022 09:49:07: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 5994 12.08.2022 09:49:43: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 5995 12.08.2022 09:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 5996 12.08.2022 09:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 5997 12.08.2022 09:58:25: ## Schutzbetrieb-Verbot-Start (Grund: Warmwassererz.) 5998 12.08.2022 09:58:25: 3-Wegeventil Thision Heizkreis OFF ! 5999 12.08.2022 09:58:25: 3-Wegeventil Thision Warmwasser ON ! 6000 12.08.2022 09:58:25: GW-Warmwassertemp akt.: 0.0 6001 12.08.2022 09:58:26: 3-Wegeventil Thision Heizkreis ON ! 6002 12.08.2022 09:58:30: 3-Wegeventil Thision Heizkreis OFF ! 6003 12.08.2022 09:59:16: 3-Wegeventil Thision Heizkreis ON ! 6004 12.08.2022 09:59:16: 3-Wegeventil Thision Warmwasser OFF ! 6005 12.08.2022 09:59:17: 3-Wegeventil Thision Warmwasser ON ! 6006 12.08.2022 09:59:17: GW-Warmwassertemp akt.: 0.0 6007 12.08.2022 09:59:24: 3-Wegeventil Thision Warmwasser OFF ! 6008 12.08.2022 09:59:34: STop Warmwasserbereitung, Mindestlaufzeit Therme starten 6009 12.08.2022 09:59:34: THERME HALT: STAT. Schutzbetr. START!! ( Planzeit ON ) 6010 12.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.019 Tagesmenge: 61 l 6011 12.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 6012 12.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64282.0 Tagesmenge: 4.2 KWh 6013 12.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 6014 12.08.2022 10:00:00: Zeitplan: ZU Eltako_8 Schlafzi./Toil. Sonne 6015 12.08.2022 10:00:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 6016 12.08.2022 10:00:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 6017 12.08.2022 10:00:16: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 6018 12.08.2022 10:01:00: Zeitplan: ZU Dig.I/O Boden_Roll. 6019 12.08.2022 10:01:00: >>SENDEN: Rolladen Boden ON/ZU 6020 12.08.2022 10:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6021 12.08.2022 10:07:49: Schließen Rollläden Schlafzi. wegen Sonnen einstrahlung. 6022 12.08.2022 10:07:49: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 6023 12.08.2022 10:07:56: Schließen Rolladen FS-Zi. ( Sonneneinstrahlung) . 6024 12.08.2022 10:07:56: Schließen Rolladen Garage ( Sonneneinstrahlung) . 6025 12.08.2022 10:07:56: Schließen Boden ( Sonneneinstrahlung) . 6026 12.08.2022 10:07:56: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. ON/ZU 6027 12.08.2022 10:07:56: >>SENDEN: Rolladen Garage ON/ZU 6028 12.08.2022 10:07:56: >>SENDEN: Rolladen Boden ON/ZU 6029 12.08.2022 10:07:57: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 6030 12.08.2022 10:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6031 12.08.2022 10:08:52: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 6032 12.08.2022 10:09:02: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)6033 12.08.2022 10:12:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6034 12.08.2022 10:14:09: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG ON, Temp. Mitte: 590 6035 12.08.2022 10:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6036 12.08.2022 10:18:52: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG OFF, Temp. Mitte: 621 6037 12.08.2022 10:19:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6038 12.08.2022 10:21:34: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6039 12.08.2022 10:23:16: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6040 12.08.2022 10:26:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6041 12.08.2022 10:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6042 12.08.2022 10:30:47: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 6043 12.08.2022 10:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6044 12.08.2022 10:35:45: ## 4KW-Stab OFF 46.0 6045 12.08.2022 10:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6046 12.08.2022 10:40:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6047 12.08.2022 10:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6048 12.08.2022 10:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6049 12.08.2022 10:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6050 12.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.031 Tagesmenge: 73 l 6051 12.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 6052 12.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64283.3 Tagesmenge: 5.3 KWh 6053 12.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 6054 12.08.2022 11:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6055 12.08.2022 11:06:58: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6056 12.08.2022 11:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6057 12.08.2022 11:08:31: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6058 12.08.2022 11:11:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6059 12.08.2022 11:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6060 12.08.2022 11:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6061 12.08.2022 11:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6062 12.08.2022 11:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6063 12.08.2022 11:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6064 12.08.2022 11:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6065 12.08.2022 11:44:39: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6066 12.08.2022 11:46:19: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6067 12.08.2022 11:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6068 12.08.2022 11:49:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6069 12.08.2022 11:52:52: Taster Dusche "I" gedrückt (Hand-Öffnen Rolladen) 6070 12.08.2022 11:56:15: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 6071 12.08.2022 11:57:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6072 12.08.2022 11:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6073 12.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.033 Tagesmenge: 75 l 6074 12.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 6075 12.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64283.9 Tagesmenge: 5.7 KWh 6076 12.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 6077 12.08.2022 12:00:53: ## 4KW-Stab OFF 46.0 6078 12.08.2022 12:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6079 12.08.2022 12:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6080 12.08.2022 12:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6081 12.08.2022 12:14:38: Taster Dusche "I" gedrückt (Hand-Öffnen Rolladen) 6082 12.08.2022 12:14:38: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 6083 12.08.2022 12:15:25: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 6084 12.08.2022 12:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6085 12.08.2022 12:19:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6086 12.08.2022 12:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6087 12.08.2022 12:28:02: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6088 12.08.2022 12:29:29: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6089 12.08.2022 12:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6090 12.08.2022 12:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6091 12.08.2022 12:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6092 12.08.2022 12:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6093 12.08.2022 12:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6094 12.08.2022 12:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15486.wag 6095 12.08.2022 12:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 6096 12.08.2022 12:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6097 12.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.045 Tagesmenge: 87 l 6098 12.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 6099 12.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64284.2 Tagesmenge: 6.0 KWh 6100 12.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 6101 12.08.2022 13:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6102 12.08.2022 13:03:12: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6103 12.08.2022 13:04:24: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6104 12.08.2022 13:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6105 12.08.2022 13:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6106 12.08.2022 13:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6107 12.08.2022 13:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6108 12.08.2022 13:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6109 12.08.2022 13:23:02: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 6110 12.08.2022 13:27:07: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6111 12.08.2022 13:27:39: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6112 12.08.2022 13:28:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6113 12.08.2022 13:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6114 12.08.2022 13:29:49: ## 4KW-Stab OFF 46.0 6115 12.08.2022 13:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6116 12.08.2022 13:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6117 12.08.2022 13:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6118 12.08.2022 13:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6119 12.08.2022 13:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6120 12.08.2022 13:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6121 12.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.056 Tagesmenge: 97 l 6122 12.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 6123 12.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64284.9 Tagesmenge: 6.6 KWh 6124 12.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 6125 12.08.2022 14:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6126 12.08.2022 14:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6127 12.08.2022 14:12:30: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6128 12.08.2022 14:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6129 12.08.2022 14:14:22: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6130 12.08.2022 14:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6131 12.08.2022 14:19:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6132 12.08.2022 14:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6133 12.08.2022 14:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6134 12.08.2022 14:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6135 12.08.2022 14:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6136 12.08.2022 14:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6137 12.08.2022 14:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6138 12.08.2022 14:56:14: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6139 12.08.2022 14:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6140 12.08.2022 14:58:04: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6141 12.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.056 Tagesmenge: 97 l 6142 12.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 6143 12.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64285.0 Tagesmenge: 6.7 KWh 6144 12.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 6145 12.08.2022 15:01:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6146 12.08.2022 15:01:10: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 6147 12.08.2022 15:05:58: ## 4KW-Stab OFF 46.0 6148 12.08.2022 15:06:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6149 12.08.2022 15:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6150 12.08.2022 15:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6151 12.08.2022 15:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6152 12.08.2022 15:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6153 12.08.2022 15:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6154 12.08.2022 15:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6155 12.08.2022 15:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6156 12.08.2022 15:42:34: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6157 12.08.2022 15:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6158 12.08.2022 15:44:27: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6159 12.08.2022 15:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6160 12.08.2022 15:49:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6161 12.08.2022 15:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6162 12.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.061 Tagesmenge: 102 l 6163 12.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 6164 12.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64285.6 Tagesmenge: 7.2 KWh 6165 12.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 6166 12.08.2022 16:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6167 12.08.2022 16:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6168 12.08.2022 16:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6169 12.08.2022 16:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6170 12.08.2022 16:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6171 12.08.2022 16:25:13: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6172 12.08.2022 16:27:04: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6173 12.08.2022 16:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6174 12.08.2022 16:30:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6175 12.08.2022 16:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6176 12.08.2022 16:42:18: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 6177 12.08.2022 16:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6178 12.08.2022 16:47:09: ## 4KW-Stab OFF 46.0 6179 12.08.2022 16:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6180 12.08.2022 16:52:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6181 12.08.2022 16:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6182 12.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.068 Tagesmenge: 109 l 6183 12.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 6184 12.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64286.3 Tagesmenge: 7.8 KWh 6185 12.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 6186 12.08.2022 17:00:00: Zeitplan: AUF Eltako_8 Schlafzi./Toil. Sonne 6187 12.08.2022 17:00:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 6188 12.08.2022 17:00:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 6189 12.08.2022 17:01:14: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)6190 12.08.2022 17:01:46: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 6191 12.08.2022 17:01:47: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 6192 12.08.2022 17:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6193 12.08.2022 17:03:01: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)6194 12.08.2022 17:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6195 12.08.2022 17:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6196 12.08.2022 17:10:18: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6197 12.08.2022 17:11:07: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6198 12.08.2022 17:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6199 12.08.2022 17:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6200 12.08.2022 17:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6201 12.08.2022 17:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6202 12.08.2022 17:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6203 12.08.2022 17:35:00: Öffnen Rolladen Schlafzi. ( Sonneneinstrahlung) . 6204 12.08.2022 17:35:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 6205 12.08.2022 17:35:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 6206 12.08.2022 17:35:24: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6207 12.08.2022 17:35:27: Öffnen Rolladen FS-Zi. ( Sonneneinstrahlung) . 6208 12.08.2022 17:35:27: Öffnen Rolladen Garage ( Sonneneinstrahlung) . 6209 12.08.2022 17:35:27: Öffnen Rolladen Boden. ( Sonneneinstrahlung) . 6210 12.08.2022 17:35:27: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. OFF/AUF 6211 12.08.2022 17:35:27: >>SENDEN: Rolladen Garage OFF/AUF 6212 12.08.2022 17:35:27: >>SENDEN: Rolladen Boden OFF/AUF 6213 12.08.2022 17:35:27: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 6214 12.08.2022 17:35:31: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 6215 12.08.2022 17:35:32: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 6216 12.08.2022 17:36:22: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 6217 12.08.2022 17:36:33: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6218 12.08.2022 17:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6219 12.08.2022 17:39:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6220 12.08.2022 17:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6221 12.08.2022 17:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6222 12.08.2022 17:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6223 12.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.075 Tagesmenge: 116 l 6224 12.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 6225 12.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64286.5 Tagesmenge: 8.0 KWh 6226 12.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 6227 12.08.2022 18:02:04: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 6228 12.08.2022 18:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6229 12.08.2022 18:06:25: ## 4KW-Stab OFF 46.0 6230 12.08.2022 18:07:00: Zeitplan: AUF Dig.I/O Boden_Roll. 6231 12.08.2022 18:07:00: >>SENDEN: Rolladen Boden OFF/AUF 6232 12.08.2022 18:07:43: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6233 12.08.2022 18:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6234 12.08.2022 18:09:16: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6235 12.08.2022 18:09:33: Es hat am Tor geklingelt 6236 12.08.2022 18:09:33: 6237 12.08.2022 18:11:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6238 12.08.2022 18:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6239 12.08.2022 18:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6240 12.08.2022 18:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6241 12.08.2022 18:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6242 12.08.2022 18:37:31: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (86243 12.08.2022 18:37:31: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter losgelassen (0) 6244 12.08.2022 18:37:33: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter betätigt, Roll.Abw. / Lamp6245 12.08.2022 18:37:47: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (86246 12.08.2022 18:37:55: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter betätigt, Roll.Abw. / Lamp6247 12.08.2022 18:37:55: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter losgelassen (0) 6248 12.08.2022 18:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6249 12.08.2022 18:42:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6250 12.08.2022 18:45:20: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6251 12.08.2022 18:46:27: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6252 12.08.2022 18:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6253 12.08.2022 18:50:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6254 12.08.2022 18:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15487.wag 6255 12.08.2022 18:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 6256 12.08.2022 18:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6257 12.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.080 Tagesmenge: 121 l 6258 12.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 6259 12.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64287.0 Tagesmenge: 8.4 KWh 6260 12.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 6261 12.08.2022 19:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6262 12.08.2022 19:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6263 12.08.2022 19:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6264 12.08.2022 19:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6265 12.08.2022 19:20:57: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 6266 12.08.2022 19:21:43: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6267 12.08.2022 19:22:18: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6268 12.08.2022 19:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6269 12.08.2022 19:27:34: ## 4KW-Stab OFF 46.0 6270 12.08.2022 19:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6271 12.08.2022 19:32:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6272 12.08.2022 19:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6273 12.08.2022 19:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6274 12.08.2022 19:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6275 12.08.2022 19:52:55: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter betätigt, Roll. Aufw. / Lam6276 12.08.2022 19:52:57: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter betätigt, Lampe OFF (112) 6277 12.08.2022 19:52:57: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter losgelassen (0) 6278 12.08.2022 19:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6279 12.08.2022 19:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6280 12.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.091 Tagesmenge: 132 l 6281 12.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 6282 12.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64287.7 Tagesmenge: 9.0 KWh 6283 12.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 6284 12.08.2022 20:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6285 12.08.2022 20:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6286 12.08.2022 20:08:00: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6287 12.08.2022 20:09:45: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6288 12.08.2022 20:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6289 12.08.2022 20:14:35: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 6290 12.08.2022 20:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6291 12.08.2022 20:19:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6292 12.08.2022 20:20:07: ## 4KW-Stab OFF 46.0 6293 12.08.2022 20:25:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6294 12.08.2022 20:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6295 12.08.2022 20:30:00: Zeitplan: ZU Dig.I/O Garage_Roll. 6296 12.08.2022 20:30:00: >>SENDEN: Rolladen Garage ON/ZU 6297 12.08.2022 20:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6298 12.08.2022 20:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6299 12.08.2022 20:41:59: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6300 12.08.2022 20:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6301 12.08.2022 20:43:30: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6302 12.08.2022 20:47:00: Zeitplan: EIN LED Wohnzimmer 6303 12.08.2022 20:47:00: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster ON/ZU 6304 12.08.2022 20:47:02: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster ON/ZU 6305 12.08.2022 20:48:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6306 12.08.2022 20:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6307 12.08.2022 20:52:00: Zeitplan: ZU Eltako_7 FS-Zi. 6308 12.08.2022 20:52:00: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. ON/ZU 6309 12.08.2022 20:52:00: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 6310 12.08.2022 20:52:54: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 6311 12.08.2022 20:53:00: Zeitplan: ZU Eltako_8 Schlafzi./Toil. 6312 12.08.2022 20:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6313 12.08.2022 20:53:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 6314 12.08.2022 20:53:46: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. ON/ZU 6315 12.08.2022 20:53:47: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 6316 12.08.2022 20:54:00: Zeitplan: ZU Eltako_1 Küche 6317 12.08.2022 20:54:00: >>SENDEN: Rolladen Küche ON/ZU 6318 12.08.2022 20:54:00: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 6319 12.08.2022 20:54:01: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 6320 12.08.2022 20:54:15: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)6321 12.08.2022 20:54:41: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 6322 12.08.2022 20:54:46: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 6323 12.08.2022 20:54:47: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 6324 12.08.2022 20:55:46: >>SENDEN: Rolladen Küche ON/ZU 6325 12.08.2022 20:55:46: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 6326 12.08.2022 20:55:47: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 6327 12.08.2022 20:56:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)6328 12.08.2022 20:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6329 12.08.2022 20:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6330 12.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.101 Tagesmenge: 142 l 6331 12.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 6332 12.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64288.3 Tagesmenge: 9.6 KWh 6333 12.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 6334 12.08.2022 21:01:00: Zeitplan: ZU Eltako_2 Dusche 6335 12.08.2022 21:01:00: >>SENDEN: Rolladen Dusche ON/ZU 6336 12.08.2022 21:01:00: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 6337 12.08.2022 21:01:47: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 6338 12.08.2022 21:02:46: >>SENDEN: Rolladen Dusche ON/ZU 6339 12.08.2022 21:02:47: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 6340 12.08.2022 21:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6341 12.08.2022 21:03:34: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 6342 12.08.2022 21:08:00: Zeitplan: EIN LED Nachtlicht Hof 6343 12.08.2022 21:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6344 12.08.2022 21:08:00: >>SENDEN: LED Hofseite ON/ZU 6345 12.08.2022 21:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6346 12.08.2022 21:08:03: >>SENDEN: LED Hofseite ON/ZU 6347 12.08.2022 21:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6348 12.08.2022 21:16:22: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6349 12.08.2022 21:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6350 12.08.2022 21:18:15: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6351 12.08.2022 21:19:41: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 6352 12.08.2022 21:21:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6353 12.08.2022 21:24:35: ## 4KW-Stab OFF 46.0 6354 12.08.2022 21:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6355 12.08.2022 21:29:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6356 12.08.2022 21:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6357 12.08.2022 21:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6358 12.08.2022 21:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6359 12.08.2022 21:51:11: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6360 12.08.2022 21:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6361 12.08.2022 21:53:06: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6362 12.08.2022 21:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6363 12.08.2022 21:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6364 12.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.103 Tagesmenge: 144 l 6365 12.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 6366 12.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64288.9 Tagesmenge: 10.0 KWh 6367 12.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 6368 12.08.2022 22:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6369 12.08.2022 22:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6370 12.08.2022 22:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6371 12.08.2022 22:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6372 12.08.2022 22:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6373 12.08.2022 22:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6374 12.08.2022 22:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6375 12.08.2022 22:37:24: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6376 12.08.2022 22:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6377 12.08.2022 22:39:25: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6378 12.08.2022 22:42:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6379 12.08.2022 22:42:29: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 6380 12.08.2022 22:47:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6381 12.08.2022 22:47:19: ## 4KW-Stab OFF 46.0 6382 12.08.2022 22:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6383 12.08.2022 22:52:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6384 12.08.2022 22:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6385 12.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.108 Tagesmenge: 149 l 6386 12.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 6387 12.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64289.4 Tagesmenge: 10.5 KWh 6388 12.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 6389 12.08.2022 23:00:00: Zeitplan: AUS LED Nachtlicht Hof 6390 12.08.2022 23:00:00: >>SENDEN: LED Hofseite OFF/AUF 6391 12.08.2022 23:00:03: >>SENDEN: LED Hofseite OFF/AUF 6392 12.08.2022 23:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6393 12.08.2022 23:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6394 12.08.2022 23:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6395 12.08.2022 23:15:01: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6396 12.08.2022 23:17:00: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6397 12.08.2022 23:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6398 12.08.2022 23:20:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6399 12.08.2022 23:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6400 12.08.2022 23:31:00: Geblaese Gaestezimmer ON. 6401 12.08.2022 23:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6402 12.08.2022 23:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6403 12.08.2022 23:40:00: Zeitplan: ZU Therm._4 Terrassen-Fenst. 6404 12.08.2022 23:40:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster ON/ZU 6405 12.08.2022 23:40:00: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts 6406 12.08.2022 23:40:01: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 6407 12.08.2022 23:40:14: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster ON/ZU 6408 12.08.2022 23:40:14: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts 6409 12.08.2022 23:40:15: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 6410 12.08.2022 23:40:50: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 6411 12.08.2022 23:40:53: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 6412 12.08.2022 23:42:54: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 6413 12.08.2022 23:42:57: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 6414 12.08.2022 23:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6415 12.08.2022 23:45:00: Zeitplan: ZU Thermokon_3 Terrassentür 6416 12.08.2022 23:45:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür ON/ZU 6417 12.08.2022 23:45:00: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts (80)6418 12.08.2022 23:45:01: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 6419 12.08.2022 23:46:46: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür ON/ZU 6420 12.08.2022 23:46:46: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts (80)6421 12.08.2022 23:46:47: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 6422 12.08.2022 23:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6423 12.08.2022 23:48:21: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 6424 12.08.2022 23:48:21: Schuppen-LED seitlich ON 6425 12.08.2022 23:48:21: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 6426 12.08.2022 23:48:23: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 6427 12.08.2022 23:48:31: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 6428 12.08.2022 23:49:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6429 12.08.2022 23:49:21: Schuppen-LED seitlich OFF 6430 12.08.2022 23:49:21: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 6431 12.08.2022 23:49:24: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 6432 12.08.2022 23:50:26: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6433 12.08.2022 23:52:20: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6434 12.08.2022 23:54:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6435 12.08.2022 23:57:00: Zeitplan: AUS LED Wohnzimmer 6436 12.08.2022 23:57:00: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster OFF/AUF 6437 12.08.2022 23:57:02: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster OFF/AUF 6438 12.08.2022 23:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6439 13.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.114 Tagesmenge: 155 l 6440 13.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 6441 13.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64289.5 Tagesmenge: 10.6 KWh 6442 13.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 6443 13.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Wasserzähler: 154.1139 6444 13.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Gaszähler: 12798.29 6445 13.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Stromzähler: 64289.52 6446 13.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Tauchpumpenschaltungen: 0 6447 13.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Störungsanzahl Gastherme: 0 6448 13.08.2022 00:00:00: Neuberechnung: Sonnenaufgang: 0534 6449 13.08.2022 00:00:00: Neuberechnung: Sonnenuntergang: 2054 6450 13.08.2022 00:00:01: Saved_Parameter_READ durchlaufen. 6451 13.08.2022 00:00:01: ### Lese Parameterfile par_neu.txt >> Aktion OK 6452 13.08.2022 00:01:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6453 13.08.2022 00:04:45: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 6454 13.08.2022 00:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6455 13.08.2022 00:09:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6456 13.08.2022 00:09:07: ## 4KW-Stab OFF 46.0 6457 13.08.2022 00:14:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6458 13.08.2022 00:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6459 13.08.2022 00:19:27: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 6460 13.08.2022 00:19:29: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 6461 13.08.2022 00:21:14: << EMPFANG : Doppeltaster Haustür Front-Schuppen (ID:317306): Schalter betätigt, Lampe6462 13.08.2022 00:21:14: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 6463 13.08.2022 00:21:14: << EMPFANG : Doppeltaster Haustür Front-Schuppen (ID:317306): Schalter losgelassen (0)6464 13.08.2022 00:21:16: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 6465 13.08.2022 00:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6466 13.08.2022 00:24:01: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6467 13.08.2022 00:25:57: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6468 13.08.2022 00:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6469 13.08.2022 00:29:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6470 13.08.2022 00:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6471 13.08.2022 00:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6472 13.08.2022 00:44:01: Taster FS-Zimmer "I" gedrückt (Hand-Öffnen Rolladen) 6473 13.08.2022 00:44:09: Taster FS-Zimmer "I" gedrückt (Hand-Öffnen Rolladen) 6474 13.08.2022 00:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6475 13.08.2022 00:49:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6476 13.08.2022 00:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15488.wag 6477 13.08.2022 00:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 6478 13.08.2022 00:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6479 13.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.118 Tagesmenge: 4 l 6480 13.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 6481 13.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64290.1 Tagesmenge: 0.4 KWh 6482 13.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 6483 13.08.2022 01:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6484 13.08.2022 01:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6485 13.08.2022 01:08:39: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6486 13.08.2022 01:10:00: ## Zirkulation Planzeit OFF. 6487 13.08.2022 01:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6488 13.08.2022 01:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6489 13.08.2022 01:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6490 13.08.2022 01:23:03: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 6491 13.08.2022 01:27:25: ## 4KW-Stab OFF 46.0 6492 13.08.2022 01:28:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6493 13.08.2022 01:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6494 13.08.2022 01:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6495 13.08.2022 01:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6496 13.08.2022 01:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6497 13.08.2022 01:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6498 13.08.2022 01:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6499 13.08.2022 01:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6500 13.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.118 Tagesmenge: 4 l 6501 13.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 6502 13.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64290.6 Tagesmenge: 0.9 KWh 6503 13.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 6504 13.08.2022 02:00:00: Zeitplan: EIN LED Nachtlicht Giebel 6505 13.08.2022 02:00:00: >>SENDEN: LED Giebelseite ON/ZU 6506 13.08.2022 02:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6507 13.08.2022 02:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6508 13.08.2022 02:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6509 13.08.2022 02:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6510 13.08.2022 02:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6511 13.08.2022 02:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6512 13.08.2022 02:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6513 13.08.2022 02:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6514 13.08.2022 02:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6515 13.08.2022 02:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6516 13.08.2022 02:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6517 13.08.2022 02:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6518 13.08.2022 02:58:32: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 6519 13.08.2022 02:58:34: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 6520 13.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.118 Tagesmenge: 4 l 6521 13.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 6522 13.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64290.8 Tagesmenge: 1.1 KWh 6523 13.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 6524 13.08.2022 03:00:38: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 6525 13.08.2022 03:00:40: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 6526 13.08.2022 03:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6527 13.08.2022 03:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6528 13.08.2022 03:10:00: Boilerpumpe Sommerbetrieb ON. 6529 13.08.2022 03:12:00: Boilerpumpe Sommerbetrieb OFF 6530 13.08.2022 03:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6531 13.08.2022 03:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6532 13.08.2022 03:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6533 13.08.2022 03:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6534 13.08.2022 03:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6535 13.08.2022 03:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6536 13.08.2022 03:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6537 13.08.2022 03:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6538 13.08.2022 03:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6539 13.08.2022 03:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6540 13.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.118 Tagesmenge: 4 l 6541 13.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 6542 13.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64291.2 Tagesmenge: 1.4 KWh 6543 13.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 6544 13.08.2022 04:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6545 13.08.2022 04:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6546 13.08.2022 04:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6547 13.08.2022 04:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6548 13.08.2022 04:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6549 13.08.2022 04:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6550 13.08.2022 04:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6551 13.08.2022 04:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6552 13.08.2022 04:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6553 13.08.2022 04:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6554 13.08.2022 04:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6555 13.08.2022 04:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6556 13.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.118 Tagesmenge: 4 l 6557 13.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.292 Tagesmenge: 0.000 m³ 6558 13.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64291.3 Tagesmenge: 1.5 KWh 6559 13.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 6560 13.08.2022 05:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6561 13.08.2022 05:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6562 13.08.2022 05:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6563 13.08.2022 05:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6564 13.08.2022 05:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6565 13.08.2022 05:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6566 13.08.2022 05:30:00: Zeitplan: AUS LED Nachtlicht Giebel 6567 13.08.2022 05:30:00: >>SENDEN: LED Giebelseite OFF/AUF 6568 13.08.2022 05:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6569 13.08.2022 05:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6570 13.08.2022 05:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6571 13.08.2022 05:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6572 13.08.2022 05:51:00: ## Zirkulation Planzeit ON 6573 13.08.2022 05:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6574 13.08.2022 05:53:29: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6575 13.08.2022 05:56:33: ## Schutzbetrieb-Verbot-Start (Grund: Warmwassererz.) 6576 13.08.2022 05:56:33: 3-Wegeventil Thision Heizkreis OFF ! 6577 13.08.2022 05:56:33: 3-Wegeventil Thision Warmwasser ON ! 6578 13.08.2022 05:56:33: GW-Warmwassertemp akt.: 0.0 6579 13.08.2022 05:56:33: 3-Wegeventil Thision Heizkreis ON ! 6580 13.08.2022 05:56:34: Therme: Wärmeanforderung ON. 6581 13.08.2022 05:56:38: 3-Wegeventil Thision Heizkreis OFF ! 6582 13.08.2022 05:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6583 13.08.2022 05:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6584 13.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.118 Tagesmenge: 4 l 6585 13.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.360 Tagesmenge: 0.070 m³ 6586 13.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64291.4 Tagesmenge: 1.6 KWh 6587 13.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 6588 13.08.2022 06:00:00: Geblaese Gaestezimmer OFF 6589 13.08.2022 06:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6590 13.08.2022 06:03:24: Therme: Wärmeanforderung OFF 6591 13.08.2022 06:07:18: 3-Wegeventil Thision Heizkreis ON ! 6592 13.08.2022 06:07:19: 3-Wegeventil Thision Warmwasser OFF ! 6593 13.08.2022 06:07:19: 3-Wegeventil Thision Warmwasser ON ! 6594 13.08.2022 06:07:19: GW-Warmwassertemp akt.: 0.0 6595 13.08.2022 06:07:26: 3-Wegeventil Thision Warmwasser OFF ! 6596 13.08.2022 06:07:36: STop Warmwasserbereitung, Mindestlaufzeit Therme starten 6597 13.08.2022 06:07:36: THERME HALT: STAT. Schutzbetr. START!! ( Planzeit ON ) 6598 13.08.2022 06:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6599 13.08.2022 06:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6600 13.08.2022 06:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6601 13.08.2022 06:15:10: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6602 13.08.2022 06:17:01: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6603 13.08.2022 06:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6604 13.08.2022 06:20:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6605 13.08.2022 06:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6606 13.08.2022 06:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6607 13.08.2022 06:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6608 13.08.2022 06:42:08: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6609 13.08.2022 06:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6610 13.08.2022 06:44:01: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6611 13.08.2022 06:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6612 13.08.2022 06:49:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6613 13.08.2022 06:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15489.wag 6614 13.08.2022 06:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 6615 13.08.2022 06:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6616 13.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.118 Tagesmenge: 4 l 6617 13.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.160 m³ 6618 13.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64291.5 Tagesmenge: 1.7 KWh 6619 13.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 6620 13.08.2022 07:00:00: Zeitplan: AUF Eltako_1 Küche 6621 13.08.2022 07:00:00: >>SENDEN: Rolladen Küche OFF/AUF 6622 13.08.2022 07:00:00: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 6623 13.08.2022 07:00:01: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 6624 13.08.2022 07:01:46: >>SENDEN: Rolladen Küche OFF/AUF 6625 13.08.2022 07:01:46: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 6626 13.08.2022 07:01:47: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 6627 13.08.2022 07:02:00: Zeitplan: AUF Eltako_2 Dusche 6628 13.08.2022 07:02:00: >>SENDEN: Rolladen Dusche OFF/AUF 6629 13.08.2022 07:02:00: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 6630 13.08.2022 07:02:48: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 6631 13.08.2022 07:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6632 13.08.2022 07:03:46: >>SENDEN: Rolladen Dusche OFF/AUF 6633 13.08.2022 07:03:47: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 6634 13.08.2022 07:04:34: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 6635 13.08.2022 07:05:00: Zeitplan: AUF Thermokon_3 Terrassentür 6636 13.08.2022 07:05:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür OFF/AUF 6637 13.08.2022 07:05:00: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts (1126638 13.08.2022 07:05:01: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 6639 13.08.2022 07:05:46: Markise einfahren. Pulse/7s > Grenzwert: 75.33334 75 6640 13.08.2022 07:06:08: Markise einfahren. Pulse/7s > Grenzwert: 75.33334 75 6641 13.08.2022 07:06:25: Markise einfahren. Pulse/7s > Grenzwert: 77.66666 75 6642 13.08.2022 07:06:46: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür OFF/AUF 6643 13.08.2022 07:06:46: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts (1126644 13.08.2022 07:06:47: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 6645 13.08.2022 07:07:00: Zeitplan: AUF Therm._4 Terrassen-Fenst. 6646 13.08.2022 07:07:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster OFF/AUF 6647 13.08.2022 07:07:00: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts 6648 13.08.2022 07:07:01: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 6649 13.08.2022 07:08:00: Zeitplan: AUF Eltako_7 FS-Zi. 6650 13.08.2022 07:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6651 13.08.2022 07:08:00: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. OFF/AUF 6652 13.08.2022 07:08:00: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 6653 13.08.2022 07:08:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6654 13.08.2022 07:08:46: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster OFF/AUF 6655 13.08.2022 07:08:46: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts 6656 13.08.2022 07:08:47: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 6657 13.08.2022 07:08:55: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 6658 13.08.2022 07:09:00: Zeitplan: AUF Eltako_8 Schlafzi./Toil. 6659 13.08.2022 07:09:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 6660 13.08.2022 07:09:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 6661 13.08.2022 07:09:46: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. OFF/AUF 6662 13.08.2022 07:09:47: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 6663 13.08.2022 07:10:09: Markise einfahren. Pulse/7s > Grenzwert: 80.16666 75 6664 13.08.2022 07:10:13: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)6665 13.08.2022 07:10:21: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6666 13.08.2022 07:10:41: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 6667 13.08.2022 07:10:46: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 6668 13.08.2022 07:10:47: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 6669 13.08.2022 07:11:00: Zeitplan: AUF Dig.I/O Garage_Roll. 6670 13.08.2022 07:11:00: >>SENDEN: Rolladen Garage OFF/AUF 6671 13.08.2022 07:11:56: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6672 13.08.2022 07:12:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)6673 13.08.2022 07:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6674 13.08.2022 07:16:23: Markise einfahren. Pulse/7s > Grenzwert: 80.33334 75 6675 13.08.2022 07:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6676 13.08.2022 07:21:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6677 13.08.2022 07:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6678 13.08.2022 07:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6679 13.08.2022 07:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6680 13.08.2022 07:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6681 13.08.2022 07:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6682 13.08.2022 07:52:57: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6683 13.08.2022 07:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6684 13.08.2022 07:54:55: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6685 13.08.2022 07:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6686 13.08.2022 07:59:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6687 13.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.135 Tagesmenge: 21 l 6688 13.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.160 m³ 6689 13.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64291.6 Tagesmenge: 1.8 KWh 6690 13.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 6691 13.08.2022 08:04:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6692 13.08.2022 08:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6693 13.08.2022 08:10:02: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG ON, Temp. Mitte: 574 6694 13.08.2022 08:12:38: Taster Dusche "O" gedrückt (Hand-Schließen Rolladen) 6695 13.08.2022 08:12:38: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 6696 13.08.2022 08:12:50: Taster Dusche "O" gedrückt (Hand-Schließen Rolladen) 6697 13.08.2022 08:12:50: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 6698 13.08.2022 08:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6699 13.08.2022 08:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6700 13.08.2022 08:21:01: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG OFF, Temp. Mitte: 621 6701 13.08.2022 08:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6702 13.08.2022 08:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6703 13.08.2022 08:28:32: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6704 13.08.2022 08:29:39: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6705 13.08.2022 08:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6706 13.08.2022 08:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6707 13.08.2022 08:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6708 13.08.2022 08:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6709 13.08.2022 08:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6710 13.08.2022 08:57:53: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 6711 13.08.2022 08:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6712 13.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.167 Tagesmenge: 53 l 6713 13.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.160 m³ 6714 13.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64293.3 Tagesmenge: 3.2 KWh 6715 13.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 6716 13.08.2022 09:00:18: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6717 13.08.2022 09:01:47: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6718 13.08.2022 09:02:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6719 13.08.2022 09:03:59: ## 4KW-Stab OFF 46.0 6720 13.08.2022 09:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6721 13.08.2022 09:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6722 13.08.2022 09:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6723 13.08.2022 09:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6724 13.08.2022 09:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6725 13.08.2022 09:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6726 13.08.2022 09:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6727 13.08.2022 09:34:06: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6728 13.08.2022 09:35:38: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6729 13.08.2022 09:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6730 13.08.2022 09:39:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6731 13.08.2022 09:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6732 13.08.2022 09:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6733 13.08.2022 09:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6734 13.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.177 Tagesmenge: 63 l 6735 13.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.160 m³ 6736 13.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64293.9 Tagesmenge: 3.7 KWh 6737 13.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 6738 13.08.2022 10:00:00: Zeitplan: ZU Eltako_8 Schlafzi./Toil. Sonne 6739 13.08.2022 10:00:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 6740 13.08.2022 10:00:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 6741 13.08.2022 10:00:16: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 6742 13.08.2022 10:00:17: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 6743 13.08.2022 10:01:00: Zeitplan: ZU Dig.I/O Boden_Roll. 6744 13.08.2022 10:01:00: >>SENDEN: Rolladen Boden ON/ZU 6745 13.08.2022 10:01:04: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG ON, Temp. Mitte: 590 6746 13.08.2022 10:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6747 13.08.2022 10:06:00: Schließen Rollläden Schlafzi. wegen Sonnen einstrahlung. 6748 13.08.2022 10:06:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 6749 13.08.2022 10:06:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 6750 13.08.2022 10:06:06: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG OFF, Temp. Mitte: 621 6751 13.08.2022 10:06:07: Schließen Rolladen FS-Zi. ( Sonneneinstrahlung) . 6752 13.08.2022 10:06:07: Schließen Rolladen Garage ( Sonneneinstrahlung) . 6753 13.08.2022 10:06:07: Schließen Boden ( Sonneneinstrahlung) . 6754 13.08.2022 10:06:07: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. ON/ZU 6755 13.08.2022 10:06:07: >>SENDEN: Rolladen Garage ON/ZU 6756 13.08.2022 10:06:07: >>SENDEN: Rolladen Boden ON/ZU 6757 13.08.2022 10:06:07: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 6758 13.08.2022 10:06:31: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 6759 13.08.2022 10:07:02: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 6760 13.08.2022 10:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6761 13.08.2022 10:09:40: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 6762 13.08.2022 10:10:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6763 13.08.2022 10:12:05: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6764 13.08.2022 10:12:33: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6765 13.08.2022 10:14:57: ## 4KW-Stab OFF 46.0 6766 13.08.2022 10:17:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6767 13.08.2022 10:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6768 13.08.2022 10:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6769 13.08.2022 10:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6770 13.08.2022 10:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6771 13.08.2022 10:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6772 13.08.2022 10:42:28: Es hat am Tor geklingelt 6773 13.08.2022 10:42:29: 6774 13.08.2022 10:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6775 13.08.2022 10:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6776 13.08.2022 10:49:07: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 6777 13.08.2022 10:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6778 13.08.2022 10:53:31: ## 4KW-Stab OFF 46.0 6779 13.08.2022 10:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6780 13.08.2022 10:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6781 13.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.200 Tagesmenge: 85 l 6782 13.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.160 m³ 6783 13.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64295.6 Tagesmenge: 5.2 KWh 6784 13.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 6785 13.08.2022 11:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6786 13.08.2022 11:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6787 13.08.2022 11:10:12: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 6788 13.08.2022 11:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6789 13.08.2022 11:14:32: ## 4KW-Stab OFF 46.0 6790 13.08.2022 11:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6791 13.08.2022 11:19:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6792 13.08.2022 11:24:24: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6793 13.08.2022 11:25:04: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6794 13.08.2022 11:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6795 13.08.2022 11:29:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6796 13.08.2022 11:36:00: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 6797 13.08.2022 11:36:49: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 6798 13.08.2022 11:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6799 13.08.2022 11:41:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6800 13.08.2022 11:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6801 13.08.2022 11:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6802 13.08.2022 11:53:07: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6803 13.08.2022 11:54:04: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6804 13.08.2022 11:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6805 13.08.2022 11:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6806 13.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.211 Tagesmenge: 96 l 6807 13.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.160 m³ 6808 13.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64296.2 Tagesmenge: 5.7 KWh 6809 13.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 6810 13.08.2022 12:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6811 13.08.2022 12:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6812 13.08.2022 12:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6813 13.08.2022 12:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6814 13.08.2022 12:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6815 13.08.2022 12:25:35: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 6816 13.08.2022 12:26:15: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6817 13.08.2022 12:27:38: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6818 13.08.2022 12:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6819 13.08.2022 12:30:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6820 13.08.2022 12:30:39: Taster FS-Zimmer "I" gedrückt (Hand-Öffnen Rolladen) 6821 13.08.2022 12:30:39: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 6822 13.08.2022 12:31:33: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 6823 13.08.2022 12:32:10: ## 4KW-Stab OFF 46.0 6824 13.08.2022 12:35:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6825 13.08.2022 12:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6826 13.08.2022 12:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6827 13.08.2022 12:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6828 13.08.2022 12:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6829 13.08.2022 12:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15490.wag 6830 13.08.2022 12:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 6831 13.08.2022 12:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6832 13.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.225 Tagesmenge: 110 l 6833 13.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.160 m³ 6834 13.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64297.0 Tagesmenge: 6.4 KWh 6835 13.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 6836 13.08.2022 13:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6837 13.08.2022 13:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6838 13.08.2022 13:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6839 13.08.2022 13:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6840 13.08.2022 13:19:32: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6841 13.08.2022 13:21:31: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6842 13.08.2022 13:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6843 13.08.2022 13:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6844 13.08.2022 13:30:32: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 6845 13.08.2022 13:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6846 13.08.2022 13:35:01: ## 4KW-Stab OFF 46.0 6847 13.08.2022 13:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6848 13.08.2022 13:40:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6849 13.08.2022 13:45:13: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 6850 13.08.2022 13:46:27: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)6851 13.08.2022 13:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6852 13.08.2022 13:48:40: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 6853 13.08.2022 13:50:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6854 13.08.2022 13:54:43: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6855 13.08.2022 13:55:28: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6856 13.08.2022 13:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6857 13.08.2022 13:58:26: ## 4KW-Stab OFF 46.0 6858 13.08.2022 13:59:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6859 13.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.269 Tagesmenge: 154 l 6860 13.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.160 m³ 6861 13.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64298.6 Tagesmenge: 7.7 KWh 6862 13.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 6863 13.08.2022 14:04:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6864 13.08.2022 14:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6865 13.08.2022 14:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6866 13.08.2022 14:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6867 13.08.2022 14:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6868 13.08.2022 14:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6869 13.08.2022 14:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6870 13.08.2022 14:33:28: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6871 13.08.2022 14:35:16: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6872 13.08.2022 14:38:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6873 13.08.2022 14:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6874 13.08.2022 14:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6875 13.08.2022 14:43:58: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 6876 13.08.2022 14:48:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6877 13.08.2022 14:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6878 13.08.2022 14:48:04: ## 4KW-Stab OFF 46.0 6879 13.08.2022 14:49:33: Es hat am Tor geklingelt 6880 13.08.2022 14:49:33: 6881 13.08.2022 14:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6882 13.08.2022 14:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6883 13.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.269 Tagesmenge: 154 l 6884 13.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.160 m³ 6885 13.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64299.0 Tagesmenge: 8.1 KWh 6886 13.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 6887 13.08.2022 15:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6888 13.08.2022 15:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6889 13.08.2022 15:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6890 13.08.2022 15:14:13: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6891 13.08.2022 15:15:57: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6892 13.08.2022 15:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6893 13.08.2022 15:19:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6894 13.08.2022 15:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6895 13.08.2022 15:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6896 13.08.2022 15:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6897 13.08.2022 15:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6898 13.08.2022 15:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6899 13.08.2022 15:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6900 13.08.2022 15:57:48: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6901 13.08.2022 15:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6902 13.08.2022 15:59:41: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6903 13.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.275 Tagesmenge: 160 l 6904 13.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.160 m³ 6905 13.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64299.2 Tagesmenge: 8.2 KWh 6906 13.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 6907 13.08.2022 16:01:13: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 6908 13.08.2022 16:02:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6909 13.08.2022 16:06:02: ## 4KW-Stab OFF 46.0 6910 13.08.2022 16:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6911 13.08.2022 16:11:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6912 13.08.2022 16:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6913 13.08.2022 16:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6914 13.08.2022 16:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6915 13.08.2022 16:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6916 13.08.2022 16:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6917 13.08.2022 16:40:00: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6918 13.08.2022 16:41:11: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6919 13.08.2022 16:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6920 13.08.2022 16:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6921 13.08.2022 16:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6922 13.08.2022 16:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6923 13.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.282 Tagesmenge: 167 l 6924 13.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.160 m³ 6925 13.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64299.9 Tagesmenge: 8.8 KWh 6926 13.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 6927 13.08.2022 17:00:00: Zeitplan: AUF Eltako_8 Schlafzi./Toil. Sonne 6928 13.08.2022 17:00:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 6929 13.08.2022 17:00:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 6930 13.08.2022 17:01:15: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)6931 13.08.2022 17:01:46: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 6932 13.08.2022 17:01:47: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 6933 13.08.2022 17:02:59: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)6934 13.08.2022 17:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6935 13.08.2022 17:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6936 13.08.2022 17:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6937 13.08.2022 17:16:42: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 39.0 6938 13.08.2022 17:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6939 13.08.2022 17:18:34: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6940 13.08.2022 17:19:18: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 6941 13.08.2022 17:21:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6942 13.08.2022 17:24:09: ## 4KW-Stab OFF 46.0 6943 13.08.2022 17:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6944 13.08.2022 17:29:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6945 13.08.2022 17:35:00: Öffnen Rolladen Schlafzi. ( Sonneneinstrahlung) . 6946 13.08.2022 17:35:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 6947 13.08.2022 17:35:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 6948 13.08.2022 17:35:27: Öffnen Rolladen FS-Zi. ( Sonneneinstrahlung) . 6949 13.08.2022 17:35:27: Öffnen Rolladen Garage ( Sonneneinstrahlung) . 6950 13.08.2022 17:35:27: Öffnen Rolladen Boden. ( Sonneneinstrahlung) . 6951 13.08.2022 17:35:27: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. OFF/AUF 6952 13.08.2022 17:35:27: >>SENDEN: Rolladen Garage OFF/AUF 6953 13.08.2022 17:35:27: >>SENDEN: Rolladen Boden OFF/AUF 6954 13.08.2022 17:35:31: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 6955 13.08.2022 17:35:32: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 6956 13.08.2022 17:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6957 13.08.2022 17:39:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6958 13.08.2022 17:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6959 13.08.2022 17:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6960 13.08.2022 17:57:43: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6961 13.08.2022 17:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6962 13.08.2022 17:59:38: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6963 13.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.288 Tagesmenge: 173 l 6964 13.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.160 m³ 6965 13.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64300.6 Tagesmenge: 9.4 KWh 6966 13.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 6967 13.08.2022 18:02:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6968 13.08.2022 18:07:00: Zeitplan: AUF Dig.I/O Boden_Roll. 6969 13.08.2022 18:07:00: >>SENDEN: Rolladen Boden OFF/AUF 6970 13.08.2022 18:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6971 13.08.2022 18:11:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6972 13.08.2022 18:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6973 13.08.2022 18:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6974 13.08.2022 18:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6975 13.08.2022 18:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6976 13.08.2022 18:36:06: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6977 13.08.2022 18:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6978 13.08.2022 18:38:02: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6979 13.08.2022 18:41:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6980 13.08.2022 18:43:44: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 6981 13.08.2022 18:48:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6982 13.08.2022 18:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6983 13.08.2022 18:48:24: ## 4KW-Stab OFF 46.0 6984 13.08.2022 18:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6985 13.08.2022 18:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15491.wag 6986 13.08.2022 18:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 6987 13.08.2022 18:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6988 13.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.291 Tagesmenge: 176 l 6989 13.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.160 m³ 6990 13.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64301.3 Tagesmenge: 10.0 KWh 6991 13.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 6992 13.08.2022 19:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6993 13.08.2022 19:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6994 13.08.2022 19:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6995 13.08.2022 19:16:52: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 6996 13.08.2022 19:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 6997 13.08.2022 19:18:22: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 6998 13.08.2022 19:21:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 6999 13.08.2022 19:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7000 13.08.2022 19:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7001 13.08.2022 19:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7002 13.08.2022 19:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7003 13.08.2022 19:47:08: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 7004 13.08.2022 19:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7005 13.08.2022 19:48:50: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 7006 13.08.2022 19:52:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7007 13.08.2022 19:54:17: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 7008 13.08.2022 19:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7009 13.08.2022 19:58:46: ## 4KW-Stab OFF 46.0 7010 13.08.2022 19:59:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7011 13.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.299 Tagesmenge: 184 l 7012 13.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.160 m³ 7013 13.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64301.9 Tagesmenge: 10.5 KWh 7014 13.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 7015 13.08.2022 20:04:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7016 13.08.2022 20:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7017 13.08.2022 20:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7018 13.08.2022 20:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7019 13.08.2022 20:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7020 13.08.2022 20:24:13: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 7021 13.08.2022 20:24:55: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 7022 13.08.2022 20:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7023 13.08.2022 20:29:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7024 13.08.2022 20:30:00: Zeitplan: ZU Dig.I/O Garage_Roll. 7025 13.08.2022 20:30:00: >>SENDEN: Rolladen Garage ON/ZU 7026 13.08.2022 20:34:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7027 13.08.2022 20:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7028 13.08.2022 20:39:35: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 7029 13.08.2022 20:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7030 13.08.2022 20:43:40: ## 4KW-Stab OFF 46.0 7031 13.08.2022 20:44:00: Zeitplan: EIN LED Wohnzimmer 7032 13.08.2022 20:44:00: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster ON/ZU 7033 13.08.2022 20:44:02: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster ON/ZU 7034 13.08.2022 20:48:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7035 13.08.2022 20:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7036 13.08.2022 20:49:00: Zeitplan: ZU Eltako_7 FS-Zi. 7037 13.08.2022 20:49:00: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. ON/ZU 7038 13.08.2022 20:49:00: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 7039 13.08.2022 20:49:54: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 7040 13.08.2022 20:50:00: Zeitplan: ZU Eltako_8 Schlafzi./Toil. 7041 13.08.2022 20:50:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 7042 13.08.2022 20:50:46: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. ON/ZU 7043 13.08.2022 20:50:47: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 7044 13.08.2022 20:51:00: Zeitplan: ZU Eltako_1 Küche 7045 13.08.2022 20:51:00: >>SENDEN: Rolladen Küche ON/ZU 7046 13.08.2022 20:51:00: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 7047 13.08.2022 20:51:01: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 7048 13.08.2022 20:51:14: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)7049 13.08.2022 20:51:41: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 7050 13.08.2022 20:51:46: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 7051 13.08.2022 20:51:47: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 7052 13.08.2022 20:52:27: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 7053 13.08.2022 20:52:46: >>SENDEN: Rolladen Küche ON/ZU 7054 13.08.2022 20:52:46: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 7055 13.08.2022 20:52:47: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 7056 13.08.2022 20:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7057 13.08.2022 20:53:01: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)7058 13.08.2022 20:53:04: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 7059 13.08.2022 20:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7060 13.08.2022 20:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7061 13.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.312 Tagesmenge: 197 l 7062 13.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.160 m³ 7063 13.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64302.3 Tagesmenge: 10.9 KWh 7064 13.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 7065 13.08.2022 21:01:00: Zeitplan: ZU Eltako_2 Dusche 7066 13.08.2022 21:01:00: >>SENDEN: Rolladen Dusche ON/ZU 7067 13.08.2022 21:01:00: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 7068 13.08.2022 21:01:48: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 7069 13.08.2022 21:02:46: >>SENDEN: Rolladen Dusche ON/ZU 7070 13.08.2022 21:02:47: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 7071 13.08.2022 21:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7072 13.08.2022 21:03:34: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 7073 13.08.2022 21:05:00: Zeitplan: EIN LED Nachtlicht Hof 7074 13.08.2022 21:05:00: >>SENDEN: LED Hofseite ON/ZU 7075 13.08.2022 21:05:03: >>SENDEN: LED Hofseite ON/ZU 7076 13.08.2022 21:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7077 13.08.2022 21:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7078 13.08.2022 21:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7079 13.08.2022 21:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7080 13.08.2022 21:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7081 13.08.2022 21:27:59: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 7082 13.08.2022 21:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7083 13.08.2022 21:28:01: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 7084 13.08.2022 21:30:14: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 7085 13.08.2022 21:30:16: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 7086 13.08.2022 21:32:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7087 13.08.2022 21:33:20: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 7088 13.08.2022 21:35:10: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 7089 13.08.2022 21:38:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7090 13.08.2022 21:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7091 13.08.2022 21:39:21: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 7092 13.08.2022 21:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7093 13.08.2022 21:43:55: ## 4KW-Stab OFF 46.0 7094 13.08.2022 21:48:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7095 13.08.2022 21:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7096 13.08.2022 21:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7097 13.08.2022 21:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7098 13.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.318 Tagesmenge: 203 l 7099 13.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.160 m³ 7100 13.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64302.8 Tagesmenge: 11.4 KWh 7101 13.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 7102 13.08.2022 22:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7103 13.08.2022 22:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7104 13.08.2022 22:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7105 13.08.2022 22:13:31: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 7106 13.08.2022 22:15:30: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 7107 13.08.2022 22:18:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7108 13.08.2022 22:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7109 13.08.2022 22:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7110 13.08.2022 22:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7111 13.08.2022 22:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7112 13.08.2022 22:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7113 13.08.2022 22:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7114 13.08.2022 22:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7115 13.08.2022 22:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7116 13.08.2022 22:55:05: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 7117 13.08.2022 22:56:19: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 7118 13.08.2022 22:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7119 13.08.2022 22:59:52: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 7120 13.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.324 Tagesmenge: 209 l 7121 13.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.160 m³ 7122 13.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64302.9 Tagesmenge: 11.4 KWh 7123 13.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 7124 13.08.2022 23:00:00: Zeitplan: AUS LED Nachtlicht Hof 7125 13.08.2022 23:00:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7126 13.08.2022 23:00:00: >>SENDEN: LED Hofseite OFF/AUF 7127 13.08.2022 23:00:03: >>SENDEN: LED Hofseite OFF/AUF 7128 13.08.2022 23:04:28: ## 4KW-Stab OFF 46.0 7129 13.08.2022 23:05:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7130 13.08.2022 23:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7131 13.08.2022 23:10:43: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 7132 13.08.2022 23:10:46: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 7133 13.08.2022 23:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7134 13.08.2022 23:14:15: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 7135 13.08.2022 23:14:17: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 7136 13.08.2022 23:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7137 13.08.2022 23:19:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7138 13.08.2022 23:24:39: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 7139 13.08.2022 23:26:28: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 7140 13.08.2022 23:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7141 13.08.2022 23:29:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7142 13.08.2022 23:31:00: Geblaese Gaestezimmer ON. 7143 13.08.2022 23:35:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7144 13.08.2022 23:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7145 13.08.2022 23:40:00: Zeitplan: ZU Therm._4 Terrassen-Fenst. 7146 13.08.2022 23:40:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster ON/ZU 7147 13.08.2022 23:40:00: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts 7148 13.08.2022 23:40:01: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 7149 13.08.2022 23:40:14: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster ON/ZU 7150 13.08.2022 23:40:14: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts 7151 13.08.2022 23:40:15: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 7152 13.08.2022 23:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7153 13.08.2022 23:45:00: Zeitplan: ZU Thermokon_3 Terrassentür 7154 13.08.2022 23:45:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür ON/ZU 7155 13.08.2022 23:45:00: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts (80)7156 13.08.2022 23:45:01: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 7157 13.08.2022 23:46:46: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür ON/ZU 7158 13.08.2022 23:46:46: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts (80)7159 13.08.2022 23:46:47: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 7160 13.08.2022 23:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7161 13.08.2022 23:49:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7162 13.08.2022 23:57:00: Zeitplan: AUS LED Wohnzimmer 7163 13.08.2022 23:57:00: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster OFF/AUF 7164 13.08.2022 23:57:02: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster OFF/AUF 7165 13.08.2022 23:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7166 14.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.330 Tagesmenge: 215 l 7167 14.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.160 m³ 7168 14.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64303.5 Tagesmenge: 11.9 KWh 7169 14.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 7170 14.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Wasserzähler: 154.3304 7171 14.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Gaszähler: 12798.45 7172 14.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Stromzähler: 64303.44 7173 14.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Tauchpumpenschaltungen: 0 7174 14.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Störungsanzahl Gastherme: 0 7175 14.08.2022 00:00:00: Neuberechnung: Sonnenaufgang: 0535 7176 14.08.2022 00:00:00: Neuberechnung: Sonnenuntergang: 2052 7177 14.08.2022 00:00:01: Saved_Parameter_READ durchlaufen. 7178 14.08.2022 00:00:01: ### Lese Parameterfile par_neu.txt >> Aktion OK 7179 14.08.2022 00:01:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7180 14.08.2022 00:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7181 14.08.2022 00:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7182 14.08.2022 00:15:03: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 7183 14.08.2022 00:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7184 14.08.2022 00:19:20: ## 4KW-Stab OFF 46.0 7185 14.08.2022 00:20:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7186 14.08.2022 00:24:50: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 7187 14.08.2022 00:26:39: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 7188 14.08.2022 00:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7189 14.08.2022 00:29:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7190 14.08.2022 00:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7191 14.08.2022 00:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7192 14.08.2022 00:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7193 14.08.2022 00:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7194 14.08.2022 00:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15492.wag 7195 14.08.2022 00:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 7196 14.08.2022 00:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7197 14.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.332 Tagesmenge: 2 l 7198 14.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.000 m³ 7199 14.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64304.0 Tagesmenge: 0.4 KWh 7200 14.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 7201 14.08.2022 01:01:28: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 7202 14.08.2022 01:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7203 14.08.2022 01:03:26: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 7204 14.08.2022 01:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7205 14.08.2022 01:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7206 14.08.2022 01:10:00: ## Zirkulation Planzeit OFF. 7207 14.08.2022 01:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7208 14.08.2022 01:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7209 14.08.2022 01:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7210 14.08.2022 01:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7211 14.08.2022 01:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7212 14.08.2022 01:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7213 14.08.2022 01:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7214 14.08.2022 01:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7215 14.08.2022 01:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7216 14.08.2022 01:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7217 14.08.2022 01:58:46: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 7218 14.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.332 Tagesmenge: 2 l 7219 14.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.000 m³ 7220 14.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64304.2 Tagesmenge: 0.6 KWh 7221 14.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 7222 14.08.2022 02:00:00: Zeitplan: EIN LED Nachtlicht Giebel 7223 14.08.2022 02:00:00: >>SENDEN: LED Giebelseite ON/ZU 7224 14.08.2022 02:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7225 14.08.2022 02:03:08: ## 4KW-Stab OFF 46.0 7226 14.08.2022 02:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7227 14.08.2022 02:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7228 14.08.2022 02:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7229 14.08.2022 02:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7230 14.08.2022 02:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7231 14.08.2022 02:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7232 14.08.2022 02:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7233 14.08.2022 02:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7234 14.08.2022 02:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7235 14.08.2022 02:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7236 14.08.2022 02:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7237 14.08.2022 02:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7238 14.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.332 Tagesmenge: 2 l 7239 14.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.000 m³ 7240 14.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64304.8 Tagesmenge: 1.1 KWh 7241 14.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 7242 14.08.2022 03:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7243 14.08.2022 03:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7244 14.08.2022 03:10:00: Boilerpumpe Sommerbetrieb ON. 7245 14.08.2022 03:12:00: Boilerpumpe Sommerbetrieb OFF 7246 14.08.2022 03:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7247 14.08.2022 03:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7248 14.08.2022 03:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7249 14.08.2022 03:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7250 14.08.2022 03:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7251 14.08.2022 03:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7252 14.08.2022 03:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7253 14.08.2022 03:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7254 14.08.2022 03:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7255 14.08.2022 03:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7256 14.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.332 Tagesmenge: 2 l 7257 14.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.000 m³ 7258 14.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64305.2 Tagesmenge: 1.5 KWh 7259 14.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 7260 14.08.2022 04:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7261 14.08.2022 04:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7262 14.08.2022 04:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7263 14.08.2022 04:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7264 14.08.2022 04:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7265 14.08.2022 04:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7266 14.08.2022 04:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7267 14.08.2022 04:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7268 14.08.2022 04:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7269 14.08.2022 04:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7270 14.08.2022 04:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7271 14.08.2022 04:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7272 14.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.332 Tagesmenge: 2 l 7273 14.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.000 m³ 7274 14.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64305.3 Tagesmenge: 1.6 KWh 7275 14.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 7276 14.08.2022 05:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7277 14.08.2022 05:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7278 14.08.2022 05:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7279 14.08.2022 05:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7280 14.08.2022 05:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7281 14.08.2022 05:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7282 14.08.2022 05:30:00: Zeitplan: AUS LED Nachtlicht Giebel 7283 14.08.2022 05:30:00: >>SENDEN: LED Giebelseite OFF/AUF 7284 14.08.2022 05:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7285 14.08.2022 05:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7286 14.08.2022 05:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7287 14.08.2022 05:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7288 14.08.2022 05:51:00: ## Zirkulation Planzeit ON 7289 14.08.2022 05:51:00: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 26.0 7290 14.08.2022 05:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7291 14.08.2022 05:53:28: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 7292 14.08.2022 05:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7293 14.08.2022 05:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7294 14.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.332 Tagesmenge: 2 l 7295 14.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.000 m³ 7296 14.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64305.4 Tagesmenge: 1.7 KWh 7297 14.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 7298 14.08.2022 06:00:00: Geblaese Gaestezimmer OFF 7299 14.08.2022 06:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7300 14.08.2022 06:07:35: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 7301 14.08.2022 06:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7302 14.08.2022 06:12:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7303 14.08.2022 06:12:52: ## 4KW-Stab OFF 46.0 7304 14.08.2022 06:15:54: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 7305 14.08.2022 06:17:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7306 14.08.2022 06:17:45: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 7307 14.08.2022 06:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7308 14.08.2022 06:22:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7309 14.08.2022 06:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7310 14.08.2022 06:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7311 14.08.2022 06:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7312 14.08.2022 06:41:38: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 7313 14.08.2022 06:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7314 14.08.2022 06:43:32: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 7315 14.08.2022 06:48:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7316 14.08.2022 06:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7317 14.08.2022 06:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7318 14.08.2022 06:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15493.wag 7319 14.08.2022 06:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 7320 14.08.2022 06:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7321 14.08.2022 06:59:20: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter betätigt, Roll. Aufw. / Lam7322 14.08.2022 06:59:21: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter losgelassen (0) 7323 14.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.339 Tagesmenge: 9 l 7324 14.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.000 m³ 7325 14.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64306.0 Tagesmenge: 2.2 KWh 7326 14.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 7327 14.08.2022 07:00:00: Zeitplan: AUF Eltako_1 Küche 7328 14.08.2022 07:00:00: >>SENDEN: Rolladen Küche OFF/AUF 7329 14.08.2022 07:00:00: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 7330 14.08.2022 07:00:01: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 7331 14.08.2022 07:00:21: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter betätigt, Lampe OFF (112) 7332 14.08.2022 07:00:22: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter losgelassen (0) 7333 14.08.2022 07:01:46: >>SENDEN: Rolladen Küche OFF/AUF 7334 14.08.2022 07:01:46: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 7335 14.08.2022 07:01:47: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 7336 14.08.2022 07:02:00: Zeitplan: AUF Eltako_2 Dusche 7337 14.08.2022 07:02:00: >>SENDEN: Rolladen Dusche OFF/AUF 7338 14.08.2022 07:02:00: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 7339 14.08.2022 07:02:48: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 7340 14.08.2022 07:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7341 14.08.2022 07:03:46: >>SENDEN: Rolladen Dusche OFF/AUF 7342 14.08.2022 07:03:47: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 7343 14.08.2022 07:04:34: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 7344 14.08.2022 07:05:00: Zeitplan: AUF Thermokon_3 Terrassentür 7345 14.08.2022 07:05:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür OFF/AUF 7346 14.08.2022 07:05:00: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts (1127347 14.08.2022 07:05:01: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 7348 14.08.2022 07:05:49: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 7349 14.08.2022 07:06:46: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür OFF/AUF 7350 14.08.2022 07:06:46: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts (1127351 14.08.2022 07:06:47: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 7352 14.08.2022 07:07:00: Zeitplan: AUF Therm._4 Terrassen-Fenst. 7353 14.08.2022 07:07:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster OFF/AUF 7354 14.08.2022 07:07:00: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts 7355 14.08.2022 07:07:01: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 7356 14.08.2022 07:07:03: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)7357 14.08.2022 07:08:00: Zeitplan: AUF Eltako_7 FS-Zi. 7358 14.08.2022 07:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7359 14.08.2022 07:08:00: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. OFF/AUF 7360 14.08.2022 07:08:00: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 7361 14.08.2022 07:08:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7362 14.08.2022 07:08:46: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster OFF/AUF 7363 14.08.2022 07:08:46: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts 7364 14.08.2022 07:08:47: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 7365 14.08.2022 07:08:55: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 7366 14.08.2022 07:09:00: Zeitplan: AUF Eltako_8 Schlafzi./Toil. 7367 14.08.2022 07:09:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 7368 14.08.2022 07:09:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 7369 14.08.2022 07:09:46: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. OFF/AUF 7370 14.08.2022 07:09:47: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 7371 14.08.2022 07:10:14: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)7372 14.08.2022 07:10:41: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 7373 14.08.2022 07:10:46: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 7374 14.08.2022 07:10:47: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 7375 14.08.2022 07:11:00: Zeitplan: AUF Dig.I/O Garage_Roll. 7376 14.08.2022 07:11:00: >>SENDEN: Rolladen Garage OFF/AUF 7377 14.08.2022 07:12:01: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)7378 14.08.2022 07:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7379 14.08.2022 07:13:11: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 7380 14.08.2022 07:14:46: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 7381 14.08.2022 07:18:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7382 14.08.2022 07:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7383 14.08.2022 07:18:08: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 7384 14.08.2022 07:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7385 14.08.2022 07:23:35: ## 4KW-Stab OFF 46.0 7386 14.08.2022 07:28:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7387 14.08.2022 07:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7388 14.08.2022 07:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7389 14.08.2022 07:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7390 14.08.2022 07:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7391 14.08.2022 07:47:50: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 7392 14.08.2022 07:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7393 14.08.2022 07:48:37: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 7394 14.08.2022 07:52:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7395 14.08.2022 07:56:43: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 7396 14.08.2022 07:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7397 14.08.2022 07:58:17: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 7398 14.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.358 Tagesmenge: 27 l 7399 14.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.000 m³ 7400 14.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64306.6 Tagesmenge: 2.7 KWh 7401 14.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 7402 14.08.2022 08:01:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7403 14.08.2022 08:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7404 14.08.2022 08:10:02: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG ON, Temp. Mitte: 568 7405 14.08.2022 08:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7406 14.08.2022 08:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7407 14.08.2022 08:22:03: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG OFF, Temp. Mitte: 621 7408 14.08.2022 08:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7409 14.08.2022 08:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7410 14.08.2022 08:32:04: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 7411 14.08.2022 08:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7412 14.08.2022 08:33:51: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 7413 14.08.2022 08:38:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7414 14.08.2022 08:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7415 14.08.2022 08:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7416 14.08.2022 08:44:58: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 7417 14.08.2022 08:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7418 14.08.2022 08:49:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7419 14.08.2022 08:49:48: ## 4KW-Stab OFF 46.0 7420 14.08.2022 08:54:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7421 14.08.2022 08:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7422 14.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.365 Tagesmenge: 34 l 7423 14.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.000 m³ 7424 14.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64308.6 Tagesmenge: 4.4 KWh 7425 14.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 7426 14.08.2022 09:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7427 14.08.2022 09:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7428 14.08.2022 09:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7429 14.08.2022 09:17:42: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 7430 14.08.2022 09:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7431 14.08.2022 09:19:33: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 7432 14.08.2022 09:22:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7433 14.08.2022 09:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7434 14.08.2022 09:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7435 14.08.2022 09:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7436 14.08.2022 09:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7437 14.08.2022 09:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7438 14.08.2022 09:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7439 14.08.2022 09:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7440 14.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.365 Tagesmenge: 34 l 7441 14.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.000 m³ 7442 14.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64308.7 Tagesmenge: 4.5 KWh 7443 14.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 7444 14.08.2022 10:00:00: Zeitplan: ZU Eltako_8 Schlafzi./Toil. Sonne 7445 14.08.2022 10:00:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 7446 14.08.2022 10:00:01: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 7447 14.08.2022 10:00:16: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 7448 14.08.2022 10:00:17: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 7449 14.08.2022 10:01:00: Zeitplan: ZU Dig.I/O Boden_Roll. 7450 14.08.2022 10:01:00: >>SENDEN: Rolladen Boden ON/ZU 7451 14.08.2022 10:02:08: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 7452 14.08.2022 10:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7453 14.08.2022 10:03:54: Schließen Rollläden Schlafzi. wegen Sonnen einstrahlung. 7454 14.08.2022 10:03:54: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 7455 14.08.2022 10:03:54: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 7456 14.08.2022 10:03:59: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 7457 14.08.2022 10:04:01: Schließen Rolladen FS-Zi. ( Sonneneinstrahlung) . 7458 14.08.2022 10:04:01: Schließen Rolladen Garage ( Sonneneinstrahlung) . 7459 14.08.2022 10:04:01: Schließen Boden ( Sonneneinstrahlung) . 7460 14.08.2022 10:04:01: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. ON/ZU 7461 14.08.2022 10:04:01: >>SENDEN: Rolladen Garage ON/ZU 7462 14.08.2022 10:04:01: >>SENDEN: Rolladen Boden ON/ZU 7463 14.08.2022 10:04:02: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 7464 14.08.2022 10:04:56: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 7465 14.08.2022 10:05:09: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)7466 14.08.2022 10:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7467 14.08.2022 10:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7468 14.08.2022 10:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7469 14.08.2022 10:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7470 14.08.2022 10:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7471 14.08.2022 10:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7472 14.08.2022 10:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7473 14.08.2022 10:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7474 14.08.2022 10:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7475 14.08.2022 10:46:03: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 7476 14.08.2022 10:47:28: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG ON, Temp. Mitte: 590 7477 14.08.2022 10:47:53: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 7478 14.08.2022 10:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7479 14.08.2022 10:48:55: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 7480 14.08.2022 10:51:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7481 14.08.2022 10:52:29: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG OFF, Temp. Mitte: 621 7482 14.08.2022 10:57:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7483 14.08.2022 10:57:56: ## 4KW-Stab OFF 46.0 7484 14.08.2022 10:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7485 14.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.365 Tagesmenge: 34 l 7486 14.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.000 m³ 7487 14.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64309.9 Tagesmenge: 5.5 KWh 7488 14.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 7489 14.08.2022 11:02:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7490 14.08.2022 11:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7491 14.08.2022 11:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7492 14.08.2022 11:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7493 14.08.2022 11:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7494 14.08.2022 11:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7495 14.08.2022 11:30:22: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 7496 14.08.2022 11:32:11: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 7497 14.08.2022 11:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7498 14.08.2022 11:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7499 14.08.2022 11:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7500 14.08.2022 11:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7501 14.08.2022 11:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7502 14.08.2022 11:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7503 14.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.365 Tagesmenge: 34 l 7504 14.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.000 m³ 7505 14.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64310.0 Tagesmenge: 5.6 KWh 7506 14.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 7507 14.08.2022 12:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7508 14.08.2022 12:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7509 14.08.2022 12:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7510 14.08.2022 12:17:23: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 7511 14.08.2022 12:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7512 14.08.2022 12:19:12: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 7513 14.08.2022 12:22:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7514 14.08.2022 12:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7515 14.08.2022 12:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7516 14.08.2022 12:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7517 14.08.2022 12:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7518 14.08.2022 12:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7519 14.08.2022 12:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7520 14.08.2022 12:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15494.wag 7521 14.08.2022 12:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 7522 14.08.2022 12:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7523 14.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.365 Tagesmenge: 34 l 7524 14.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.000 m³ 7525 14.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64310.1 Tagesmenge: 5.7 KWh 7526 14.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 7527 14.08.2022 13:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7528 14.08.2022 13:03:50: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 7529 14.08.2022 13:05:40: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 7530 14.08.2022 13:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7531 14.08.2022 13:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7532 14.08.2022 13:09:53: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 7533 14.08.2022 13:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7534 14.08.2022 13:14:56: ## 4KW-Stab OFF 46.0 7535 14.08.2022 13:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7536 14.08.2022 13:19:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7537 14.08.2022 13:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7538 14.08.2022 13:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7539 14.08.2022 13:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7540 14.08.2022 13:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7541 14.08.2022 13:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7542 14.08.2022 13:49:53: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 7543 14.08.2022 13:50:07: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 7544 14.08.2022 13:50:54: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 7545 14.08.2022 13:51:42: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 7546 14.08.2022 13:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7547 14.08.2022 13:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7548 14.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.400 Tagesmenge: 69 l 7549 14.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.000 m³ 7550 14.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64310.7 Tagesmenge: 6.2 KWh 7551 14.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 7552 14.08.2022 14:01:12: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 7553 14.08.2022 14:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7554 14.08.2022 14:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7555 14.08.2022 14:11:08: ## 4KW-Stab OFF 46.0 7556 14.08.2022 14:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7557 14.08.2022 14:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7558 14.08.2022 14:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7559 14.08.2022 14:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7560 14.08.2022 14:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7561 14.08.2022 14:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7562 14.08.2022 14:38:51: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 7563 14.08.2022 14:40:11: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 7564 14.08.2022 14:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7565 14.08.2022 14:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7566 14.08.2022 14:51:31: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 7567 14.08.2022 14:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7568 14.08.2022 14:55:48: ## 4KW-Stab OFF 46.0 7569 14.08.2022 14:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7570 14.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.428 Tagesmenge: 97 l 7571 14.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.000 m³ 7572 14.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64312.1 Tagesmenge: 7.4 KWh 7573 14.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 7574 14.08.2022 15:00:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7575 14.08.2022 15:07:06: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 7576 14.08.2022 15:08:00: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 7577 14.08.2022 15:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7578 14.08.2022 15:12:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7579 14.08.2022 15:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7580 14.08.2022 15:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7581 14.08.2022 15:27:50: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 7582 14.08.2022 15:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7583 14.08.2022 15:29:20: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 7584 14.08.2022 15:29:52: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 7585 14.08.2022 15:32:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7586 14.08.2022 15:34:46: ## 4KW-Stab OFF 46.0 7587 14.08.2022 15:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7588 14.08.2022 15:39:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7589 14.08.2022 15:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7590 14.08.2022 15:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7591 14.08.2022 15:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7592 14.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.441 Tagesmenge: 110 l 7593 14.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.000 m³ 7594 14.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64312.9 Tagesmenge: 8.0 KWh 7595 14.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 7596 14.08.2022 16:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7597 14.08.2022 16:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7598 14.08.2022 16:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7599 14.08.2022 16:14:04: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 7600 14.08.2022 16:15:58: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 7601 14.08.2022 16:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7602 14.08.2022 16:19:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7603 14.08.2022 16:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7604 14.08.2022 16:29:05: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 7605 14.08.2022 16:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7606 14.08.2022 16:33:07: ## 4KW-Stab OFF 46.0 7607 14.08.2022 16:38:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7608 14.08.2022 16:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7609 14.08.2022 16:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7610 14.08.2022 16:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7611 14.08.2022 16:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7612 14.08.2022 16:55:50: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 7613 14.08.2022 16:57:44: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 7614 14.08.2022 16:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7615 14.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.441 Tagesmenge: 110 l 7616 14.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.000 m³ 7617 14.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64313.3 Tagesmenge: 8.4 KWh 7618 14.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 7619 14.08.2022 17:00:00: Zeitplan: AUF Eltako_8 Schlafzi./Toil. Sonne 7620 14.08.2022 17:00:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7621 14.08.2022 17:00:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 7622 14.08.2022 17:00:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 7623 14.08.2022 17:01:14: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)7624 14.08.2022 17:01:46: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 7625 14.08.2022 17:01:47: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 7626 14.08.2022 17:02:59: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)7627 14.08.2022 17:05:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7628 14.08.2022 17:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7629 14.08.2022 17:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7630 14.08.2022 17:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7631 14.08.2022 17:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7632 14.08.2022 17:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7633 14.08.2022 17:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7634 14.08.2022 17:35:00: Öffnen Rolladen Schlafzi. ( Sonneneinstrahlung) . 7635 14.08.2022 17:35:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 7636 14.08.2022 17:35:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 7637 14.08.2022 17:35:02: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 7638 14.08.2022 17:35:27: Öffnen Rolladen FS-Zi. ( Sonneneinstrahlung) . 7639 14.08.2022 17:35:27: Öffnen Rolladen Garage ( Sonneneinstrahlung) . 7640 14.08.2022 17:35:27: Öffnen Rolladen Boden. ( Sonneneinstrahlung) . 7641 14.08.2022 17:35:27: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. OFF/AUF 7642 14.08.2022 17:35:27: >>SENDEN: Rolladen Garage OFF/AUF 7643 14.08.2022 17:35:27: >>SENDEN: Rolladen Boden OFF/AUF 7644 14.08.2022 17:35:27: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 7645 14.08.2022 17:35:31: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 7646 14.08.2022 17:35:32: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 7647 14.08.2022 17:36:22: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 7648 14.08.2022 17:36:54: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 7649 14.08.2022 17:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7650 14.08.2022 17:39:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7651 14.08.2022 17:41:42: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 7652 14.08.2022 17:46:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7653 14.08.2022 17:46:13: ## 4KW-Stab OFF 46.0 7654 14.08.2022 17:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7655 14.08.2022 17:51:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7656 14.08.2022 17:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7657 14.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.444 Tagesmenge: 113 l 7658 14.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.000 m³ 7659 14.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64313.9 Tagesmenge: 8.9 KWh 7660 14.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 7661 14.08.2022 18:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7662 14.08.2022 18:07:00: Zeitplan: AUF Dig.I/O Boden_Roll. 7663 14.08.2022 18:07:00: >>SENDEN: Rolladen Boden OFF/AUF 7664 14.08.2022 18:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7665 14.08.2022 18:11:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7666 14.08.2022 18:15:30: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 7667 14.08.2022 18:17:25: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 7668 14.08.2022 18:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7669 14.08.2022 18:20:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7670 14.08.2022 18:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7671 14.08.2022 18:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7672 14.08.2022 18:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7673 14.08.2022 18:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7674 14.08.2022 18:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7675 14.08.2022 18:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7676 14.08.2022 18:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15495.wag 7677 14.08.2022 18:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 7678 14.08.2022 18:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7679 14.08.2022 18:59:48: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 7680 14.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.446 Tagesmenge: 115 l 7681 14.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.000 m³ 7682 14.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64314.0 Tagesmenge: 9.0 KWh 7683 14.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 7684 14.08.2022 19:01:48: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 7685 14.08.2022 19:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7686 14.08.2022 19:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7687 14.08.2022 19:08:32: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 7688 14.08.2022 19:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7689 14.08.2022 19:13:01: ## 4KW-Stab OFF 46.0 7690 14.08.2022 19:18:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7691 14.08.2022 19:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7692 14.08.2022 19:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7693 14.08.2022 19:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7694 14.08.2022 19:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7695 14.08.2022 19:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7696 14.08.2022 19:41:14: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 7697 14.08.2022 19:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7698 14.08.2022 19:43:12: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 7699 14.08.2022 19:48:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7700 14.08.2022 19:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7701 14.08.2022 19:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7702 14.08.2022 19:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7703 14.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.451 Tagesmenge: 120 l 7704 14.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.000 m³ 7705 14.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64314.5 Tagesmenge: 9.4 KWh 7706 14.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 7707 14.08.2022 20:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7708 14.08.2022 20:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7709 14.08.2022 20:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7710 14.08.2022 20:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7711 14.08.2022 20:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7712 14.08.2022 20:23:53: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 7713 14.08.2022 20:25:53: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 7714 14.08.2022 20:28:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7715 14.08.2022 20:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7716 14.08.2022 20:30:00: Zeitplan: ZU Dig.I/O Garage_Roll. 7717 14.08.2022 20:30:00: >>SENDEN: Rolladen Garage ON/ZU 7718 14.08.2022 20:30:29: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7719 14.08.2022 20:30:29: Schuppen-LED seitlich ON 7720 14.08.2022 20:30:29: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7721 14.08.2022 20:30:32: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7722 14.08.2022 20:30:39: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7723 14.08.2022 20:30:41: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7724 14.08.2022 20:30:51: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7725 14.08.2022 20:31:29: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7726 14.08.2022 20:31:39: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7727 14.08.2022 20:32:28: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7728 14.08.2022 20:32:38: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7729 14.08.2022 20:32:40: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7730 14.08.2022 20:32:49: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7731 14.08.2022 20:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7732 14.08.2022 20:33:40: Schuppen-LED seitlich OFF 7733 14.08.2022 20:33:40: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7734 14.08.2022 20:33:42: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7735 14.08.2022 20:38:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7736 14.08.2022 20:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7737 14.08.2022 20:38:40: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7738 14.08.2022 20:38:40: Schuppen-LED seitlich ON 7739 14.08.2022 20:38:40: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7740 14.08.2022 20:38:43: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7741 14.08.2022 20:38:54: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7742 14.08.2022 20:39:40: Schuppen-LED seitlich OFF 7743 14.08.2022 20:39:41: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7744 14.08.2022 20:39:43: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7745 14.08.2022 20:40:28: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 7746 14.08.2022 20:42:00: Zeitplan: EIN LED Wohnzimmer 7747 14.08.2022 20:42:00: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster ON/ZU 7748 14.08.2022 20:42:02: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster ON/ZU 7749 14.08.2022 20:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7750 14.08.2022 20:44:43: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7751 14.08.2022 20:44:43: Schuppen-LED seitlich ON 7752 14.08.2022 20:44:43: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7753 14.08.2022 20:44:45: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7754 14.08.2022 20:44:47: ## 4KW-Stab OFF 46.0 7755 14.08.2022 20:44:52: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7756 14.08.2022 20:45:43: Schuppen-LED seitlich OFF 7757 14.08.2022 20:45:43: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7758 14.08.2022 20:45:45: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7759 14.08.2022 20:46:25: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7760 14.08.2022 20:46:26: Schuppen-LED seitlich ON 7761 14.08.2022 20:46:26: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7762 14.08.2022 20:46:28: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7763 14.08.2022 20:46:35: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7764 14.08.2022 20:47:00: Zeitplan: ZU Eltako_7 FS-Zi. 7765 14.08.2022 20:47:00: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. ON/ZU 7766 14.08.2022 20:47:00: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 7767 14.08.2022 20:47:26: Schuppen-LED seitlich OFF 7768 14.08.2022 20:47:26: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7769 14.08.2022 20:47:28: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7770 14.08.2022 20:47:54: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 7771 14.08.2022 20:48:00: Zeitplan: ZU Eltako_8 Schlafzi./Toil. 7772 14.08.2022 20:48:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 7773 14.08.2022 20:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7774 14.08.2022 20:48:01: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7775 14.08.2022 20:48:01: Schuppen-LED seitlich ON 7776 14.08.2022 20:48:01: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7777 14.08.2022 20:48:03: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7778 14.08.2022 20:48:10: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7779 14.08.2022 20:48:41: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7780 14.08.2022 20:48:46: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. ON/ZU 7781 14.08.2022 20:48:47: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 7782 14.08.2022 20:48:51: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7783 14.08.2022 20:49:00: Zeitplan: ZU Eltako_1 Küche 7784 14.08.2022 20:49:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7785 14.08.2022 20:49:00: >>SENDEN: Rolladen Küche ON/ZU 7786 14.08.2022 20:49:00: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 7787 14.08.2022 20:49:01: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 7788 14.08.2022 20:49:13: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)7789 14.08.2022 20:49:41: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 7790 14.08.2022 20:49:42: Schuppen-LED seitlich OFF 7791 14.08.2022 20:49:42: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7792 14.08.2022 20:49:44: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7793 14.08.2022 20:49:46: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 7794 14.08.2022 20:49:47: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 7795 14.08.2022 20:50:46: >>SENDEN: Rolladen Küche ON/ZU 7796 14.08.2022 20:50:46: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 7797 14.08.2022 20:50:47: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 7798 14.08.2022 20:51:01: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)7799 14.08.2022 20:54:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7800 14.08.2022 20:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7801 14.08.2022 20:59:17: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7802 14.08.2022 20:59:17: Schuppen-LED seitlich ON 7803 14.08.2022 20:59:17: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7804 14.08.2022 20:59:20: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7805 14.08.2022 20:59:28: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7806 14.08.2022 20:59:36: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7807 14.08.2022 20:59:52: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 7808 14.08.2022 20:59:54: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7809 14.08.2022 20:59:54: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 7810 14.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.451 Tagesmenge: 120 l 7811 14.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.000 m³ 7812 14.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64315.0 Tagesmenge: 9.8 KWh 7813 14.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 7814 14.08.2022 21:00:36: Schuppen-LED seitlich OFF 7815 14.08.2022 21:00:37: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7816 14.08.2022 21:00:39: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7817 14.08.2022 21:01:00: Zeitplan: ZU Eltako_2 Dusche 7818 14.08.2022 21:01:00: >>SENDEN: Rolladen Dusche ON/ZU 7819 14.08.2022 21:01:00: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 7820 14.08.2022 21:01:32: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 7821 14.08.2022 21:01:48: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 7822 14.08.2022 21:01:58: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 7823 14.08.2022 21:01:59: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7824 14.08.2022 21:01:59: Schuppen-LED seitlich ON 7825 14.08.2022 21:01:59: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7826 14.08.2022 21:02:00: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 7827 14.08.2022 21:02:02: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7828 14.08.2022 21:02:12: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7829 14.08.2022 21:02:23: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 7830 14.08.2022 21:02:25: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7831 14.08.2022 21:02:25: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 7832 14.08.2022 21:02:46: >>SENDEN: Rolladen Dusche ON/ZU 7833 14.08.2022 21:02:47: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 7834 14.08.2022 21:03:00: Zeitplan: EIN LED Nachtlicht Hof 7835 14.08.2022 21:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7836 14.08.2022 21:03:00: >>SENDEN: LED Hofseite ON/ZU 7837 14.08.2022 21:03:01: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7838 14.08.2022 21:03:03: >>SENDEN: LED Hofseite ON/ZU 7839 14.08.2022 21:03:05: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7840 14.08.2022 21:03:15: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7841 14.08.2022 21:03:27: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 7842 14.08.2022 21:03:34: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 7843 14.08.2022 21:03:40: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7844 14.08.2022 21:03:49: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7845 14.08.2022 21:04:12: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7846 14.08.2022 21:04:21: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7847 14.08.2022 21:04:26: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 7848 14.08.2022 21:04:29: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 7849 14.08.2022 21:04:36: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7850 14.08.2022 21:04:54: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7851 14.08.2022 21:05:30: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7852 14.08.2022 21:05:40: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7853 14.08.2022 21:05:42: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7854 14.08.2022 21:05:57: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7855 14.08.2022 21:06:42: Schuppen-LED seitlich OFF 7856 14.08.2022 21:06:42: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7857 14.08.2022 21:06:44: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7858 14.08.2022 21:07:52: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7859 14.08.2022 21:07:52: Schuppen-LED seitlich ON 7860 14.08.2022 21:07:52: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7861 14.08.2022 21:07:54: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7862 14.08.2022 21:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7863 14.08.2022 21:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7864 14.08.2022 21:08:02: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7865 14.08.2022 21:08:52: Schuppen-LED seitlich OFF 7866 14.08.2022 21:08:52: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7867 14.08.2022 21:08:54: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7868 14.08.2022 21:11:36: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7869 14.08.2022 21:11:37: Schuppen-LED seitlich ON 7870 14.08.2022 21:11:37: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7871 14.08.2022 21:11:39: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7872 14.08.2022 21:11:46: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7873 14.08.2022 21:12:15: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7874 14.08.2022 21:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7875 14.08.2022 21:13:15: Schuppen-LED seitlich OFF 7876 14.08.2022 21:13:15: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7877 14.08.2022 21:13:17: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7878 14.08.2022 21:17:57: Schuppen-LED seitlich ON 7879 14.08.2022 21:17:57: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7880 14.08.2022 21:17:59: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7881 14.08.2022 21:18:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7882 14.08.2022 21:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7883 14.08.2022 21:18:07: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7884 14.08.2022 21:18:23: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7885 14.08.2022 21:18:33: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7886 14.08.2022 21:19:24: Schuppen-LED seitlich OFF 7887 14.08.2022 21:19:24: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7888 14.08.2022 21:19:26: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7889 14.08.2022 21:19:47: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7890 14.08.2022 21:19:47: Schuppen-LED seitlich ON 7891 14.08.2022 21:19:47: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7892 14.08.2022 21:19:49: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7893 14.08.2022 21:19:59: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7894 14.08.2022 21:20:47: Schuppen-LED seitlich OFF 7895 14.08.2022 21:20:47: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7896 14.08.2022 21:20:49: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7897 14.08.2022 21:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7898 14.08.2022 21:25:59: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7899 14.08.2022 21:25:59: Schuppen-LED seitlich ON 7900 14.08.2022 21:25:59: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7901 14.08.2022 21:26:01: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7902 14.08.2022 21:26:11: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7903 14.08.2022 21:26:17: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7904 14.08.2022 21:26:27: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7905 14.08.2022 21:27:18: Schuppen-LED seitlich OFF 7906 14.08.2022 21:27:18: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7907 14.08.2022 21:27:20: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7908 14.08.2022 21:27:28: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7909 14.08.2022 21:27:28: Schuppen-LED seitlich ON 7910 14.08.2022 21:27:28: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7911 14.08.2022 21:27:30: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7912 14.08.2022 21:27:38: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7913 14.08.2022 21:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7914 14.08.2022 21:28:28: Schuppen-LED seitlich OFF 7915 14.08.2022 21:28:28: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7916 14.08.2022 21:28:31: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7917 14.08.2022 21:30:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7918 14.08.2022 21:30:39: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7919 14.08.2022 21:30:39: Schuppen-LED seitlich ON 7920 14.08.2022 21:30:39: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7921 14.08.2022 21:30:42: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7922 14.08.2022 21:30:49: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7923 14.08.2022 21:31:39: Schuppen-LED seitlich OFF 7924 14.08.2022 21:31:39: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7925 14.08.2022 21:31:42: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7926 14.08.2022 21:32:46: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7927 14.08.2022 21:32:46: Schuppen-LED seitlich ON 7928 14.08.2022 21:32:47: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7929 14.08.2022 21:32:49: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7930 14.08.2022 21:33:00: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7931 14.08.2022 21:33:04: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7932 14.08.2022 21:33:23: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7933 14.08.2022 21:34:04: Schuppen-LED seitlich OFF 7934 14.08.2022 21:34:04: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7935 14.08.2022 21:34:07: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7936 14.08.2022 21:34:54: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7937 14.08.2022 21:34:55: Schuppen-LED seitlich ON 7938 14.08.2022 21:34:55: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7939 14.08.2022 21:34:57: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7940 14.08.2022 21:34:57: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 7941 14.08.2022 21:35:00: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 7942 14.08.2022 21:35:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7943 14.08.2022 21:35:17: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7944 14.08.2022 21:35:33: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7945 14.08.2022 21:35:43: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7946 14.08.2022 21:36:33: Schuppen-LED seitlich OFF 7947 14.08.2022 21:36:33: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7948 14.08.2022 21:36:36: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7949 14.08.2022 21:37:01: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 7950 14.08.2022 21:37:03: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 7951 14.08.2022 21:37:11: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 7952 14.08.2022 21:37:31: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7953 14.08.2022 21:37:31: Schuppen-LED seitlich ON 7954 14.08.2022 21:37:31: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7955 14.08.2022 21:37:34: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7956 14.08.2022 21:37:41: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7957 14.08.2022 21:37:52: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7958 14.08.2022 21:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7959 14.08.2022 21:38:02: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7960 14.08.2022 21:38:25: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7961 14.08.2022 21:38:47: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7962 14.08.2022 21:39:06: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 7963 14.08.2022 21:39:25: Schuppen-LED seitlich OFF 7964 14.08.2022 21:39:25: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7965 14.08.2022 21:39:28: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7966 14.08.2022 21:39:44: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7967 14.08.2022 21:39:44: Schuppen-LED seitlich ON 7968 14.08.2022 21:39:44: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7969 14.08.2022 21:39:47: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7970 14.08.2022 21:40:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7971 14.08.2022 21:40:44: Schuppen-LED seitlich OFF 7972 14.08.2022 21:40:44: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7973 14.08.2022 21:40:47: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7974 14.08.2022 21:42:24: Schuppen-LED seitlich ON 7975 14.08.2022 21:42:24: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7976 14.08.2022 21:42:26: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7977 14.08.2022 21:43:24: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7978 14.08.2022 21:44:00: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7979 14.08.2022 21:44:14: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7980 14.08.2022 21:45:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 7981 14.08.2022 21:45:00: Schuppen-LED seitlich OFF 7982 14.08.2022 21:45:00: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7983 14.08.2022 21:45:03: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7984 14.08.2022 21:46:14: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7985 14.08.2022 21:46:14: Schuppen-LED seitlich ON 7986 14.08.2022 21:46:14: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7987 14.08.2022 21:46:17: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7988 14.08.2022 21:46:26: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7989 14.08.2022 21:47:14: Schuppen-LED seitlich OFF 7990 14.08.2022 21:47:14: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7991 14.08.2022 21:47:17: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 7992 14.08.2022 21:47:53: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7993 14.08.2022 21:47:53: Schuppen-LED seitlich ON 7994 14.08.2022 21:47:53: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7995 14.08.2022 21:47:55: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 7996 14.08.2022 21:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 7997 14.08.2022 21:48:03: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 7998 14.08.2022 21:48:43: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 7999 14.08.2022 21:48:53: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 8000 14.08.2022 21:49:43: Schuppen-LED seitlich OFF 8001 14.08.2022 21:49:43: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 8002 14.08.2022 21:49:46: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 8003 14.08.2022 21:50:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8004 14.08.2022 21:50:28: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 8005 14.08.2022 21:50:28: Schuppen-LED seitlich ON 8006 14.08.2022 21:50:28: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 8007 14.08.2022 21:50:31: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 8008 14.08.2022 21:50:41: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 8009 14.08.2022 21:51:28: Schuppen-LED seitlich OFF 8010 14.08.2022 21:51:28: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 8011 14.08.2022 21:51:31: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 8012 14.08.2022 21:54:08: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 8013 14.08.2022 21:54:08: Schuppen-LED seitlich ON 8014 14.08.2022 21:54:08: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 8015 14.08.2022 21:54:11: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 8016 14.08.2022 21:54:18: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 8017 14.08.2022 21:54:34: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 8018 14.08.2022 21:54:46: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 8019 14.08.2022 21:54:58: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 8020 14.08.2022 21:55:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8021 14.08.2022 21:55:45: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 8022 14.08.2022 21:55:58: Schuppen-LED seitlich OFF 8023 14.08.2022 21:55:58: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 8024 14.08.2022 21:56:00: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 8025 14.08.2022 21:56:02: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 8026 14.08.2022 21:56:12: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 8027 14.08.2022 21:56:16: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 8028 14.08.2022 21:56:16: Schuppen-LED seitlich ON 8029 14.08.2022 21:56:16: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 8030 14.08.2022 21:56:18: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 8031 14.08.2022 21:56:41: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 8032 14.08.2022 21:56:43: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen ON/ZU 8033 14.08.2022 21:57:08: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 8034 14.08.2022 21:57:16: Schuppen-LED seitlich OFF 8035 14.08.2022 21:57:16: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 8036 14.08.2022 21:57:19: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 8037 14.08.2022 21:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8038 14.08.2022 21:58:48: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 8039 14.08.2022 21:58:50: >>SENDEN: LED-Strahler Front Schuppen OFF/AUF 8040 14.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.460 Tagesmenge: 129 l 8041 14.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.000 m³ 8042 14.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64315.1 Tagesmenge: 10.0 KWh 8043 14.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 8044 14.08.2022 22:00:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8045 14.08.2022 22:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8046 14.08.2022 22:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8047 14.08.2022 22:14:37: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 8048 14.08.2022 22:16:26: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 8049 14.08.2022 22:17:54: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 8050 14.08.2022 22:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8051 14.08.2022 22:19:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8052 14.08.2022 22:23:00: ## 4KW-Stab OFF 46.0 8053 14.08.2022 22:28:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8054 14.08.2022 22:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8055 14.08.2022 22:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8056 14.08.2022 22:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8057 14.08.2022 22:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8058 14.08.2022 22:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8059 14.08.2022 22:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8060 14.08.2022 22:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8061 14.08.2022 22:59:54: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 8062 14.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.475 Tagesmenge: 144 l 8063 14.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.000 m³ 8064 14.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64316.7 Tagesmenge: 11.3 KWh 8065 14.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 8066 14.08.2022 23:00:00: Zeitplan: AUS LED Nachtlicht Hof 8067 14.08.2022 23:00:00: >>SENDEN: LED Hofseite OFF/AUF 8068 14.08.2022 23:00:03: >>SENDEN: LED Hofseite OFF/AUF 8069 14.08.2022 23:01:54: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 8070 14.08.2022 23:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8071 14.08.2022 23:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8072 14.08.2022 23:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8073 14.08.2022 23:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8074 14.08.2022 23:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8075 14.08.2022 23:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8076 14.08.2022 23:31:00: Geblaese Gaestezimmer ON. 8077 14.08.2022 23:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8078 14.08.2022 23:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8079 14.08.2022 23:40:00: Zeitplan: ZU Therm._4 Terrassen-Fenst. 8080 14.08.2022 23:40:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster ON/ZU 8081 14.08.2022 23:40:00: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts 8082 14.08.2022 23:40:01: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 8083 14.08.2022 23:40:14: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster ON/ZU 8084 14.08.2022 23:40:14: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts 8085 14.08.2022 23:40:15: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 8086 14.08.2022 23:40:16: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 8087 14.08.2022 23:42:14: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 8088 14.08.2022 23:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8089 14.08.2022 23:45:00: Zeitplan: ZU Thermokon_3 Terrassentür 8090 14.08.2022 23:45:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür ON/ZU 8091 14.08.2022 23:45:00: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts (80)8092 14.08.2022 23:45:01: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 8093 14.08.2022 23:46:46: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür ON/ZU 8094 14.08.2022 23:46:46: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts (80)8095 14.08.2022 23:46:47: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 8096 14.08.2022 23:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8097 14.08.2022 23:49:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8098 14.08.2022 23:57:00: Zeitplan: AUS LED Wohnzimmer 8099 14.08.2022 23:57:00: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster OFF/AUF 8100 14.08.2022 23:57:02: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster OFF/AUF 8101 14.08.2022 23:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8102 14.08.2022 23:58:13: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 8103 15.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.479 Tagesmenge: 148 l 8104 15.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.000 m³ 8105 15.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64317.4 Tagesmenge: 11.9 KWh 8106 15.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 8107 15.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Wasserzähler: 154.4794 8108 15.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Gaszähler: 12798.45 8109 15.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Stromzähler: 64317.39 8110 15.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Tauchpumpenschaltungen: 0 8111 15.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Störungsanzahl Gastherme: 0 8112 15.08.2022 00:00:00: Neuberechnung: Sonnenaufgang: 0537 8113 15.08.2022 00:00:00: Neuberechnung: Sonnenuntergang: 2050 8114 15.08.2022 00:00:01: Saved_Parameter_READ durchlaufen. 8115 15.08.2022 00:00:01: ### Lese Parameterfile par_neu.txt >> Aktion OK 8116 15.08.2022 00:01:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8117 15.08.2022 00:02:41: ## 4KW-Stab OFF 46.0 8118 15.08.2022 00:07:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8119 15.08.2022 00:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8120 15.08.2022 00:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8121 15.08.2022 00:16:56: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 8122 15.08.2022 00:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8123 15.08.2022 00:18:54: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 8124 15.08.2022 00:21:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8125 15.08.2022 00:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8126 15.08.2022 00:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8127 15.08.2022 00:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8128 15.08.2022 00:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8129 15.08.2022 00:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8130 15.08.2022 00:51:34: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 8131 15.08.2022 00:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8132 15.08.2022 00:53:31: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 8133 15.08.2022 00:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8134 15.08.2022 00:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15496.wag 8135 15.08.2022 00:58:01: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 8136 15.08.2022 00:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8137 15.08.2022 00:58:05: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster ON/ZU 8138 15.08.2022 00:58:07: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster ON/ZU 8139 15.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.479 Tagesmenge: 0 l 8140 15.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.000 m³ 8141 15.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64317.8 Tagesmenge: 0.3 KWh 8142 15.08.2022 01:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 8143 15.08.2022 01:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8144 15.08.2022 01:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8145 15.08.2022 01:10:00: ## Zirkulation Planzeit OFF. 8146 15.08.2022 01:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8147 15.08.2022 01:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8148 15.08.2022 01:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8149 15.08.2022 01:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8150 15.08.2022 01:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8151 15.08.2022 01:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8152 15.08.2022 01:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8153 15.08.2022 01:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8154 15.08.2022 01:52:57: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 8155 15.08.2022 01:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8156 15.08.2022 01:57:51: ## 4KW-Stab OFF 46.0 8157 15.08.2022 01:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8158 15.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.486 Tagesmenge: 6 l 8159 15.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.000 m³ 8160 15.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64318.3 Tagesmenge: 0.8 KWh 8161 15.08.2022 02:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 8162 15.08.2022 02:00:00: Zeitplan: EIN LED Nachtlicht Giebel 8163 15.08.2022 02:00:00: >>SENDEN: LED Giebelseite ON/ZU 8164 15.08.2022 02:02:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8165 15.08.2022 02:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8166 15.08.2022 02:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8167 15.08.2022 02:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8168 15.08.2022 02:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8169 15.08.2022 02:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8170 15.08.2022 02:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8171 15.08.2022 02:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8172 15.08.2022 02:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8173 15.08.2022 02:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8174 15.08.2022 02:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8175 15.08.2022 02:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8176 15.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.487 Tagesmenge: 7 l 8177 15.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.000 m³ 8178 15.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64318.6 Tagesmenge: 1.0 KWh 8179 15.08.2022 03:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 8180 15.08.2022 03:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8181 15.08.2022 03:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8182 15.08.2022 03:10:00: Boilerpumpe Sommerbetrieb ON. 8183 15.08.2022 03:12:00: Boilerpumpe Sommerbetrieb OFF 8184 15.08.2022 03:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8185 15.08.2022 03:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8186 15.08.2022 03:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8187 15.08.2022 03:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8188 15.08.2022 03:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8189 15.08.2022 03:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8190 15.08.2022 03:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8191 15.08.2022 03:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8192 15.08.2022 03:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8193 15.08.2022 03:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8194 15.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.487 Tagesmenge: 7 l 8195 15.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.000 m³ 8196 15.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64318.8 Tagesmenge: 1.2 KWh 8197 15.08.2022 04:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 8198 15.08.2022 04:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8199 15.08.2022 04:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8200 15.08.2022 04:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8201 15.08.2022 04:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8202 15.08.2022 04:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8203 15.08.2022 04:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8204 15.08.2022 04:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8205 15.08.2022 04:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8206 15.08.2022 04:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8207 15.08.2022 04:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8208 15.08.2022 04:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8209 15.08.2022 04:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8210 15.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.487 Tagesmenge: 7 l 8211 15.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.448 Tagesmenge: 0.000 m³ 8212 15.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64318.9 Tagesmenge: 1.3 KWh 8213 15.08.2022 05:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 8214 15.08.2022 05:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8215 15.08.2022 05:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8216 15.08.2022 05:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8217 15.08.2022 05:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8218 15.08.2022 05:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8219 15.08.2022 05:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8220 15.08.2022 05:30:00: Zeitplan: AUS LED Nachtlicht Giebel 8221 15.08.2022 05:30:00: >>SENDEN: LED Giebelseite OFF/AUF 8222 15.08.2022 05:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8223 15.08.2022 05:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8224 15.08.2022 05:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8225 15.08.2022 05:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8226 15.08.2022 05:51:00: ## Zirkulation Planzeit ON 8227 15.08.2022 05:51:00: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 27.0 8228 15.08.2022 05:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8229 15.08.2022 05:53:29: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 8230 15.08.2022 05:56:26: ## Schutzbetrieb-Verbot-Start (Grund: Warmwassererz.) 8231 15.08.2022 05:56:26: 3-Wegeventil Thision Heizkreis OFF ! 8232 15.08.2022 05:56:26: 3-Wegeventil Thision Warmwasser ON ! 8233 15.08.2022 05:56:26: GW-Warmwassertemp akt.: 0.0 8234 15.08.2022 05:56:26: 3-Wegeventil Thision Heizkreis ON ! 8235 15.08.2022 05:56:27: Therme: Wärmeanforderung ON. 8236 15.08.2022 05:56:31: 3-Wegeventil Thision Heizkreis OFF ! 8237 15.08.2022 05:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8238 15.08.2022 05:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8239 15.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.487 Tagesmenge: 7 l 8240 15.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.516 Tagesmenge: 0.070 m³ 8241 15.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64319.0 Tagesmenge: 1.4 KWh 8242 15.08.2022 06:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 8243 15.08.2022 06:00:00: Geblaese Gaestezimmer OFF 8244 15.08.2022 06:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8245 15.08.2022 06:03:24: Therme: Wärmeanforderung OFF 8246 15.08.2022 06:07:21: 3-Wegeventil Thision Heizkreis ON ! 8247 15.08.2022 06:07:21: 3-Wegeventil Thision Warmwasser OFF ! 8248 15.08.2022 06:07:21: 3-Wegeventil Thision Warmwasser ON ! 8249 15.08.2022 06:07:21: GW-Warmwassertemp akt.: 0.0 8250 15.08.2022 06:07:29: 3-Wegeventil Thision Warmwasser OFF ! 8251 15.08.2022 06:07:39: STop Warmwasserbereitung, Mindestlaufzeit Therme starten 8252 15.08.2022 06:07:39: THERME HALT: STAT. Schutzbetr. START!! ( Planzeit ON ) 8253 15.08.2022 06:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8254 15.08.2022 06:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8255 15.08.2022 06:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8256 15.08.2022 06:15:31: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 8257 15.08.2022 06:17:23: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 8258 15.08.2022 06:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8259 15.08.2022 06:20:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8260 15.08.2022 06:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8261 15.08.2022 06:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8262 15.08.2022 06:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8263 15.08.2022 06:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8264 15.08.2022 06:43:38: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 8265 15.08.2022 06:45:31: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 8266 15.08.2022 06:48:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8267 15.08.2022 06:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8268 15.08.2022 06:51:42: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 8269 15.08.2022 06:52:00: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter betätigt, Roll. Aufw. / Lam8270 15.08.2022 06:52:00: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter losgelassen (0) 8271 15.08.2022 06:52:05: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter betätigt, Lampe OFF (112) 8272 15.08.2022 06:52:06: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter losgelassen (0) 8273 15.08.2022 06:52:55: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)8274 15.08.2022 06:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8275 15.08.2022 06:54:06: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 8276 15.08.2022 06:55:00: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 8277 15.08.2022 06:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15497.wag 8278 15.08.2022 06:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 8279 15.08.2022 06:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8280 15.08.2022 06:59:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8281 15.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.493 Tagesmenge: 13 l 8282 15.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.604 Tagesmenge: 0.160 m³ 8283 15.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64319.1 Tagesmenge: 1.5 KWh 8284 15.08.2022 07:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 8285 15.08.2022 07:00:00: Zeitplan: AUF Eltako_1 Küche 8286 15.08.2022 07:00:00: >>SENDEN: Rolladen Küche OFF/AUF 8287 15.08.2022 07:00:00: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 8288 15.08.2022 07:00:01: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 8289 15.08.2022 07:01:46: >>SENDEN: Rolladen Küche OFF/AUF 8290 15.08.2022 07:01:46: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 8291 15.08.2022 07:01:47: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 8292 15.08.2022 07:02:00: Zeitplan: AUF Eltako_2 Dusche 8293 15.08.2022 07:02:00: >>SENDEN: Rolladen Dusche OFF/AUF 8294 15.08.2022 07:02:00: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 8295 15.08.2022 07:02:48: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 8296 15.08.2022 07:03:46: >>SENDEN: Rolladen Dusche OFF/AUF 8297 15.08.2022 07:03:47: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 8298 15.08.2022 07:04:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8299 15.08.2022 07:04:33: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 8300 15.08.2022 07:05:00: Zeitplan: AUF Thermokon_3 Terrassentür 8301 15.08.2022 07:05:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür OFF/AUF 8302 15.08.2022 07:05:00: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts (1128303 15.08.2022 07:05:01: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 8304 15.08.2022 07:06:46: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür OFF/AUF 8305 15.08.2022 07:06:46: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts (1128306 15.08.2022 07:06:47: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 8307 15.08.2022 07:07:00: Zeitplan: AUF Therm._4 Terrassen-Fenst. 8308 15.08.2022 07:07:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster OFF/AUF 8309 15.08.2022 07:07:00: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts 8310 15.08.2022 07:07:01: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 8311 15.08.2022 07:08:00: Zeitplan: AUF Eltako_7 FS-Zi. 8312 15.08.2022 07:08:00: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. OFF/AUF 8313 15.08.2022 07:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8314 15.08.2022 07:08:00: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 8315 15.08.2022 07:08:46: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster OFF/AUF 8316 15.08.2022 07:08:46: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt AUFwärts 8317 15.08.2022 07:08:47: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 8318 15.08.2022 07:08:54: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 8319 15.08.2022 07:09:00: Zeitplan: AUF Eltako_8 Schlafzi./Toil. 8320 15.08.2022 07:09:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8321 15.08.2022 07:09:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 8322 15.08.2022 07:09:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 8323 15.08.2022 07:09:46: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. OFF/AUF 8324 15.08.2022 07:09:47: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 8325 15.08.2022 07:10:13: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)8326 15.08.2022 07:10:40: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 8327 15.08.2022 07:10:46: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 8328 15.08.2022 07:10:48: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 8329 15.08.2022 07:11:00: Zeitplan: AUF Dig.I/O Garage_Roll. 8330 15.08.2022 07:11:00: >>SENDEN: Rolladen Garage OFF/AUF 8331 15.08.2022 07:12:01: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)8332 15.08.2022 07:14:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8333 15.08.2022 07:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8334 15.08.2022 07:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8335 15.08.2022 07:24:56: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 8336 15.08.2022 07:26:14: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 8337 15.08.2022 07:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8338 15.08.2022 07:29:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8339 15.08.2022 07:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8340 15.08.2022 07:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8341 15.08.2022 07:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8342 15.08.2022 07:49:04: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 8343 15.08.2022 07:50:52: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 8344 15.08.2022 07:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8345 15.08.2022 07:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8346 15.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.500 Tagesmenge: 20 l 8347 15.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.604 Tagesmenge: 0.160 m³ 8348 15.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64319.2 Tagesmenge: 1.6 KWh 8349 15.08.2022 08:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 8350 15.08.2022 08:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8351 15.08.2022 08:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8352 15.08.2022 08:10:02: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG ON, Temp. Mitte: 574 8353 15.08.2022 08:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8354 15.08.2022 08:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8355 15.08.2022 08:19:39: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 8356 15.08.2022 08:20:41: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 8357 15.08.2022 08:21:24: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG OFF, Temp. Mitte: 621 8358 15.08.2022 08:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8359 15.08.2022 08:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8360 15.08.2022 08:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8361 15.08.2022 08:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8362 15.08.2022 08:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8363 15.08.2022 08:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8364 15.08.2022 08:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8365 15.08.2022 08:55:07: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 8366 15.08.2022 08:56:00: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 8367 15.08.2022 08:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8368 15.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.561 Tagesmenge: 81 l 8369 15.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.604 Tagesmenge: 0.160 m³ 8370 15.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64320.7 Tagesmenge: 2.8 KWh 8371 15.08.2022 09:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 8372 15.08.2022 09:00:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8373 15.08.2022 09:01:08: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 8374 15.08.2022 09:06:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8375 15.08.2022 09:07:08: ## 4KW-Stab OFF 46.0 8376 15.08.2022 09:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8377 15.08.2022 09:12:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8378 15.08.2022 09:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8379 15.08.2022 09:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8380 15.08.2022 09:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8381 15.08.2022 09:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8382 15.08.2022 09:36:12: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 8383 15.08.2022 09:37:58: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 8384 15.08.2022 09:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8385 15.08.2022 09:41:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8386 15.08.2022 09:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8387 15.08.2022 09:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8388 15.08.2022 09:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8389 15.08.2022 09:59:06: Schließen Rollläden Schlafzi. wegen Sonnen einstrahlung. 8390 15.08.2022 09:59:06: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 8391 15.08.2022 09:59:06: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 8392 15.08.2022 09:59:13: Schließen Rolladen FS-Zi. ( Sonneneinstrahlung) . 8393 15.08.2022 09:59:13: Schließen Rolladen Garage ( Sonneneinstrahlung) . 8394 15.08.2022 09:59:13: Schließen Boden ( Sonneneinstrahlung) . 8395 15.08.2022 09:59:13: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. ON/ZU 8396 15.08.2022 09:59:13: >>SENDEN: Rolladen Garage ON/ZU 8397 15.08.2022 09:59:13: >>SENDEN: Rolladen Boden ON/ZU 8398 15.08.2022 09:59:14: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 8399 15.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.617 Tagesmenge: 137 l 8400 15.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.604 Tagesmenge: 0.160 m³ 8401 15.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64321.5 Tagesmenge: 3.5 KWh 8402 15.08.2022 10:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 8403 15.08.2022 10:00:00: Zeitplan: ZU Eltako_8 Schlafzi./Toil. Sonne 8404 15.08.2022 10:00:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 8405 15.08.2022 10:00:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 8406 15.08.2022 10:00:08: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 8407 15.08.2022 10:00:16: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 8408 15.08.2022 10:00:17: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 8409 15.08.2022 10:01:00: Zeitplan: ZU Dig.I/O Boden_Roll. 8410 15.08.2022 10:01:00: >>SENDEN: Rolladen Boden ON/ZU 8411 15.08.2022 10:01:30: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)8412 15.08.2022 10:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8413 15.08.2022 10:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8414 15.08.2022 10:10:53: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG ON, Temp. Mitte: 590 8415 15.08.2022 10:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8416 15.08.2022 10:15:32: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG OFF, Temp. Mitte: 621 8417 15.08.2022 10:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8418 15.08.2022 10:20:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8419 15.08.2022 10:24:23: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 8420 15.08.2022 10:25:31: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 8421 15.08.2022 10:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8422 15.08.2022 10:29:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8423 15.08.2022 10:36:36: Taster Dusche "O" gedrückt (Hand-Schließen Rolladen) 8424 15.08.2022 10:36:46: Taster Dusche "O" gedrückt (Hand-Schließen Rolladen) 8425 15.08.2022 10:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8426 15.08.2022 10:41:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8427 15.08.2022 10:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8428 15.08.2022 10:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8429 15.08.2022 10:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8430 15.08.2022 10:58:15: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 8431 15.08.2022 10:59:35: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 8432 15.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.649 Tagesmenge: 168 l 8433 15.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.604 Tagesmenge: 0.160 m³ 8434 15.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64322.3 Tagesmenge: 4.2 KWh 8435 15.08.2022 11:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 8436 15.08.2022 11:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8437 15.08.2022 11:06:54: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 8438 15.08.2022 11:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8439 15.08.2022 11:11:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8440 15.08.2022 11:11:59: ## 4KW-Stab OFF 46.0 8441 15.08.2022 11:16:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8442 15.08.2022 11:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8443 15.08.2022 11:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8444 15.08.2022 11:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8445 15.08.2022 11:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8446 15.08.2022 11:34:14: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 8447 15.08.2022 11:35:04: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 8448 15.08.2022 11:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8449 15.08.2022 11:39:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8450 15.08.2022 11:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8451 15.08.2022 11:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8452 15.08.2022 11:53:23: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 8453 15.08.2022 11:58:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8454 15.08.2022 11:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8455 15.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.667 Tagesmenge: 186 l 8456 15.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.604 Tagesmenge: 0.160 m³ 8457 15.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64323.0 Tagesmenge: 4.8 KWh 8458 15.08.2022 12:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 8459 15.08.2022 12:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8460 15.08.2022 12:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8461 15.08.2022 12:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8462 15.08.2022 12:15:48: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 8463 15.08.2022 12:17:24: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 8464 15.08.2022 12:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8465 15.08.2022 12:20:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8466 15.08.2022 12:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8467 15.08.2022 12:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8468 15.08.2022 12:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8469 15.08.2022 12:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8470 15.08.2022 12:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8471 15.08.2022 12:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8472 15.08.2022 12:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15498.wag 8473 15.08.2022 12:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 8474 15.08.2022 12:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8475 15.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.710 Tagesmenge: 229 l 8476 15.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.604 Tagesmenge: 0.160 m³ 8477 15.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64323.2 Tagesmenge: 4.9 KWh 8478 15.08.2022 13:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 8479 15.08.2022 13:01:21: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 8480 15.08.2022 13:02:23: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 8481 15.08.2022 13:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8482 15.08.2022 13:04:56: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 8483 15.08.2022 13:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8484 15.08.2022 13:09:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8485 15.08.2022 13:10:01: ## 4KW-Stab OFF 46.0 8486 15.08.2022 13:15:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8487 15.08.2022 13:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8488 15.08.2022 13:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8489 15.08.2022 13:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8490 15.08.2022 13:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8491 15.08.2022 13:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8492 15.08.2022 13:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8493 15.08.2022 13:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8494 15.08.2022 13:48:10: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 8495 15.08.2022 13:48:54: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 8496 15.08.2022 13:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8497 15.08.2022 13:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8498 15.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.747 Tagesmenge: 266 l 8499 15.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.604 Tagesmenge: 0.160 m³ 8500 15.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64323.7 Tagesmenge: 5.4 KWh 8501 15.08.2022 14:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 8502 15.08.2022 14:00:02: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG ON, Temp. Mitte: 588 8503 15.08.2022 14:01:59: Taster FS-Zimmer "I" gedrückt (Hand-Öffnen Rolladen) 8504 15.08.2022 14:02:52: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 8505 15.08.2022 14:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8506 15.08.2022 14:05:31: >>>> Boiler 6KW-HEIZUNG OFF, Temp. Mitte: 621 8507 15.08.2022 14:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8508 15.08.2022 14:10:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8509 15.08.2022 14:10:44: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 8510 15.08.2022 14:12:08: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 8511 15.08.2022 14:13:05: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 8512 15.08.2022 14:15:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8513 15.08.2022 14:17:56: ## 4KW-Stab OFF 46.0 8514 15.08.2022 14:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8515 15.08.2022 14:22:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8516 15.08.2022 14:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8517 15.08.2022 14:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8518 15.08.2022 14:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8519 15.08.2022 14:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8520 15.08.2022 14:47:07: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 8521 15.08.2022 14:47:56: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 8522 15.08.2022 14:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8523 15.08.2022 14:52:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8524 15.08.2022 14:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8525 15.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.776 Tagesmenge: 294 l 8526 15.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.604 Tagesmenge: 0.160 m³ 8527 15.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64325.0 Tagesmenge: 6.5 KWh 8528 15.08.2022 15:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 8529 15.08.2022 15:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8530 15.08.2022 15:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8531 15.08.2022 15:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8532 15.08.2022 15:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8533 15.08.2022 15:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8534 15.08.2022 15:26:22: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 8535 15.08.2022 15:27:45: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 8536 15.08.2022 15:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8537 15.08.2022 15:28:21: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 8538 15.08.2022 15:31:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8539 15.08.2022 15:31:11: ## 4KW-Stab OFF 46.0 8540 15.08.2022 15:36:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8541 15.08.2022 15:37:49: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 8542 15.08.2022 15:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8543 15.08.2022 15:39:02: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)8544 15.08.2022 15:42:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8545 15.08.2022 15:43:53: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 8546 15.08.2022 15:44:15: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 8547 15.08.2022 15:44:48: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 8548 15.08.2022 15:45:38: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 8549 15.08.2022 15:45:44: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 8550 15.08.2022 15:46:14: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 8551 15.08.2022 15:46:20: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 8552 15.08.2022 15:46:23: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 8553 15.08.2022 15:46:34: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 8554 15.08.2022 15:46:35: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 8555 15.08.2022 15:47:16: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 8556 15.08.2022 15:47:24: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 8557 15.08.2022 15:47:26: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 8558 15.08.2022 15:47:35: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 8559 15.08.2022 15:47:37: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 8560 15.08.2022 15:47:41: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 8561 15.08.2022 15:48:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8562 15.08.2022 15:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8563 15.08.2022 15:48:58: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 8564 15.08.2022 15:49:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 8565 15.08.2022 15:49:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 8566 15.08.2022 15:49:20: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 8567 15.08.2022 15:50:34: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 8568 15.08.2022 15:51:21: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 8569 15.08.2022 15:51:28: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 8570 15.08.2022 15:51:29: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 8571 15.08.2022 15:52:43: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)8572 15.08.2022 15:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8573 15.08.2022 15:55:24: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 8574 15.08.2022 15:56:37: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)8575 15.08.2022 15:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8576 15.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.822 Tagesmenge: 340 l 8577 15.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.604 Tagesmenge: 0.160 m³ 8578 15.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64325.5 Tagesmenge: 6.9 KWh 8579 15.08.2022 16:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 8580 15.08.2022 16:00:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8581 15.08.2022 16:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8582 15.08.2022 16:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8583 15.08.2022 16:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8584 15.08.2022 16:21:34: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 8585 15.08.2022 16:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8586 15.08.2022 16:23:08: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 8587 15.08.2022 16:28:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8588 15.08.2022 16:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8589 15.08.2022 16:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8590 15.08.2022 16:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8591 15.08.2022 16:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8592 15.08.2022 16:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8593 15.08.2022 16:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8594 15.08.2022 16:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8595 15.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.864 Tagesmenge: 382 l 8596 15.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.604 Tagesmenge: 0.160 m³ 8597 15.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64325.7 Tagesmenge: 7.0 KWh 8598 15.08.2022 17:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 8599 15.08.2022 17:00:00: Zeitplan: AUF Eltako_8 Schlafzi./Toil. Sonne 8600 15.08.2022 17:00:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 8601 15.08.2022 17:00:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 8602 15.08.2022 17:01:13: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)8603 15.08.2022 17:01:46: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 8604 15.08.2022 17:01:47: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 8605 15.08.2022 17:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8606 15.08.2022 17:03:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80)8607 15.08.2022 17:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8608 15.08.2022 17:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8609 15.08.2022 17:10:20: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 8610 15.08.2022 17:12:06: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 8611 15.08.2022 17:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8612 15.08.2022 17:15:24: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 8613 15.08.2022 17:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8614 15.08.2022 17:20:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8615 15.08.2022 17:20:13: ## 4KW-Stab OFF 46.0 8616 15.08.2022 17:25:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8617 15.08.2022 17:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8618 15.08.2022 17:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8619 15.08.2022 17:35:00: Öffnen Rolladen Schlafzi. ( Sonneneinstrahlung) . 8620 15.08.2022 17:35:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 8621 15.08.2022 17:35:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 8622 15.08.2022 17:35:27: Öffnen Rolladen FS-Zi. ( Sonneneinstrahlung) . 8623 15.08.2022 17:35:27: Öffnen Rolladen Garage ( Sonneneinstrahlung) . 8624 15.08.2022 17:35:27: Öffnen Rolladen Boden. ( Sonneneinstrahlung) . 8625 15.08.2022 17:35:27: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. OFF/AUF 8626 15.08.2022 17:35:27: >>SENDEN: Rolladen Garage OFF/AUF 8627 15.08.2022 17:35:27: >>SENDEN: Rolladen Boden OFF/AUF 8628 15.08.2022 17:35:28: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 8629 15.08.2022 17:35:31: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. OFF/AUF 8630 15.08.2022 17:36:22: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition Oben (80) 8631 15.08.2022 17:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8632 15.08.2022 17:39:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8633 15.08.2022 17:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8634 15.08.2022 17:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8635 15.08.2022 17:54:27: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter betätigt, Roll.Abw. / Lamp8636 15.08.2022 17:54:30: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter losgelassen (0) 8637 15.08.2022 17:54:44: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (88638 15.08.2022 17:54:44: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter losgelassen (0) 8639 15.08.2022 17:54:49: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter betätigt, Roll.Abw. / Lamp8640 15.08.2022 17:54:50: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter losgelassen (0) 8641 15.08.2022 17:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8642 15.08.2022 17:59:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8643 15.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.865 Tagesmenge: 383 l 8644 15.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.604 Tagesmenge: 0.160 m³ 8645 15.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64326.4 Tagesmenge: 7.6 KWh 8646 15.08.2022 18:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 8647 15.08.2022 18:01:37: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 8648 15.08.2022 18:03:23: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 8649 15.08.2022 18:04:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8650 15.08.2022 18:07:00: Zeitplan: AUF Dig.I/O Boden_Roll. 8651 15.08.2022 18:07:00: >>SENDEN: Rolladen Boden OFF/AUF 8652 15.08.2022 18:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8653 15.08.2022 18:11:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8654 15.08.2022 18:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8655 15.08.2022 18:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8656 15.08.2022 18:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8657 15.08.2022 18:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8658 15.08.2022 18:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8659 15.08.2022 18:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8660 15.08.2022 18:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8661 15.08.2022 18:49:42: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 8662 15.08.2022 18:51:26: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 8663 15.08.2022 18:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8664 15.08.2022 18:57:38: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 8665 15.08.2022 18:58:00: Autom. Datafile : /Backups/Backup_To_USB/Wago_Home_Logs/Datatime_15499.wag 8666 15.08.2022 18:58:00: Append Datafile Data_Neu.log >> Aktion OK 8667 15.08.2022 18:58:01: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8668 15.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.880 Tagesmenge: 398 l 8669 15.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.604 Tagesmenge: 0.160 m³ 8670 15.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64326.8 Tagesmenge: 8.0 KWh 8671 15.08.2022 19:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 8672 15.08.2022 19:02:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8673 15.08.2022 19:05:13: ## 4KW-Stab OFF 46.0 8674 15.08.2022 19:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8675 15.08.2022 19:10:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8676 15.08.2022 19:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8677 15.08.2022 19:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8678 15.08.2022 19:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8679 15.08.2022 19:28:41: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter betätigt, Lampe OFF (112) 8680 15.08.2022 19:28:42: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter losgelassen (0) 8681 15.08.2022 19:28:43: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter betätigt, Roll. Aufw. / Lam8682 15.08.2022 19:28:43: << EMPFANG : Taster Roll. Terasse: (ID:1740010): Schalter losgelassen (0) 8683 15.08.2022 19:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8684 15.08.2022 19:36:43: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 8685 15.08.2022 19:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8686 15.08.2022 19:38:30: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 8687 15.08.2022 19:41:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8688 15.08.2022 19:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8689 15.08.2022 19:53:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8690 15.08.2022 19:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8691 15.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.880 Tagesmenge: 398 l 8692 15.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.604 Tagesmenge: 0.160 m³ 8693 15.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64327.5 Tagesmenge: 8.6 KWh 8694 15.08.2022 20:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 8695 15.08.2022 20:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8696 15.08.2022 20:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8697 15.08.2022 20:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8698 15.08.2022 20:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8699 15.08.2022 20:19:26: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 8700 15.08.2022 20:21:17: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 8701 15.08.2022 20:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8702 15.08.2022 20:25:49: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 8703 15.08.2022 20:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8704 15.08.2022 20:30:00: Zeitplan: ZU Dig.I/O Garage_Roll. 8705 15.08.2022 20:30:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8706 15.08.2022 20:30:00: >>SENDEN: Rolladen Garage ON/ZU 8707 15.08.2022 20:30:33: ## 4KW-Stab OFF 46.0 8708 15.08.2022 20:35:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8709 15.08.2022 20:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8710 15.08.2022 20:40:00: Zeitplan: EIN LED Wohnzimmer 8711 15.08.2022 20:40:00: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster ON/ZU 8712 15.08.2022 20:40:02: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster ON/ZU 8713 15.08.2022 20:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8714 15.08.2022 20:45:00: Zeitplan: ZU Eltako_7 FS-Zi. 8715 15.08.2022 20:45:00: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. ON/ZU 8716 15.08.2022 20:45:00: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 8717 15.08.2022 20:45:54: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 8718 15.08.2022 20:46:00: Zeitplan: ZU Eltako_8 Schlafzi./Toil. 8719 15.08.2022 20:46:00: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 8720 15.08.2022 20:46:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 8721 15.08.2022 20:46:46: >>SENDEN: Rolladen Fernsehzimmer. ON/ZU 8722 15.08.2022 20:46:47: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 8723 15.08.2022 20:47:00: Zeitplan: ZU Eltako_1 Küche 8724 15.08.2022 20:47:00: >>SENDEN: Rolladen Küche ON/ZU 8725 15.08.2022 20:47:00: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 8726 15.08.2022 20:47:01: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 8727 15.08.2022 20:47:14: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)8728 15.08.2022 20:47:41: << EMPFANG : Fernsehzi. (ID:25796959): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 8729 15.08.2022 20:47:46: >>SENDEN: Rolladen Schlafzi./Toil. ON/ZU 8730 15.08.2022 20:47:47: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 8731 15.08.2022 20:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8732 15.08.2022 20:48:46: >>SENDEN: Rolladen Küche ON/ZU 8733 15.08.2022 20:48:46: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 8734 15.08.2022 20:48:47: << EMPFANG : Küche (ID:4292948737): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 8735 15.08.2022 20:49:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8736 15.08.2022 20:49:00: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)8737 15.08.2022 20:54:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8738 15.08.2022 20:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8739 15.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.883 Tagesmenge: 401 l 8740 15.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.604 Tagesmenge: 0.160 m³ 8741 15.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64328.0 Tagesmenge: 9.0 KWh 8742 15.08.2022 21:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 8743 15.08.2022 21:01:00: Zeitplan: ZU Eltako_2 Dusche 8744 15.08.2022 21:01:00: >>SENDEN: Rolladen Dusche ON/ZU 8745 15.08.2022 21:01:00: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 8746 15.08.2022 21:01:10: Zeitplan: EIN LED Nachtlicht Hof 8747 15.08.2022 21:01:10: >>SENDEN: LED Hofseite ON/ZU 8748 15.08.2022 21:01:13: >>SENDEN: LED Hofseite ON/ZU 8749 15.08.2022 21:01:48: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 8750 15.08.2022 21:02:46: >>SENDEN: Rolladen Dusche ON/ZU 8751 15.08.2022 21:02:47: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 8752 15.08.2022 21:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8753 15.08.2022 21:03:34: << EMPFANG : Dusche (ID:26340744): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112) 8754 15.08.2022 21:04:28: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 8755 15.08.2022 21:06:22: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 8756 15.08.2022 21:08:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8757 15.08.2022 21:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8758 15.08.2022 21:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8759 15.08.2022 21:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8760 15.08.2022 21:23:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8761 15.08.2022 21:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8762 15.08.2022 21:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8763 15.08.2022 21:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8764 15.08.2022 21:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8765 15.08.2022 21:47:08: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 8766 15.08.2022 21:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8767 15.08.2022 21:49:02: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 8768 15.08.2022 21:52:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8769 15.08.2022 21:52:20: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft aufwärts (2) 8770 15.08.2022 21:52:32: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rollladen-Relais Eltako abgefallen (0) 8771 15.08.2022 21:57:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8772 15.08.2022 21:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8773 15.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.883 Tagesmenge: 401 l 8774 15.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.604 Tagesmenge: 0.160 m³ 8775 15.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64328.1 Tagesmenge: 9.1 KWh 8776 15.08.2022 22:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 8777 15.08.2022 22:00:32: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 8778 15.08.2022 22:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8779 15.08.2022 22:04:59: ## 4KW-Stab OFF 46.0 8780 15.08.2022 22:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8781 15.08.2022 22:09:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8782 15.08.2022 22:17:31: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Motor läuft abwärts (1) 8783 15.08.2022 22:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8784 15.08.2022 22:18:44: << EMPFANG : Schlafzi.Toil. (ID:25801510): Rückmeldung: Roll. Endposition unten (112)8785 15.08.2022 22:22:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8786 15.08.2022 22:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8787 15.08.2022 22:28:12: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 8788 15.08.2022 22:30:06: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 8789 15.08.2022 22:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8790 15.08.2022 22:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8791 15.08.2022 22:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8792 15.08.2022 22:46:19: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter betätigt, Lampe ist EIN (80) 8793 15.08.2022 22:46:19: Schuppen-LED seitlich ON 8794 15.08.2022 22:46:19: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 8795 15.08.2022 22:46:21: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich ON/ZU 8796 15.08.2022 22:46:31: << EMPFANG : Funksende_Modul_1 (ID:8412122): Schalter losgelassen (0) 8797 15.08.2022 22:47:19: Schuppen-LED seitlich OFF 8798 15.08.2022 22:47:19: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 8799 15.08.2022 22:47:21: >>SENDEN: *** Scheinwerferlicht Schuppen seitlich OFF/AUF 8800 15.08.2022 22:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8801 15.08.2022 22:51:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8802 15.08.2022 22:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8803 15.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.890 Tagesmenge: 408 l 8804 15.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.604 Tagesmenge: 0.160 m³ 8805 15.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64329.6 Tagesmenge: 10.4 KWh 8806 15.08.2022 23:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 8807 15.08.2022 23:00:00: Zeitplan: AUS LED Nachtlicht Hof 8808 15.08.2022 23:00:00: >>SENDEN: LED Hofseite OFF/AUF 8809 15.08.2022 23:00:03: >>SENDEN: LED Hofseite OFF/AUF 8810 15.08.2022 23:03:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8811 15.08.2022 23:08:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8812 15.08.2022 23:13:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8813 15.08.2022 23:17:11: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 8814 15.08.2022 23:18:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8815 15.08.2022 23:18:58: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 8816 15.08.2022 23:22:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8817 15.08.2022 23:28:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8818 15.08.2022 23:31:00: Geblaese Gaestezimmer ON. 8819 15.08.2022 23:33:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8820 15.08.2022 23:33:05: ## mit 4KW-Stab heizen wegen geringer Boil.Temp.-UNTEN: 43.9 8821 15.08.2022 23:37:30: ## 4KW-Stab OFF 46.0 8822 15.08.2022 23:38:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8823 15.08.2022 23:38:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8824 15.08.2022 23:40:00: Zeitplan: ZU Therm._4 Terrassen-Fenst. 8825 15.08.2022 23:40:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster ON/ZU 8826 15.08.2022 23:40:00: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts 8827 15.08.2022 23:40:01: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 8828 15.08.2022 23:40:14: >>SENDEN: Rolladen Terrassenfenster ON/ZU 8829 15.08.2022 23:40:14: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts 8830 15.08.2022 23:40:15: << EMPFANG : Terr.Fenster (ID:4292948740): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 8831 15.08.2022 23:43:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8832 15.08.2022 23:45:00: Zeitplan: ZU Thermokon_3 Terrassentür 8833 15.08.2022 23:45:00: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür ON/ZU 8834 15.08.2022 23:45:00: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts (80)8835 15.08.2022 23:45:01: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 8836 15.08.2022 23:46:46: >>SENDEN: Rolladen Terrassentür ON/ZU 8837 15.08.2022 23:46:46: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rückmeld. Thermokon: Motor fährt ABwärts (80)8838 15.08.2022 23:46:47: << EMPFANG : Terr.Tür (ID:4292948739): Rollladen-Relais Thermokon aktiv (0) 8839 15.08.2022 23:48:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8840 15.08.2022 23:49:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8841 15.08.2022 23:55:48: ## Zirkulation ON wegen geringer Leit.Temp.: 40.0 8842 15.08.2022 23:57:00: Zeitplan: AUS LED Wohnzimmer 8843 15.08.2022 23:57:00: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster OFF/AUF 8844 15.08.2022 23:57:02: >>SENDEN: LED Wohnzimmerfenster OFF/AUF 8845 15.08.2022 23:57:43: ## Zirkulation OFF wegen Leitungstemp. OK: 45.0 8846 15.08.2022 23:58:00: Append Datenfile lokal Data_Neu.log >> Aktion OK 8847 16.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Wasserzähler: 154.890 Tagesmenge: 408 l 8848 16.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Gaszähler: 12798.604 Tagesmenge: 0.160 m³ 8849 16.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Stromzähler: 64330.5 Tagesmenge: 11.2 KWh 8850 16.08.2022 00:00:00: Stundenübergang: Tauchpumpenschaltungen: 0 8851 16.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Wasserzähler: 154.8903 8852 16.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Gaszähler: 12798.6 8853 16.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Stromzähler: 64330.45 8854 16.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Tauchpumpenschaltungen: 0 8855 16.08.2022 00:00:00: Mitternacht: Störungsanzahl Gastherme: 0 8856 16.08.2022 00:00:00: Neuberechnung: Sonnenaufgang: 0539 8857 16.08.2022 00:00:00: Neuberechnung: Sonnenuntergang: 2048 8858 16.08.2022 00:00:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8859 16.08.2022 00:00:01: Saved_Parameter_READ durchlaufen. 8860 16.08.2022 00:00:01: ### Lese Parameterfile par_neu.txt >> Aktion OK 8861 16.08.2022 00:05:00: Text_log.txt zykl. gespeichert 8862
jump to the top